Wyniki produkcyjne w Grupie Kapitałowej
 
2017
2016
Zmiana (proc.)
Miedź płatna (tys. t)
Grupa Kapitałowa
656,4
677,0
(3,0)
- KGHM Polska Miedź S.A.
522,0
535,6
(2,5)
- KGHM INTERNATIONAL LTD.
81,0
89,8
(9,8)
- Sierra Gorda S.C.M.*
53,4
51,5
+3,7
TPM – metale szlachetne (tys. troz)
Grupa Kapitałowa
219,4
228,8
(4,1)
- KGHM Polska Miedź S.A.
117,3
113,8
+3,1
- KGHM INTERNATIONAL LTD.
74,0
92,1
(19,7)
- Sierra Gorda S.C.M.*
28,0
22,9
+22,3
Srebro (t)
Grupa Kapitałowa
1 234,1
1 207,0
+2,2
- KGHM Polska Miedź S.A.
1 218,1
1 191,1
+2,3
- KGHM INTERNATIONAL LTD.
1,6
1,7
(5,9)
- Sierra Gorda S.C.M.*
14,4
14,1
+2,1
Molibden (mln funtów)
Grupa Kapitałowa
20,3
13,0
+56,2
- KGHM Polska Miedź S.A.
-
-
×
- KGHM INTERNATIONAL LTD.
0,7
0,8
(12,5)
- Sierra Gorda S.C.M.*
19,7
12,2
+61,5

* 55 proc. udziału Grupy Kapitałowej

Produkcja górnicza

Główne podmioty Grupy Kapitałowej zaangażowane w branżę wydobywczą tworzą trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

Jesteśmy jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Zdolność produkcyjna naszych dolnośląskich hut sięga 570 tys. ton miedzi elektrolitycznej i 1 300 ton srebra rocznie.

Główne segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda S.C.M. wspólne przedsięwzięcia KGHM INTERNATIONAL LTD. i spółek Grupy Sumitomo
Przedmiot działalności
Produkcja górnicza i hutnicza metali - Cu, Ag, Au
Produkcja górnicza metali - Cu, Ni, Au, Pt, Pd
Produkcja górnicza metali - Cu, Mo, Au, Ag
Najistotniejsze aktywa produkcyjne
Kopalnie podziemne
- ZG Lubin
- ZG Polkowice-Sieroszowice
- ZG Rudna

Huty miedzi
- HM Legnica
- HM Głogów i GM Głogów II
- Walcownia HM Cedynia
- Kopalnia Robinson w USA (odkrywkowa)

- Kopalnia Morrison (podziemna) w ramach Zaglębia Sudbury w Kanadzie
- Kopalnia Sierra Gorda w Chile (odkrywkowa)
Najważniejsze projekty rozwojowe
Głogów Głęboki-Przemysłowy

Projekty przedprodukcyjne i eksploracyjne w południowo-zachodniej Polsce
Projekt Victoria w ramach Zagłębia Sudbury w Kanadzie - budowa kopalni podziemnej miedzi i niklu

Projekt Sierra Gorda Oxide w Chile
 

Wśród pozostałych spółek nie wchodzących w skład podstawowych segmentów można wyróżnić kilka głównych grup podmiotów:

 • spółki wspierające główny ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź S.A.,
 • fundusze inwestycyjne zamknięte i spółki portfelowe,
 • spółki pełniące istotną rolę w realizacji polityki CSR,
 • spółki celowe struktury holdingowej,
 • spółki przeznaczone do restrukturyzacji i dezinwestycji.

Hutnictwo

Nasze huty produkują miedź elektrolityczną w oparciu o koncentraty własne oraz wsady obce (koncentraty miedzi, złomy miedzi, miedź blister).

HM Legnica stosuje wielostadialny proces, którego głównymi etapami są:

 • przygotowanie wsadu do przetopu,
 • redukcyjne stapianie w piecu szybowym do postaci kamienia miedziowego,
 • świeżenie w konwertorach do miedzi konwertorowej o zawartości ok. 98,5 proc. Cu,
 • rafinacja ogniowa w piecu anodowym do postaci anod o zawartości 99,2 proc. Cu,
 • elektrorafinacja - produktem finalnym jest miedź elektrolityczna w postaci katod o zawartości
  99,99 proc. Cu.

HM Głogów stosuje technologię jednostadialnego przetopu koncentratu w piecach zawiesinowych, opartą na licencji fińskiej firmy Outokumpu. Wysuszony koncentrat do wilgotności 0,3 proc. H2O przetapiany jest w piecu zawiesinowym do postaci miedzi blister o zawartości około 98,6 proc. Cu, która poddawana jest rafinacji ogniowej w piecach anodowych. Żużel zawiesinowy natomiast, zawierający około 14 proc. miedzi kierowany jest do odmiedziowania w piecu elektrycznym, a otrzymany stop CuPbFe do konwertorów, z których miedź trafia również do rafinacji w piecach anodowych. Uzyskane w procesie rafinacji ogniowej anody poddawane są procesowi elektrorafinacji, którego produktem finalnym jest miedź elektrolityczna w postaci katod o zawartości 99,99 proc. Cu.

Około 45 proc. produkowanej miedzi elektrolitycznej przez huty KGHM jest przerabiane w walcowni Oddziału HM Cedynia, gdzie produkowana jest walcówka miedziana metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania, drut z miedzi beztlenowej oraz drut z miedzi beztlenowej niskostopowej ze srebrem w oparciu o technologię UPCAST. Szlamy powstające w procesach elektrorafinacji w hutach KGHM zawierają metale szlachetne i są surowcem do produkcji srebra rafinowanego, złota, koncentratu palladowo-platynowego oraz selenu. Natomiast elektrolit wycofywany z obiegu po odmiedziowaniu kierowany jest do produkcji surowego siarczanu niklu.

Pyły i szlamy ołowionośne pochodzące z odpylania gazów technologicznych wszystkich hut przetapiane są wraz z odmiedziowanym żużlem konwertorowym z ciągu zawiesinowego do postaci ołowiu surowego o zawartości 99,3 proc. Pb. Ołów surowy poddawany jest w HM Legnica procesowi rafinacji, w wyniku którego otrzymuje się produkt finalny - ołów rafinowany o zawartości 99,85 proc. Pb.

Huty miedzi KGHM:
 HM Głogów
HM Legnica
HM Cedynia - Walcownia
W naszych hutach wykorzystujemy różne rozwiązania procesów technologicznych:
W HM Głogów miedź wytapia się
w oparciu o nowoczesną technologię jednostadialnego przetopu zawiesinowego - pierwszą tego typu na świecie. W strukturze huty znajduje się także Wydzial Metali Szlachetnych, produkujący srebro i złoto
HM Legnica wytwarza miedź w postaci katod w tradycyjnej technologii pieca szybowego oraz w procesie elektrorafinacji
HM Cedynia jest z kolei walcownią miedzi, przetwarzającą miedź elektrolityczną produkowaną w dwóch pozostałych hutach. W proces zaangażowane są nowoczesne instalacje do bezwlewkowego wytwarzania metodą Contirod oraz do produkcji drutu miedzianego Upcast.
Hutnictwo

Konsekwentnie budujemy pozycję globalnej firmy należącej do ścisłej czołówki światowych producentów srebra i miedzi.

Jesteśmy jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów. Chcemy dołączyć do grona największych producentów multisurowcowych na świecie. Nasze polskie złoża szacowane są na ok. 17,5 mln ton metalu w zasobach eksploatacyjnych rud miedzi i pozwolą na utrzymanie wydobycia na obecnym poziomie przez najbliższych 40–50 lat.

Według szacunków największe światowe zasoby miedzi znajdują się w:

Jednym z obszarów, który buduje naszą pozycję na światowym rynku jest udział w globalnym rynku koncentratów miedzi. Spółki Grupy KGHM uczestniczą w nim głównie poprzez sprzedaż koncentratu Sierra Gorda z Chile oraz Robinson z USA. Jednocześnie KGHM pozyskuje z rynku koncentraty miedzi o odpowiedniej charakterystyce umożlwiającej bardziej efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych przez oddziały hutnicze w Polsce.

Spółki Grupy Kapitałowej KGHM wyprodukowały łącznie 531 tys. t miedzi w koncentracie, co stanowi ok. 3,3 proc. szacunkowej produkcji globalnej w 2017 r.

Koncentrat miedzi to produkt powstały poprzez przetworzenie rud miedzi, charakteryzujących się zazwyczaj stosunkowo niską zawartością metalu i nie nadających się do bezpośredniego zastosowania w procesie metalurgicznym. Zawartość miedzi w koncentracie w większości przypadków zawiera się w przedziale od 20 do 40 proc., co umożliwia dalszy przerób w hutach miedzi. Koszty dostaw produktów o niższej zawartości miedzi w praktyce eliminują ich udział w globalnym obrocie rynkowym.

Głównymi uczestnikami rynku koncentratów są kopalnie miedzi dostarczające produkt na rynek oraz huty, dla których koncentraty stanowią surowiec do produkcji miedzi oraz produktów ubocznych procesu przerobu (w tym głównie metali szlachetnych). Całkowita światowa produkcja miedzi w koncentratach Cu w roku 2017 szacowana jest (wg CRU) na 16,1 mln t.

Struktura geograficzna produkcji koncentratów Cu w 2017 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura geograficzna produkcji miedzi blister z koncentratów Cu w 2017 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Koncentraty Cu wymagają przetworzenia do postaci miedzi rafinowanej, co wiąże się z poniesieniem kosztów przerobu oraz niepełnym odzyskiem metali na poszczególnych etapach produkcji. Dlatego cena transakcyjna powinna zawierać szereg upustów od notowań wyznaczanych przez giełdę dla miedzi rafinowanej. Benchmark upustów (w zakresie premii przerobowej i rafinacyjnej TC/RC) na rynku wyznaczany jest w drodze negocjacji przez głównych producentów koncentratów (Freeport McMoRan, Antofagasta, BHP Billiton) i jego odbiorców (głównie hut chińskich i japońskich).

Efektywne wykorzystanie zasobów

Optymalne wykorzystanie zasobów to jeden z nadrzędnych celów codziennej działalności naszych zakładów. Inicjatywy poprawiające efektywność zarządzania zasobami w zakładach górniczych i hutniczych przekładają się nie tylko na realne oszczędności, ale również na poprawę wyników produkcyjnych. 

Zwiększenie efektywności było w 2017 r. możliwe m.in. dzięki rozszerzeniu zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Dzięki pracy naszych ekspertów udało nam się udoskonalić technologię wybierania złoża, poprawić efektywności wydobycia przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Ważnymi elementami tych prac było dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych, właściwa gospodarka skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych oraz uruchomienie nowego oddziału wydobywczego G-51 w O/ZG Polkowice-Sieroszowice. 

W zakresie wzbogacania rud dostosowaliśmy zdolności produkcyjne poszczególnych Rejonów Zakładu Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku. Utrzymana została produkcja koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych części ogniowych hut.

Kontynuowaliśmy również Program Modernizacji Pirometalurgii. Zakończono realizację prac montażowych oraz rozruchów. W 2017 r. kompletowano i dokonywano odbiorów dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami do uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie. Trwa proces zgłaszania zakończenia prac do urzędów i uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie. 

Trwa również Program Rozwoju Hutnictwa. Kontynuowane są prace budowlano-montażowe w obrębie kluczowych węzłów technologicznych w ramach składowych zadań inwestycyjnych programu tj. budowy Suszarni Parowej HM Głogów II oraz Instalacji do prażenia koncentratu miedzi. W HM Głogów I trwa realizacja projektów dostosowujących infrastrukturę techniczną do zmiany technologii hutniczej i  wzrostu uzysków miedzi w podstawowym ciągu produkcji pieca zawiesinowego. 

Inicjatywy służące poprawie efektywności zarządzania zasobami w zakładach górniczych i hutniczych KGHM Polska Miedź S.A.
 • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów (modelowanie złoża 3D),
 • zwiększenie wydobycia i produkcji miedzi w koncentracie,
 • optymalizacja gospodarki maszynami dołowymi,
 • realizacja programu oszczędności energii,
 • optymalizacja poziomu zatrudnienia.
Wskaźniki GRI:
Rozwój Bazy Zasobowej w ujęciu globalnym

Dostęp do zasobów geologicznych jest dla nas elementem zabezpieczenia możliwości eksploatacyjnych, przede wszystkim na obszarach przylegających do terenów, na których odbywa się wydobycie. Prowadzimy prace geologiczne na udokumentowanych złożach rud miedzi oraz działania związane z uzyskaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie nowych złóż. 

W branży górniczej znane są dwa sposoby pozyskiwania nowych zasobów geologicznych. Pierwszym sposobem jest pozyskanie nowych zasobów poprzez działalność na rynku M&A i związane z tym przejęcia podmiotów górniczych posiadające aktywa o atrakcyjnych ekonomicznie zasobach geologicznych.

Kryteria oceny nowych projektów zasobowych

Drugim sposobem na zwiększanie bazy zasobowej jest prowadzenie prac eksploracyjnych na terenach, co do których spółka posiada stosowne koncesje pozwalające na prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. W przypadku tego sposobu powiększania bazy zasobowej należy zaznaczyć, że każdy ze znaczących producentów górniczych realizuje samodzielnie szereg prac eksploracyjnych tj. poszukiwania i rozpoznania geologicznego. Prowadzone są one w trzech podstawowych obszarach:

 • eksploracją typu greenfield - poszukiwania
  nowych złóż,
 • eksploracją typu brownfield - rozpoznawania zasobów częściowo udokumentowanych,
 • prace typu in-mine oraz near-mine exploration - rozpoznawanie obszarów bezpośrednio przylegających do produkujących aktywów w celu przedłużenia okresu eksploatacji.

W KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z naszą Strategią Biznesową, dążymy do poszerzenia bazy zasobowej i portfela produktów. Rozwijamy wiele perspektywicznych projektów górniczych i poszukiwawczych. Docelowo obniżą one koszty produkcji miedzi i zwiększą konkurencyjność firmy, a także umocnią pozycję KGHM jako globalnego lidera multisurowcowego, produkującego miedź, srebro, molibden, nikiel, ołów, złoto, platynę, pallad, ren i selen. Najważniejsze inwestycje rozwijane przez KGHM poza Polską, to:

 • Ajax w Kanadzie, który był pierwszym zagranicznym złożem kupionym przez KGHM,
 • Victoria - projekt rozwijany w kanadyjskim Zagłębiu Sudbury, nazywanym światową stolicą niklu. W 2017 r. w ramach działań projektowych, zespół projektowy kontynuował prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury oraz obszaru projektu. Ponadto w 2017 r. trwały prace nad wypracowaniem optymalnej ścieżki realizacji inwestycji.

Najważniejszym projektem górniczym, który prowadzimy w Polsce, jest udostępnienie nowych zasobów rud miedzi ze złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, które pozwolą utrzymać obecny poziom krajowego wydobycia przez kilkadziesiąt najbliższych lat. 

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz