Wskaźniki GRI:

Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI – Global Reporting Initiative) w wersji GRI G4, opcja podstawowy (Core). Proces raportowania w Grupie KGHM odbywa się w cyklu rocznym. W 2017 r.  nie nastąpiły żadne znaczące zmiany dotyczące struktury, formy własności lub łańcucha wartości spółki.

Dokument nie został poddany zewnętrznej weryfikacji. Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi KGHM Polska Miedź S.A. oraz dobrymi praktykami rynkowymi spółek wydobywczych, ład korporacyjny przedstawiono tylko i wyłącznie dla spółki-matki. 

Metodyka raportowania

Przygotowanie treści Raportu − zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) oraz Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI G4) – przebiegało trzyetapowo:

Etap 1. Identyfikacja istotnych kwestii biznesowych i zrównoważonego rozwoju adekwatnych dla spółki.

Etap 2. Uszeregowanie zidentyfikowanych zagadnień pod kątem wagi i znaczenia.

Etap 3. Warsztat walidacyjny z udziałem kadry kierowniczej. 

Podczas prac nad dwoma pierwszymi etapami przeanalizowane zostały dokumenty, publikacje i doniesienia prasowe związane ze spółkami Grupy KGHM oraz branżą wydobywczo-hutniczą, w tym raporty firm konkurencyjnych. Powstała mapa interesariuszy oraz określony został także oczekiwany zakres tematyczny raportu. Przeprowadzono również rozmowy z kadrą zarządzającą i kierowniczą Grupy.

Kluczowi interesariusze KGHM Polska Miedź S.A.

Zrealizowane działania umożliwiły identyfikację kluczowych dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. kwestii, wśród których znalazły się:

  • strategia i model biznesowy firmy uwzględniający tworzenie wartości w poszczególnych kapitałach oraz budowę zaufania interesariuszy
  • priorytetowe podejście do kwestii bezpieczeństwa pracowników
  • stabilne wyniki finansowe i produkcyjne w 2016 r.
  • budowa wartości − kapitał ludzki, intelektualny, społeczny i środowiskowy
  • tworzenie kultury korporacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wysokich standardów zarządzania

Dodatkowo w Raporcie podkreślaliśmy działania umożliwiające osiąganie większej efektywności kosztowej, najwyższe standardy działania w zakresie BHP oraz ochrony środowiska naturalnego, a także zaangażowanie w szeroko rozumianą innowacyjność, zarówno naszych pracowników, jak i stosowanych rozwiązań technologicznych. Zweryfikowaliśmy kwestię znaczących zmian w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości, w Raporcie ujęliśmy jednostki gospodarcze uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także zidentyfikowaliśmy istotne aspekty wpływu społecznego Grupy KGHM.

Finalna identyfikacja zagadnień istotnych dla Grupy KGHM nastąpiła w trakcie warsztatu z udziałem kadry kierowniczej, podczas którego ustalony został ostateczny zakres raportowania w dziedzinach istotnych z perspektywy celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz