Wskaźniki GRI:
Ryzyko jest integralną częścią prowadzonej działalności. Według przyjętej przez nas definicji stanowi wpływ niepewności na realizację naszych celów biznesowych, skutkujący zarówno szansami, jak i zagrożeniami. Obszary generujące ryzyko są w Grupie Kapitałowej KGHM stale monitorowane oraz skutecznie zarządzane. Dzięki temu Grupa dochowuje zasad należytej staranności w prowadzeniu działalności biznesowej.

Z punktu widzenia globalnej firmy, ryzyka definiujemy na poziomie Grupy Kapitałowej KGHM. Proces realizacji naszych celów strategicznych, w tym również w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu musi uwzględniać występowanie ryzyka i przeciwstawianie się mu.

Grupa Kapitałowa KGHM definiuje ryzyko jako niepewność, będącą integralną częścią prowadzonej działalności i mogącą skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

Na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane, w kontekście możliwości ich ograniczania, są ryzyka w różnych obszarach działalności Grupy. Ryzyka kluczowe Grupy Kapitałowej KGHM są przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe ryzyka są poddane stałemu monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Zgodności i Ciągłości Działania, a w zakresie ryzyk finansowych ze strony pionu Dyrektora Naczelnego ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem.

Kompleksowe podejście do analizy ryzyk obejmuje również identyfikację ryzyk związanych z realizacją zakładanych celów strategicznych. W roku 2017 przeprowadzono rewizję ryzyk związanych z realizacją celów strategicznych zawartych w Strategii Głównej oraz Strategiach Wykonawczych i Wspierających.

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną zarządzania ryzykiem w Jednostce Dominującej. Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model trzech linii obrony.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.
 Rada Nadzorcza (Komitet Audytu)
Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyk kluczowych i sposobu postępowania z nimi.
 Zarząd
Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.
1 linia obrony2 linia obrony3 linia obrony
KierownictwoKadra kierownicza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie identyfikacji, oceny i analizy ryzyk oraz wdrożenie, w ramach codziennych obowiązków, odpowiedzi na ryzyko. Zadaniem kadry kierowniczej jest bieżący nadzór nad stosowaniem odpowiednich odpowiedzi na ryzyko w ramach realizowanych zadań, tak aby ryzyko nie przekraczało oczekiwanego poziomu.
Komitety ryzykaWspierają efektywne zarządzanie ryzykiem oraz bieżący nadzór nad ryzykami kluczowymi.
AudytPlan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk oraz skuteczności zarządzania nimi.
Komitet Ryzyka Korporacyjnego i ZgodnościKomitet Ryzyka RynkowegoKomitet Ryzyka KredytowegoKomitet Płynności Finansowej
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyk kluczowychZarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowychZarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużnikówZarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności
Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnymPolityka zarządzania ryzykiem rynkowymPolityka zarządzania ryzykiem kredytowymPolityka zarządzania płynnością finansowąRegulamin Audytu Wewnętrznego
Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Zgodności i Ciągłości działaniaDyrektor Naczelny ds. Finansów i Zarządzania RyzykiemDepartament Audytu Wewnętrznego
Raportowanie do Prezesa ZarząduRaportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. FinansowychRaportowanie do Prezesa Zarządu

Narzędziem, wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyk w Grupie Kapitałowej KGHM jest Model Ryzyk. Jego budowa oparta jest o źródła ryzyka i dzieli się na następujące pięć kategorii: technologiczne, łańcucha wartości, rynkowe, zewnętrzne oraz wewnętrzne. Na poziomie podkategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A.

Ponadto w Grupie Kapitałowej KGHM zdefiniowano kluczowe ryzyka oraz wskazano specyficzne ryzyka Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. Szczegółowy opis ryzyk związanych z otoczeniem ekonomicznym Grupy Kapitałowej KGHM można znaleźć w „Sprawozdaniu Zarządu z Działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w 2017 r.”, w rozdziale „Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej”: www.kghm.com/pl/inwestorzy/prezentacje/raporty-finansowe.

Za każdym razem poszukujemy metod ograniczania lub wykorzystania ryzyk. Dla kluczowych ryzyk regularnie przygotowujemy Plan Odpowiedzi na Ryzyko i Działania Dostosowawcze. Pozostałe ryzyka są poddane stałemu monitoringowi ze strony Wydziału Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Standardów Nadzoru, a w zakresie ryzyk finansowych – przez Dyrektora Naczelnego ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem. Większość opisywanych powyżej ryzyk to wynikowa sytuacji makroekonomicznej. Dynamika zmian w sektorze górniczym oraz w branży metali nieżelaznych jako branżach związanych z cyklami koniunkturalnymi generuje ryzyka, na które Spółka nie ma wpływu, może się natomiast przed nimi zabezpieczać i minimalizować ich potencjalny, negatywny wpływ, podejmując odpowiednie środki zaradcze. KGHM Polska Miedź S.A. dokłada wszelkich starań, aby mitygować wszelkie zidentyfikowane ryzyka. Dla każdej strategii wykonawczej, jak i wspierającej, jak również Strategii jako całości, utworzono tzw. mapy ryzyk identyfikujące potencjalne ryzyka dla wszystkich wskazanych w Strategii obszarów.

Mając świadomość możliwych do wystąpienia ryzyk spółka jest w większym stopniu na nie przygotowana i skłonna do szybkich reakcji w przypadku ich wystąpienia.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz