Strategia KGHM Polska Miedź S.A.

EBITDA na poziomie 7 mld PLN w 2021 roku oraz marża EBITDA Grupy Kapitałowej średnio powyżej 20 proc. w latach 2017 - 2021

Strategie wykonawcze

Rozwój Aktywów Krajowych i Zagranicznych

Strategia ma na celu efektywne zarządzanie inwestycjami i projektami zasobowymi. Nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź na lata 2017-2021 przewidziano na poziomie 15 mld PLN, z czego w samym KGHM Polska Miedź S.A. na ponad 9,7 mld PLN.

Produkcja i Bezpieczeństwo

Strategia zakłada uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji (miedzi w urobku) w Polsce na poziomie ok. 470 tys. t oraz uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji za granicą na poziomie ok. 145 tys. t miedzi płatnej w okresie 2017-2021. Jednym z głównych priorytetów jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obszarach: praca, środowisko, energetyka.

Spójna Organizacja

Strategia ma na celu wdrożenie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w oparciu o wypracowanie dopasowanych procesów organizacyjnych nakierowanych na poprawę sprawności i efektywności łańcucha dostaw.

Strategie wspierające

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Strategia dąży do dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź i kształtowanie właściwych relacji z otoczeniem (interesariuszami).

Innowacje

Strategia nakierowana jest na wzrost produktywności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Umożliwi ona długoterminowe utrzymanie efektywności ekonomicznej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Stabilność Finansowa

Strategia przewiduje zabezpieczenie stabilności finansowej, wspieranie rozwoju i efektywności oraz zapewnienie odporności na trudną sytuację rynkową. Strategia dąży do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Grupy Kapitałowej.

Wszystkie strategie wykonawcze i wspierające dążą wspólnie, wzajemnie się uzupełniając, do realizacji priorytetów strategicznych. Priorytety strategiczne KGHM Polska Miedź S.A. to:
  • EBITDA na poziomie 7 mld PLN w 2021 r.
  • Marża EBITDA Grupy Kapitałowej średnio powyżej 20 proc. w latach 2017-2021.
  • CAPEX na poziomie 15 mld PLN w latach 2017-2021 - łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej w kraju i za granicą.
  • Stabilna produkcja średnioroczna z aktywów krajowych i zagranicznych przy kosztach gwarantujących bezpieczeństwo finansowe.
  • Funkcjonowanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju dla harmonizacji wspólnych oczekiwań interesariuszy pod kątem realizacji celów ekonomicznych, społecznych i proekologicznych.
  • Stabilność finansowa w celu realizacji założonego programu inwestycyjnego na czas i w budżecie.
  • Nastawienie na innowacyjne rozwiązania w celu poprawy produktywności.
  • Doprowadzenie do dojrzałości produkcyjnej w celu maksymalizacji przychodów i stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych.
  • Wykorzystanie potencjału Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź.

W perspektywie długoterminowej naszym celem jest utrzymywanie stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. W odróżnieniu od trendów lat ubiegłych, paradygmat ciągłego wzrostu gospodarczego zastąpiony jest Zrównoważonym Rozwojem. Dlatego też, w perspektywie długoterminowej Spółka będzie dążyć do stworzenia zrównoważonego systemu rozumianego, jako zachowanie zasobów naturalnych poprzez ich optymalne i efektywne wykorzystanie, w sposób racjonalny, tak aby przekazać je następnym pokoleniom.

Działania KGHM Polska Miedź S.A. osadzone są na wypracowanych praktykach biznesowych, które zapewniają wzrost wartości Spółki a jednocześnie uwzględniają potrzeby społeczne. Ponadto, Spółka stale identyfikować będzie możliwe obszary inwestycyjne, które w miarę możliwości finansowych, pozwolą na podjęcie działań dywersyfikacyjnych.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz