Wskaźniki GRI:

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lipcu 1997 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20 i WIG30. Nieprzerwanie od 2009 roku Spółka znajduje się w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych w ramach RESPECT Index. Akcje Spółki wchodzą w skład indeksu sektorowego WIG-GÓRNICTWO oraz indeksu WIGdiv.

Rok 2017 był pomyślny dla notowań naszych akcji. Ich kurs wzrósł w ciągu roku o 20 proc., z poziomu 92,48 PLN, odnotowanego 30 grudnia 2016 r. do 111,20 PLN na koniec 2017 r. W tym samym okresie cena miedzi – naszego głównego produktu – zanotowała wzrost o 30 proc. przy towarzyszącym spadku kursu dolara do złotego o 17 proc. 21 lutego 2017 r. akcje spółki osiągnęły roczne maksimum kursu zamknięcia na poziomie 135,50 PLN. Minimum kursu zamknięcia na poziomie 92,17 PLN odnotowano 2 stycznia 2017 r

Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. na tle indeksów WIG i FSTE 350 mining

Rygorystycznie przestrzegamy obowiązków informacyjnych, ciążących na nas jako na Spółce publicznej. Regularnie publikujemy raporty bieżące i okresowe, które przekazujemy poprzez oficjalny system raportowania (ESPI). Komunikujemy się ze środowiskiem inwestorskim również dzięki cyklicznemu uczestnictwu w konferencjach oraz spotkaniach z analitykami w kraju i za granicą.

Odpowiadając na zapotrzebowanie interesariuszy, regularnie organizujemy też tele- i wideokonferencje. Publikacja naszych wyników finansowych powiązana jest również z otwartą dla wszystkich interesariuszy konferencją, transmitowaną na żywo w Internecie po polsku i angielsku. Zapisy wideo są dostępnena naszej stronie internetowej www.kghm.com. W Interencie również, w sekcji przeznaczonej dla inwestorów, na bieżąco aktualizujemy kluczowe informacje i dokumenty – są to m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, czy dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami i ładem korporacyjnym.

Akcjonariusz
Liczba akcji/głosów
Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa*
63 589 900
31,79 proc.
Nationale Nederlanden OFE**
10 104 354
5,05 proc.
Pozostali akcjonariusze
126 305 746
63,16 proc.
Razem:
200 000 000
100 proc.

* na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 roku
** na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 18 sierpnia 2016 roku

Geograficzna struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. (proc.)

W 2017 r. nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. W tym samym czasie, według wiedzy Zarządu Spółki, zmianie nie uległa także struktura własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z wiedzą Spółki, nie posiadali na dzień 31 grudnia 2017 r. akcji/udziałów jednostek powiązanych KGHM Polska Miedź S.A. W 2017 r. nie prowadziliśmy też programu akcji pracowniczych.

Dobra Praktyka

20-lecie swojej obecności na GPW uroczyście świętowaliśmy w warszawskich Łazienkach Królewskich. To był debiut z nadzieją, że czeka nas okres stabilizacji i budowy siły spółki. I nie zawiedliśmy naszych akcjonariuszy. Dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy są naszym największym kapitałem będziemy dążyć do tego, by przez kolejne dziesięciolecia być wizytówką polskiej gospodarki – mówił Radosław Domagalski – Łabędzki, ówczesny Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., przedstawicieli Ambasad, Rady Nadzorczej, Parlamentu oraz Spółek z Grupy Kapitałowej KGHM.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz