Coraz nowocześniejsze technologie oraz współpraca ze światem nauki wspierają rozwój naszej bazy zasobowej, aktywów oraz produkcję i pomagają w poprawie bezpieczeństwa naszych pracowników. Chcemy budować swój rozwój na bazie coraz bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, mając świadomość ich rzadkości i unikalności.


W KGHM rozumiemy, że to pracownicy najlepiej znają specyficzne potrzeby i potrafią identyfikować obszary oraz rozwiązania, które przełożą się na lepsze efekty i większe bezpieczeństwo. Wiemy, że sukces Grupy Kapitałowej KGHM zależy dziś od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy pracowników, posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenia. Uważamy, że kreowanie zmian i innowacji powinno być codzienną praktyką każdego pracownika. 

Inicjatywy służące rozwijaniu wiedzy i innowacji w KGHM Polska Miedź S.A.

Główne inicjatywy badawczo-rozwojowe

 • Wprowadzono do stosowania w Spółce nowe uregu-lowania w zakresie zasad planowania i realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz jednolite wzory umów związane z działalnością innowacyjną. Nowe zasady zostały również zaimplementowane w spółkach Grupy Kapitałowej. 
 • Kontynuowane są projekty badawczo-rozwojowe skoncentrowane na opracowaniu i realizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organi-zacyjnych, pozwalających na poprawę efektywności, bezpieczeństwa pracy i zapewnienia ciągłości pro-dukcji. Prowadzone są bieżące analizy węzłów ciągu technologicznego, w tym również w zakresie potrzeb
  w obszarze badań i rozwoju. 
 • KGHM Polska Miedź S.A. wraz z CUPRUM Sp. z o.o. – CBR uczestniczy w rządowym programie akceleracyjnym Start-In Poland - projekcie Scale UP. Celem projektu jest rozwój start-upów w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Grupy Kapitałowej. Trwa współpraca z wybranymi w dwóch rundach akceleracji start-up-ami, która ma na celu weryfikację i rozwój zaproponowanej technologii. Jednocześnie we współpracy z KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR, opracowy-wany jest Korporacyjny Program Akceleracji dla Grupy Kapitałowej.
 • W ramach Programu Horyzont 2020 KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczyła w trzech projektach badawczych (DISIRE - zakończono 31.12.2017 r.). Dodatkowo, we wrześniu 2017 r. podpisano Porozumienie z Krajowym Punktem Kontaktowym mające na celu wzmocnienie współpracy KGHM, Spółek Grupy Kapitałowej oraz współpracujących instytucji naukowych i wspólną realizację projektów H2020 w latach 2018-2020. 
 • Kontynuowany jest projekt AMCO, realizowany w ramach EIT KIC RawMaterials, mający na celu wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego, taniego i przyjaznego dla użytkownika, automatycznego systemu mikroskopowego do analizy rud, w celu poprawy wydajności geometalurgicznej.
Wskaźniki GRI:

Program CuBR

 • W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR współ-finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowane jest 21 Projektów Badawczo Rozwojowych o łącznej wartości około 150 mln PLN.
 • Trwają prace zmierzające do uruchomienia IV konkursu CuBR. Konkurs będzie dotyczył Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). Przygotowywany jest regulamin konkursu oraz jego zakres merytoryczny.

Technologie informatyczne niezbędne do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej

 • Reaktywacja Centralnego Repozytorium Prac Bada-wczo-Rozwojowych oraz ekspertyz z zakresu nauki i techniki wraz z rozszerzeniem CRPBR II na Spółki Grupy Kapitałowej realizujące działalność B+R.
 • Rozwój systemu wyszukiwania informacji - SEARCH KGHM wraz z rozszerzeniem aplikacji na Spółki Grupy Kapitałowej realizujące działalność B+R.
 • Zbudowanie i wdrożenie CRPW (Centralnego Repozytorium Projektów Wynalazczych) archiwizujące realizowane w KGHM projekty wynalazcze.
 • Wdrożenie platformy informatycznej WIEDZA, obejmującej obszary badań i rozwoju, innowacyjności i własności intelektualnej oraz Zarządzania Wiedzą.

DOBRA PRAKTYKA

W 2017 r. podpisaliśmy porozumienie o ścisłej współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, które przewiduje m.in.:

- działanie na rzecz zwiększenia aktywności i udziału firm naszej Grupy w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020,

- promowanie programu i potencjału spółki,

- szerokie informowanie o rezultatach zrealizowanych projektów,

- wsparcie na etapie aplikowania wniosków, poszukiwania partnerów konsorcyjnych i realizacji projektów.

Program Ramowy Horyzont 2020 to największy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany w latach 2014-2020. Budżet Horyzontu 2020, blisko 80 mld euro, ma wzmocnić rolę nauki i innowacji oraz ich wykorzystanie i zastosowanie m.in. w przemyśle. Celem programu jest powstanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, które będą stymulować wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z programem.

KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w trzech projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz IntMet – wszystkie skoncentrowane są na efektywnej gospodarce surowcowej.

Projekt BIOMore jest dedykowany koncepcji alternatywnego górnictwa - wydobycia metali ze złóż głębokich bez konieczności transferu rudy na powierzchnię, poprzez wykorzystanie biotechnologii. Instalacja jest obecnie testowana w ZG Rudna. Wyniki znane będą na przełomie roku 2017/2018.

W projekt zaangażowanych jest ponad 20 firm z całego świata. KGHM pełni prestiżową rolę koordynatora projektu. Budżet projektu wynosi 8,5 mln euro.

Głównym założeniem projektu DISIRE jest opracowanie nowej metody oceny i sterowania procesem produkcyjnym w oparciu o właściwości surowców i wymagane parametry produktów. Projektem zainteresowana jest branża przemysłu metali. Jego celem jest zwiększenie efektywności procesów przemysłowych. W programie uczestniczy 15 międzynarodowych podmiotów, zakończenie projektu jest planowane na I kwartał 2018 r. Budżet przedsięwzięcia wynosi 5,9 mln euro.

Głównym zadaniem IntMet jest zastosowanie na terenie kopalni procesów hydrometalurgicznych do przerobu koncentratów znacznie zwiększających efektywność i podnoszących uzysk surowców (miedź, cynk, ołów) o ponad 60 proc. w stosunku do stosowanej obecnie flotacji selektywnej. Celem tego działania jest maksymalizacja efektywności odzysku metali oraz minimalizacja zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko. W programie uczestniczy 12 międzynarodowych podmiotów, zakończenie projektu planowane jest na I kwartał 2019 r. Budżet przedsięwzięcia wynosi blisko 8 mln euro.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz