Wskaźniki GRI:

Istotne liczby - KGHM Polska Miedź S.A.

  KAPITAŁ PRODUKCYJNY (dane dla KGHM Polska Miedź S.A.)
 
2016
2017
Koszt C1
1,30USD/funt
1,52USD/funt
Miedź płatna
535,6tys. ton
522tys. ton
Walcówka i drut Cu OFE oraz Cu Ag
267,4tys. ton
257,9tys. ton
Wlewki okrągłe
13tys. ton
13,7tys. ton
Srebro metaliczne
1 191ton
1 218ton
Złoto
113,8tys. troz117,3tys. troz
 KAPITAŁ NATURALNY
 
2016
2017
Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według masy (ekwiwalenty ton CO2)
3 425 024tCO2
3 508 748tCO2
Całkowita waga odpadów
31,2mln t/r
31,6mln t/r
Poddane odzyskowi
20,4mln t/r
20,3mln t/r
Składowane na składowiskach odpadów
10,8mln t/r
10,9mln t/r
Wskaźniki GRI:
 KAPITAŁ LUDZKI I INTELEKTUALNY
 
2016
2017
Łączna liczba pracowników
18 266osób
18 198osób
Liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym
31 133osób
28 387osób
G4-LA6 Liczba wypadków
370
300
Śmiertelne
13
2
Ciężkie
2
4
Wskaźnik LTIFR*
12,7
10,4
 KAPITAŁ SPOŁECZNY
 
2016
2015
Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź dla organizacji i instytucji
13,2mln PLN
14,6mln PLN
Wydatki na sponsoring (sport, kultura, nauka)
26,6mln PLN
25,6mln PLN
Podatek dochodowy
710mln PLN
831mln PLN
Podatek od wydobycia niektórych kopalin
1 325mln PLN
1 488mln PLN

* LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rates, łączna liczba wypadków / łączna liczba przepracowanych godzin x 1 mln

Istotne liczby – Grupa KGHM

* Grupa definiuje skorygowaną EBITDA jako zysk/stratę netto za okres ustalony zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej.

Istotne liczby – KGHM INTERNATIONAL LTD. i SIERRA GORDA

KGHM INTERNATIONAL LTD.

20162017
Miedź płatna89,8 tys. ton81 tys. ton
Molibden płatny0,8 mln funtów0,7 mln funtów
Srebro1,7 tony1,6 tony
Metale szlachetne (złoto, platyna, pallad)92,1 tys. troz74 tys. troz
Nikiel płatny2,1 tys. ton1,1 tys. ton
SIERRA GORDA

20162017
Miedź płatna51,5 tys. ton53,4 tys. ton
Molibden12,2 mln funtów19,7 mln funtów
Złoto22,9 tys. troz28 tys. troz

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz