Wskaźniki GRI:

Wskaźniki profilowe

Sygnatura wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Na stronie w PDF
Profil organizacji
G4-3Nazwa organizacji
10
G4-4Główne marki, produkty i/lub usługi
12
G4-5Lokalizacja siedziby głównej organizacji
202
G4-6Liczba krajów, w których działa organizacja, oraz nazwy krajów, w których zlokalizowane są główne operacje organizacji
10,11
G4-7Forma własności i struktura prawna organizacji
34
G4-8Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów
133
G4-9Skala działalności
11
G4-10Łączna liczba pracowników wg rodzaju zatrudnienia, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć
186
G4-11Procent pracowników objętych układami zbiorowymi
119
G4-12Opis łańcucha dostaw
22, 69, 89
G4-13Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
155
G4-14
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasady ostrożności
61
G4-15
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
92, 89
G4-16Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ międzynarodowych organizacjach
148
Identyfikacja istotnych aspektów i zakresów
G4-17Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych uwzględnianych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
155

G4-18Proces definiowania treści raportu
155
G4-19Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego
155
G4-20Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiotów biznesowych
155
G4-21Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego,
z uwzględnieniem podmiotów spoza organizacji
155
G4-22Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
155
G4-23Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
155
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
156
G4-25Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
156
G4-26Podejście do angażowania interesariuszy z uwzględnieniem częstotliwości ich angażowania według typu i grupy interesariuszy
155
G4-27Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji również poprzez ich zaraportowanie
156
Parametry raportu
G4-28Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy
155
G4-29Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
155
G4-30Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.)
155
G4-31Osoba kontaktowa
202
G4-32Indeks GRI
157
G4-33Proces definiowania treści raportu
155
Nadzór
G4-34Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego
30, 32, 33
Etyka i integralność
G4-56Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań oraz etyki
17, 85, 87, 88, 90


Wskaźniki szczegółowe

Aspekt
Sygnatura wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Dla KGHM Polska Miedź S.A. na stronie w PDF
Dla KGHM INTERNATIONAL LTD. na stronie w PDF
Wskaźniki ekonomiczne
Wyniki finansowe
G4-EC4Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa
152

Obecność na rynku
G4-EC5Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji
189

Pośredni wpływ ekonomiczny
G4-EC7Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro–bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo
96

Pośredni wpływ ekonomiczny
G4-EC8Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania
99, 100

Wskaźniki środowiskowe
Materiały
G4-EN1Wykorzystane materiały według wagi i objętości
121, 122

Energia
G4-EN3Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację
116

Energia
G4-EN5Efektywność energetyczna
110

Energia
G4-EN6Ograniczenie zużycia energii
110

Woda
G4-EN8Łączny pobór wody według źródła
195, 112
Bioróżnorodność
G4-EN14Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem
196

Bioróżnorodność
G4-MM1Łączna ilość gruntów (własnych lub dzierżawionych, wykorzystywanych w działalności produkcyjnej lub wydobywczej)
192
Emisje
G4-EN15Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
196

Emisje
G4-EN16Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
117

Emisje
G4-EN18Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych
197

Emisje
G4-EN21
Emisja – związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi
197

Ścieki i odpady
G4-EN22Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
198

Ścieki i odpady
G4-EN23Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
118

Ścieki i odpady
G4-EN24Łączna liczba i objętość istotnych wycieków
198

Ścieki i odpady
G4-MM3Całkowite ilości nadmiernych nadkładów, skał, kopalin, hałd, osadów i związane z nimi ryzyka.

193
Zgodność
z regulacjami
G4-EN29Wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
118

Ogólne (wydatki i inwestycje na ochronę środowiska)
G4-EN31Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu
199

Skargi
G4-EN34Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne
199

Wskaźniki społeczne: Warunki pracy
Zatrudnienie
G4-LA1Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu
187, 188

Zatrudnienie
G4-LA2Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek organizacyjnych godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych
77, 80

Zatrudnienie
G4-LA3Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu do płci
189

Zatrudnienie
G4-MM4Liczba strajków i lokautów, których czas trwania przekracza jeden tydzień, według krajów
193

Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA5Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy
75

Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA6Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów i płci
18
79
Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA7Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy
191

Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA8Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi
75

Edukacja i szkolenia
G4-LA9Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci
81

Edukacja i szkolenia
G4-LA10Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
82

Wskaźniki społeczne: Społeczeństwo
Społeczność lokalna
G4-SO1Procent jednostek biznesowych, uwzględniających zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe
99, 103
98
Społeczność lokalna
G4-MM6
Liczba i opis istotnych sporów dotyczących użytkowania gruntów, zwyczajowych praw społeczności lokalnych i rdzennej ludności.
95

Społeczność lokalna
G4-MM9Miejsca prowadzenia działalności, w których doszło do przesiedleń, liczba przesiedlonych gospodarstw domowych oraz wpływ tego procesu na sytuację życiową
95

Przeciwdziałanie korupcji
G4-SO3Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka
86

Przeciwdziałanie korupcji
G4-SO5Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
86

Odpowiedzialność za produkt
Oznakowanie produktów i usługG4-PR5Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta
86

Komunikacja marketingowaG4-PR7Całkowita liczba przypadków niezgodności z przepisami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu199

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz