Wskaźniki GRI:

Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 

Działania Zarządu regulują przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko niej, przyjęcie lub odrzucenie uchwały rozstrzyga Prezes Zarządu.

Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

1 stycznia 2017 roku skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kształtował się następująco:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu
Jacek Rawecki
I Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Michał Jezioro
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Stefan Świątkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Zmiany w składzie i podziale kompetencji Zarządu w 2017 r.:

 • 3 lutego 2017 r.
  • Jacek Rawecki złożył rezygnację z funkcji I Wiceprezesa Zarządu,
  • Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Rafała Pawełczaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu
 • 31 maja 2017 r.
  • Piotr Walczak złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2017 r.
 • 24 lipca 2017 r.
  • Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Ryszarda Jaśkowskiego na Członka Zarządu
 • 8 listopada 2017 r.
  • Rada Nadzorcza powierzyła stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji Ryszardowi Jaśkowskiemu
Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco*:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu
Stefan Świątkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Michał Jezioro
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
Rafał Pawełczak
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Ryszard Jaśkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

* Biogramy Członków Zarządu znajdują się w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku” dostępnego na stronie korporacyjnej www.kghm.com

Informacja uzupełniająca:

10 marca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała z Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Prezesa Zarządu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych Michała Jezioro. Rada Nadzorcza określiła ilość członków Zarządu, na trzech członków Zarządu. Rada Nadzorcza powierzyła Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju Rafałowi Pawełczakowi obowiązki objęte stanowiskiem Prezesa Zarządu, do czasu powołania Prezesa Zarządu po przeprowadzeniu postepowania konkursowego natomiast Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Stefanowi świątkowskiemu RN powierzyła obowiązki objęte stanowiskiem Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Wiceprezesem ds. Produkcji jest Ryszard Jaśkowski.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz