Jesteśmy koncernem międzynarodowym, lecz nie zapominamy o mocnych korzeniach KGHM, które wzrastają na Dolnym Śląsku w Polsce. W 2017 roku obchodziliśmy 60-tą rocznicę odkrycia złóż rudy miedzi przez geologa Jana Wyżykowskiego. To historyczne odkrycie w dziejach narodowej gospodarki stało się kołem zamachowym dla rozwoju regionu jak i kraju. Zawdzięczamy mu nie tylko powstanie KGHM Polska Miedź S.A., ale także pozycję Polski wśród miedziowych potęg.

W ubiegłym roku świętowaliśmy również 20-lecie obecności Spółki na warszawskim parkiecie. Wielki debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzedziła bezprecedensowa transformacja od przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce centralnie planowanej do rentownej firmy funkcjonującej w warunkach wolnorynkowych. Jedna akcja KGHM na otwarciu kosztowała 23,50 PLN, zaś po dwóch dekadach oscyluje wokół 110 PLN. W ubiegłym roku akcje KGHM zanotowały blisko +20 proc. przyrost wartości w PLN pod wpływem korzystniejszych warunków makroekonomicznych. Zaliczamy się do grona największych spółek giełdowych.

Wybrane elementy społeczne w łańcuchu wartości definiujące nasz odpowiedzialny model biznesowy

Kompetencje

Stawiamy na wyszkolonych pracowników i kadrę zarządzającą. Ich ogromne doświadczenie oraz wiedza o branży górniczo-hutniczej pozwalają nam z sukcesem realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty wydobywcze.

Nasze kompetencje udowadniamy w codziennej pracy. Nasi eksperci prowadzą m.in. intensywną eksplorację w rejonach sąsiadujących z aktywami produkcyjnymi, co prowadzi do zwiększenia poziomu udokumentowanych zasobów. Tworzymy portfel aktywów gwarantujący stałą budowę wartości dla akcjonariuszy – kontrolujemy 22,7 mln ton światowych zasobów miedzi, a zakłady Grupy KGHM zlokalizowane są w stabilnych ekonomicznie i politycznie krajach, które wspierają rozwój górnictwa.

Jesteśmy innowacyjni. Prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe skoncentrowane na opracowaniu i realizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych poprawiających efektywność, bezpieczeństwo pracy i zapewniających ciągłości produkcji.

Dlaczego liczmy się w branży?

Posiadamy zdywersyfikowane aktywa

Nasze zakłady są zlokalizowane w stabilnych ekonomicznie i politycznie krajach, które wspierają rozwój górnictwa.

Dysponujemy wysokiej jakości zasobami

Aktywa produkcyjne w Polsce (ponad połowa produkcji w Grupie) funkcjonują na jednym z największych na świe- cie złóż miedzi, z wielo- letnią perspektywą dzia- łalności (30-40 lat).

Prowadzimy projekty o dynamicznym profilu 

Intensywna eksploracja w rejonach sąsiadujących z aktywami produkcyjnym doprowadziła do zwiększenia poziomu udokumentowanych zasobów. Tworzymy portfel aktywów gwarantujących stałą budowę wartości dla akcjonariuszy.

Stawiamy na wyszkolonych pracowników i kadrę zarządzającą 

Mamy duże doświadczenie oraz udokumentowane kompetencje w realizowaniu projektów, jak również dużą wiedzę o branży górniczo-hutniczej. Dysponujemy też doświaczonymi zespołami ekspertów we wszystkich dziedzinach górnictwa i hutnictwa, wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. Dzięki nim otrzymujemy niezbędne wsparcie do budowania wartości Spółki.

Jesteśmy innowacyjni

W 2017 r. zrealizowaliśmy ponad 170 prac badawczo-rozwojowych i ekspertyz naukowych, na łączną wartość ponad 44 mln PLN.

Opis naszych aktywów

 1. ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE

Kopalnia ZG Polkowice-Sieroszowice położona jest na Dolnym Śląsku na zachód od granic miasta Polkowice. Obecnie prowadzi roboty górnicze w obrębie czterech obszarów górniczych: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i część złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. W złożu „Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też bogate pokłady soli kamiennej. Wydobycie prowadzone jest techniką strzelniczą, z zastosowaniem różnorodnych systemów komorowo-filarowych z ugięciem stropu. Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi ok. 12 mln t rudy rocznie.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Srebro, ołów, sól kamienna, złoto
Produkt końcowy: Rudy miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2017 roku:204,6 tys. t
 2. ZG RUDNA

Kopalnia Rudna jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje przede wszystkim złoże „Rudna”, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w złożach „Sieroszowice” i „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Głębokość zalegania skał miedzionośnych w złożu Rudna wynosi od 844 do 1250 m, a złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy sięga aż do 1385 m. Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln t. rudy rocznie.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Srebro, ołów, złoto
Produkt końcowy: Rudy miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2017 roku:195,3 tys. t
 3. ZG LUBIN

Kopalnia Lubin zlokalizowana jest w Polsce na Dolnym Śląsku na północ od granic miasta Lubin. Głębokość zalegania rud miedzi w obszarze Lubin-Małomice wynosi od 368 do 1006 m. Złoże eksploatowane techniką strzelniczą systemem komorowo-filarowym z samoczynnym ugięciem stropu i komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną w filarze ochronnym miasta Lubin. Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi ok. 8 mln t. rudy rocznie.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Srebro, ołów, złoto
Produkt końcowy: Rudy miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2017 roku:66,9 tys. t
 4. HM GŁOGÓW

Kompleks zakładów hutniczych z lokalizacją w Głogowie, obejmujący dwa ciągi do przetopu koncentratów miedzi w oparciu o jednostadialny zawiesinowy przetop koncentratów bezpośrednio do miedzi blister. Oprócz miedzi elektrolitycznej Oddział HM Głogów produkuje ołów surowy (do 30 tys. t rocznie), srebro (około 1200 t.), szlam Pt-Pd (około 80 kg), złoto (około 2,7 t.) oraz kwas siarkowy (ponad 570 tys. t).

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Typ huty: Surowcowa
Produkt końcowy:Miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2017 roku: 406,9 tys, t
 5. HM LEGNICA

Huta zlokalizowana w Legnicy o aktualnej zdolności produkcyjnej rzędu 110 tys. t miedzi elektrolitycznej. Eksploatowana od lat 50. XX wieku w oparciu o proces szybowy. Huta oprócz miedzi elektrolitycznej produkuje też wlewki okrągłe, ołów rafinowany w ilości około 30 tys. t rocznie, a także kwas siarkowy – 122 tys. t, siarczan miedzi oraz siarczan niklu.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Typ huty: Surowcowa
Produkt końcowy:Miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2017 roku: 115,1 tys, t
 6. HM CEDYNIA

Walcownia Miedzi Cedynia zlokalizowana w okolicach Orska swoją produkcję opiera na miedzi katodowej pochodzącej w 75 proc. z HM Głogów oraz w 25 proc. z HM Legnica. Podstawowym produktem HM Cedynia jest walcówka miedziana otrzymywana na linii Contirod, produkowana w ilości około 250 tys. t rocznie oraz drut z miedzi beztlenowej, produkowany w ilości około 16 tys. t rocznie na linii UPCAST, w tym druty z miedzi beztlenowej z dodatkiem srebra.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Typ huty: Przetwórcza
Produkt końcowy:Walcówka miedziana, druty z miedzi beztlenowej
Produkcja w 2017 r.: 242,1 tys. t walcówki miedzianej i 15,8 tys. t drutów z miedzi beztlenowej
 
 1. Kopalnia Robinson

Kopalnia zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, około 11 km na zachód od Ely (około 400 km na północ od Las Vegas), w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 2130 m n.p.m., w pobliżu autostrady nr 50. Kopalnia obejmuje 3 duże wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz Ruth. Obecnie eksploatowane jest wyrobisko Ruth. Wydobyta za pomocą konwencjonalnych metod ruda jest następnie przerabiana w zakładzie przeróbki na koncentrat miedzi i złota oraz osobno koncentrat molibdenu. Ponadto w zachodniej części regionu górniczego Miami-Globe, około 10 km na zachód od miasta Miami, na granicy hrabstw Gila i Pinal we wschodniej Arizonie w USA znajduje się zakład górniczy Carlota. Od 2014 r. działalność w kopalni koncentruje się głównie na ługowaniu dotychczas wydobytej rudy miedzi oraz produkcji katod miedzianych w zakładzie SX/EW. W 2017 roku wykonano szereg prac technicznych, które pozwoliły wydłużyć okres życia aktywa o rok przy zwiększonej produkcji poprzez planowaną eksploatację obszaru Eder South.

Lokalizacja: Nevada, USA
Typ kopalni: Odkrywkowa
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Złoto i molibden
Typ złoża:Porfirowe / skarnowe
Produkt końcowy: Koncentrat miedzi i złota, koncentrat molibdenu
Wydobycie miedzi w urobku w 2017 roku:48,8 tys. t
  1. Kopalnia MORISSON

Kopalnia znajduje się na granicach miasta Sudbury, w regionie Ontario w Kanadzie. Złoże jest udostępnione oraz eksploatowane za pomocą dzierżawionej infrastruktury przyległej kopalni Craig należącej do Xstrata Nickel. Najpowszechniej występującą mineralizacją złoża Morrison są żyły. Eksploatacja prowadzona jest na poziomie około 1300 m przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża – głównie jest to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry. Całość rudy wydobywanej z kopalni jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.

Lokalizacja: Zaglębie Sudbury, Ontario, Kanada
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota
Produkt końcowy: Ruda miedzi i niklu
Wydobycie płatnej miedzi w 2017 roku:8,5 tys. t
  2. PROJEKT VICTORIA

Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 r. nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Całość rudy wydobywanej z kopalni będzie przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale. Obecny scenariusz rozwoju projektu zakłada udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksploatacyjny oraz szyb wentylacyjny). Przeprowadzone dotychczas prace eksploracyjne potwierdzają ciągłość oraz charakterystykę mineralizacji do poziomu około 2200 m poniżej terenu. W 2017 roku, w ramach działań projektowych, zespół projektowy kontynuował prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury oraz obszaru projektu. Ponadto, w 2017 roku trwały prace nad wypracowaniem optymalnej ścieżki realizacji inwestycji.

Lokalizacja: Zaglębie Sudbury, Ontario, Kanada
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna: Ruda miedziowo-niklowa
Metale towarzyszące: Złoto, platyna i pallad
Czas życia kopalni: 14 lat
Produkt końcowy: Ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych
Prognozowana produkcja roczna 16 tys. t Ni, 18 tys. t Cu
  3. Projekt Ajax

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości 400 km na północny-wschód od Vancouver w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W styczniu 2012 r. spółka Abacus Mining and Exploration Inc. przygotowała studium wykonalności, na podstawie którego określono wstępne warunki ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Ze względu na istotne ryzyko nieotrzymania pozwolenia środowiskowego w oparciu o przyjęte założenia technologiczne projektu, w tym lokalizację podstawowych obiektów infrastruktury zakładu górniczego, przystąpiono do przeglądu założeń studium wykonalności z 2012 r. względem zidentyfikowanych ryzyk oraz możliwości zwiększenia wartości projektu. 13 stycznia 2016 r. opublikowano Zaktualizowane Studium Wykonalności, zastępujące wcześniejszą jego wersję datowaną na dzień 6 stycznia 2012 r. Zaktualizowane Studium Wykonalności uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którymi infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta Kamloops, wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technologicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu przeróbczego z 60 do 65 tys. t. rudy. W grudniu 2017 r. Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. Federalny Minister Środowiska oraz Zmian Klimatu wyraził opinię, że projekt przyniesie znaczące niekorzystne skutki oraz odesłał projekt do Resortu Rybołówstwa i Oceanów Kanady i Resortu Zasobów Naturalnych Kanady. Odpowiedzialne resorty dokonają rewizji sprawy, a rząd federalny (złożony z różnych ministrów federalnych) ostatecznie określi, czy niekorzystne skutki projektu są uzasadnione, tak aby projekt mógł być procedowany pomimo niepożądanego oddziaływania. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych. KGHM Ajax Mining Ltd. po zapoznaniu się z argumentacją decyzji władz prowincjonalnych rozważy podjęcie kolejnych kroków, które mogą obejmować wykorzystanie środka odwoławczego w postaci kontroli sądowej sprawy.

Lokalizacja: Kamloops, Kolumbia Brytyjska, Kanada
Typ kopalni: Odkrywkowa
Kopalina główna: Ruda miedzi
Metale towarzyszące: Metale szlachetne (złoto i srebro)
Czas życia kopalni: 19 lat
Produkt końcowy: Koncentrat miedzi
Prognozowana produkcja roczna 53 tys. t Cu, 114 tys. oz Au
 1. Kopalnia Franke

Kopalnia jest zlokalizowana na pustynnym obszarze w północnym Chile, w regionie Altamira, blisko południowej granicy regionu Antofagasta, w pobliżu drogi publicznej łączącej kopalnię z autostradą Pan-American. Wydobycie prowadzone jest konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi na dwóch złożach: China i Franke. Przeróbka rudy ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod. Na terenie kopalni Franke realizowany jest zaawansowany program eksploracyjny, trwają obecnie analizy techniczne oceniające możliwość wydłużenia okresu życia aktywa. Od jesieni 2017 r. kopalnia Franke podlega spółce KGHM Chile, jednostki podległej bezpośrednio KGHM Polska Miedź S.A. Po reorganizacji, KGHM Chile przeniosło się do nowej siedziby w Santiago de Chile, którą dzieli z Sierra Gorda S.C.M. W 2017 r. KGHM Chile kontynuował proces uzyskania pozytywnej opinii Komisji Środowiskowej, w związku z projektem utrzymania ciągłości operacyjnej dla kopalni Franke. Komisja ds. Oceny Środowiskowej, pod przewodnictwem Environmental Assessment Commision wystawiła jednogłośną pozytywną opinię.

Lokalizacja: Region Antofagasta, Chile
Typ kopalni: Odkrywkowa
Typ złoża:IOCG (typ złoża zawierający żelazo, miedź i złoto)
Produkt końcowy: Katody miedziane
Produkcja płatnej miedzi w 2017 roku:19,6 tys. t
 2. Kopalnia i projekt Sierra Gorda

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na obszarze administracyjnym Sierra Gorda w regionie Antofagasta, na północy Chile około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Kopalnia położona jest na poziomie 1 700 m n.p.m., w odległości 4 km od miejscowości Sierra Gorda. Z rudy wydobywanej w kopalni Sierra Gorda wytwarzany jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu. W kwietniu 2015 r. rozpoczął produkcję zakład przeróbki molibdenu, a od 1 lipca 2015 r. kopalnia Sierra Gorda rozpoczęła produkcję komercyjną (od tego momentu sporządza sprawozdanie z zysków lub strat z działalności). W 2017 r. prowadzono prace związane z optymalizacją procesu przerobu rudy siarczkowej. Podejmowane działania były ukierunkowane na stabilizację wolumenu oraz parametrów technologicznych prowadzonego procesu przerobu rudy, a także na stabilizację pracy zakładu przeróbczego oraz zwiększenie poziomu uzysków metalu. Obecnie prace ukierunkowane są na rozwój kopalni w oparciu o pierwszą fazę inwestycji wraz z działaniami mającymi na celu optymalizację ciągu technologicznego, którego konsekwencją ma być zwiększenie zdolności produkcyjnych. W ramach projektu Sierra Gorda Oxide, planowane jest zagospodarowanie rudy tlenkowej. Rozpatrywane jest odzyskiwanie metalu w instalacji z wykorzystaniem technologii SX/EW. Ruda tlenkowa składowana jest obecnie do późniejszego ługowania. W 2017 r. kontynuowano prace związane z oceną alternatywnych scenariuszy rozwoju projektu, pozwalających na ograniczenie wymaganego poziomu nakładów kapitałowych.

Lokalizacja: Region II , Chile
Typ kopalni: Odkrywkowa
Kopalina główna: Ruda miedzi
Metale towarzyszące: Molibden, złoto, srebro
Czas życia kopalni:  24 lata dla obecnego złoża w oparciu o I fazę inwestycji wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł.
 Dodatkowo istnieje możliwość wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż 
Produkt końcowy: Koncentrat miedzi, koncentrat molibdenu
Produkcja płatna w 2017 roku:97,1 tys. t miedzi w koncentracie, 35,7 mln funtów molibdenu w koncentracie – dane dla 100 proc., udział KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 55 proc.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz