Wskaźniki GRI:
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru KGHM we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Składa się z 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym trzech członków powołanych z wyboru pracowników.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zasadami „Dobrych praktyk”, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności – zasada ta w 2017 r. została przez nas spełniona.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością KGHM. Posiedzenia Rady zwoływane są przynajmniej raz na kwartał, a decyzje podejmowane w formie uchwał. Dla ich ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej określają m.in. Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty te są publicznie dostępne w serwisie informacyjnym www.kghm.com.

Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Dominik Hunek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Czarnik
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Janusz Marcin Kowalski
od 21 czerwca 2017 roku
Wojciech Andrzej Myślecki

Marek Pietrzak

Agnieszka Winnik-Kalemba

Jarosław Witkowski

oraz wybrani przez pracowników:
Bogusław Szarek
Sekretarz
Józef Czyczerski

Leszek Hajdacki

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę dla niej pomocniczą przy przygotowywaniu ocen, opinii oraz wypracowaniu decyzji.
Wskaźniki GRI:
Komitet Audytu*

G4-34 Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z zarządem, systemu wynagro-dzeń i świadczeń w Grupie KGHM Polska Miedź S.A., szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

Komitet ds. Strategii

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki. Komitet dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.

* Szczegółowe zadania każdego z komitetów opisane są w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A. w 2017 roku” dostępnego na stronie korporacyjnej www.kghm.com

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz