PROJEKTY EKSPLORACYJNE

Radwanice-Gaworzyce
W lutym 2017 r. otrzymaliśmy koncesję na wydobywanie rud miedzi ze złoża „Radwanice-Gaworzyce” w obszarze Gaworzyce oraz podpisaliśmy umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego. Na wniosek Spółki o wygaszenie koncesji na rozpoznawanie złoża rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce” w obszarze „Dankowice” Minister Środowiska decyzją z dnia 19 lipca 2017 r. stwierdził wygaśnięcie koncesji
Synklina Grodziecka oraz Konrad
Analizy techniczno-ekonomiczne wykazały brak uzasadnienia dla realizacji inwestycji. Ponieważ istotną rolę w ocenie ekonomicznej projektu odgrywają koszty związane między innymi z odwadnianiem projektowanej kopalni, podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowych badań hydrogeologicznych. Uzyskaliśmy decyzję przedłużającą o trzy lata okres obowiązywania koncesji Konrad. Postępowanie administracyjne dot. przedłużenia terminu obowiązywania koncesji Synklina Grodziecka jest nadal w toku.
Retków-Ścinawa oraz Głogów
Otrzymaliśmy decyzję umożliwiającą wykonanie m.in. powierzchniowych otworów wiertniczych oraz podziemnych wyrobisk górniczych stanowiących istotne uzupełnienie rozpoznania warunków geologiczno-górniczych. Minister Środowiska wydał również decyzję zmieniającą warunki koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi na obszarze „Głogów”, co pozwoli na rozpoczęcie kolejnego etapu prac geologicznych.
Projekty eksploracyjne w fazie przygotowawczej:
Bytom Odrzański Kulów-Luboszyce
W 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne w sprawie decyzji koncesyjnych „Bytomia Odrzańskiego” oraz „Kulowa-Luboszyc”. Oddalenie skarg przez NSA oznacza, że w 2018 r. może mieć miejsce ponowne rozpatrzenie wniosków koncesyjnych na te obszary przez Ministerstwo Środowiska.
Inne koncesje:
Rejon Pucka
W 2017 r. dokonano reinterpretacji budowy geologicznej oraz przystąpiono do oceny ekonomiczno-technicznej możliwości zagospodarowania badanych złóż soli potasowo-magnezowych z uwzględnieniem modelu kopalni oraz technologii przeróbki. Opracowanie wykazało zasadność realizacji kolejnych prac i robót geologicznych. W IV kwartale 2017 r. odwiercono drugi otwór Parszkowo IG-2 oraz rozpoczęto przygotowania do odwiercenia otworu trzeciego Mieroszyno IG-11.


Kluczowe projekty rozwojowe w ramach Głównego Ciągu Technologicznego w Polsce

Program Udostępnienia Złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy
W 2017 r. pogłębiano szyb GG-1 (docelowa głębokość szybu to 1 350 m przy średnicy
7,5 m). Na koniec roku wykonano w wyłomie 1070 mb. szybu. W zakresie Budowy Systemu Centralnej Klimatyzacji (SCK) przy Szybie GG-1 zostały zawarte umowy z wykonawcą na budowę Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej w układzie trigeneracji oraz budowę Systemu Przesyłu Wody Lodowej dla SCK. W 2017 roku kontynuowano też prace przygotowawcze związane z uzyskaniem zezwolenia na budowę obiektów niezbędnych do głębienia szybu GG-2 („Odra”).

W 2017 r. wykonano łącznie w ramach realizacji projektu w technologii MW (z użyciem materiału wybuchowego) 46,5 kmb. wyrobisk udostępniających i przygotowawczych (w 2016 r. wykonano 32,8 kmb wyrobisk) co stanowi wzrost o 42 proc.
Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów
W 2017 roku weryfikowano i zatwierdzano dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie. Zgłoszono zakończenie prac
do właściwych urzędów (m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).
W fazie końcowej znajdowały się rozliczenia oraz odbiory końcowe umów i zleceń.

Program Rozwoju Hutnictwa (PRH) 
W 2017 r. realizowano prace budowlane i montażowe w obrębie węzłów technologicznych w ramach kluczowych zadań inwestycyjnych programu tj. budowy Suszarni Parowej HM Głogów II oraz Instalacji do prażenia koncentratu miedzi. W związku z niepowodzeniem uruchomienia instalacji prażenia w terminie umownym tj. IV kwartale 2017 r., z powodów technologicznych leżących po stronie Wykonawcy, aktualnie deklarowany przez Wykonawcę termin przekazania instalacji prażenia do eksploatacji to III kwartał 2018 r. W ramach PRH kontynuowana jest również realizacja projektów związanych z dostosowaniem infrastruktury technicznej do zmiany technologii hutniczej w HM Głogów I. Zakończono realizację prac podstawowych, trwały prace związane z usuwaniem skutków awarii kotła odzysknicowego w HM Głogów I oraz prace uzupełniające. Trwa proces zgłaszania zakończenia prac do urzędów i uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie.

Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”
Na podstawie uzyskanego w roku 2016 pozwolenia na rozbudowę Obiektu Głównego do rzędnej 195 m n.p.m. oraz zezwolenia na dalsze prowadzenie OUOW, sukcesywnie trwa nadbudowa zapór w ramach bieżącej działalności operacyjnej Jednostki Dominującej. Trwają działania formalne zmierzające do dalszej rozbudowy zbiornika „Żelazny Most”, w celu zabezpieczenia możliwości deponowania odpadów poflotacyjnych w następnych latach – budowa Kwatery Południowej. W roku 2017 KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie Kwatery Południowej pozwalającej na dodatkowe zdeponowanie odpadów w ilości 170 mln m3.


 Produkcja

Kopalnia Sierra Gorda w Chile – Faza 1 Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. 55 proc., Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation 45 proc.

W 2017 r. optymalizowaliśmy proces przerobu rudy siarczkowej. Podejmowane działania były zorientowane na stabilizację wolumenu oraz parametrów technologicznych i koncentrowały się na stabilizacji pracy zakładu przeróbczego oraz zwiększeniu poziomu uzysków metali.
Pracujemy także nad rozwojem kopalni w oparciu o pierwszą fazę inwestycji wraz z działaniami mającymi na celu optymalizację ciągu technologicznego, którego konsekwencją ma być zwiększenie zdolności produkcyjnych.
Utrzymanie produkcji z wsadów własnych 
W 2017 r. kontynuowano prace przygotowawcze związane z uruchomieniem robót eksploatacyjnych w nowych obszarach złoża udostępnianych w ramach realizacji Programu Udostępnienia Złoża (wcześniej Projekt GG-P), pozyskano koncesje na wydobywanie rud miedzi ze złoża „Radwanice-Gaworzyce” w obszarze górniczym Gaworzyce.

- W ramach realizacji Programu Udostępnienia Złoża kontynuowano głębienie szybu wentylacyjnego (materiałowo-zjazdowego) GG-1, zgłębiono do 1070 metra. Kontynuowano prace przygotowawcze związane z uzyskaniem zezwolenia na budowę obiektów niezbędnych do głębienia szybu GG-2 („Odra”).

- Rozpoczęto budowę Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie GG-1 o mocy chłodniczej 30 MW z odzyskiem ciepła dla potrzeb socjalnych i technicznych. Wykonywano wyrobiska górnicze w Obszarach Górniczych ZG Rudna oraz ZG Polkowice-Sieroszowice wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Ich głównym celem jest udostępnienie i przygotowanie nowych pól eksploatacyjnych oraz włączenie szybu GG-1 do sieci wentylacyjnej co znacząco poprawi warunki eksploatacji dla poziomu 1 200 m i poniżej.

- W ramach realizacji robót udostępniających przygotowano, poniżej poziomu 1200 m, pole dla oddziału G-28 w ZG „Rudna”, który rozpoczął eksploatację od stycznia 2018 r.
Poprawa efektywności głównego ciągu technologicznego w Polsce
Kontynuowano realizację inicjatyw służących poprawie efektywności zarządzania zasobami
w zakładach górniczych i hutniczych KGHM Polska Miedź S.A., tym samym umożliwiających ograniczenie przyrostu kosztów poprzez:

- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów (modelowanie złoża 3D),

- zwiększenie wydobycia i produkcji miedzi w koncentracie,

- optymalizację gospodarki maszynami dołowymi,

- realizację programu oszczędności energii,

- optymalizację poziomu zatrudnienia.

Inicjatywy są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami, za wyjątkiem optymalizacji gospodarki maszynami dołowymi, która została zakłócona przez ograniczenie nakładów na zakup SMG
w 2016 r. aż o 40 proc. i wydłużenie ich okresu użytkowania. Skutkiem tego był wzrost kosztów gospodarki remontowo-konserwacyjnej maszyn dołowych o ok. 20 mln PLN.

Poprawa bezpieczeństwa pracy
W roku 2017 zanotowaliśmy spadek łącznej liczby wypadków przy pracy z poziomu 370 do 300 poszkodowanych. Znaczne obniżenie wypadkowości dotyczyło w szczególności oddziałów górniczych. W 2017 r. zdecydowanie spadła liczba wypadków związanych z dużym zagrożeniem ze strony górotworu, które towarzyszy eksploatacji rud miedzi w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. W stosunku do roku 2016 liczba poszkodowanych z tego tytułu była mniejsza o 60 proc. Kontynuowana była implementacja wieloletniego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020.


 Rozwój aktywów zagranicznych

Projekt Victoria (Zagłębie Sudbury, Kanada) Grupa KGHM Polska Miedź S.A. 100 proc. 
W 2017 r. kontynuowaliśmy prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury
oraz wypracowaniem optymalnej ścieżki realizacji inwestycji.
Sierra Gorda Oxide (Chile) Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. 100 proc. Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation posiadają opcję objęcia łącznie 45 proc. udziałów w projekcie.

W 2017 r. kontynuowano prace związane z oceną alternatywnych scenariuszy rozwoju projektu, pozwalających na ograniczenie wymaganego poziomu nakładów kapitałowych.
Projekt Ajax (Kolumbia Brytyjska, Kanada) Grupa KGHM Polska Miedź S.A. 80 proc., Abacus Mining and Exploration Corp. 20 proc.
W grudniu 2017 r. Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. Federalny Minister Środowiska oraz Zmian Klimatu wyraził opinię, że projekt przyniesie znaczące niekorzystne skutki oraz odesłał projekt do Resortu Rybołówstwa i Oceanów Kanady i Resortu Zasobów Naturalnych Kanady. KGHM Ajax Mining Ltd. po zapoznaniu się z argumentacją decyzji prowincjonalnej rozważy podjęcie kolejnych kroków, które mogą obejmować wykorzystanie środka odwoławczego w postaci kontroli sądowej sprawy.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz