Pomocne definicje

BAT
(ang. Best Available Technology)
Najlepsza Dostępna Technika, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/61 WE, to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy dla dopuszczalnych wartości emisji, mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne jako całość
Dług netto
(ang. Net Debt)
Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów
Drut OFE
Produkowany w HM Cedynia drut z miedzi beztlenowej w oparciu o technologię UPCAST
EBITDA
(ang. Earnings before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization)
EBITDA: Wynik działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o wartość amortyzacji
Skorygowana EBITDA to wynik netto skorygowany o odpisy z utraty wartości aktywów trwałych

Elektrorafinacja
Proces elektrolizy z rozpuszczalną anodą, wykonaną ze stopu poddawanego rafinacji. W czasie procesu na katodzie, dzięki specjalnie dobranym warunkom, następuje selektywne wydzielanie metalu rafinowanego, a zanieczyszczające go domieszki pozostają w elektrolicie w postaci stałej lub rozpuszczonej
Filar (górnictwo)
Nietknięta część górotworu, pozostawiona do podparcia stropu i podtrzymania go przed zawałem
Flotacja (wzbogacanie flotacyjne)
Proces rozdziału rudy na frakcje o zróżnicowanej zawartości składników użytecznych wykorzystujący różnice zwilżalności ziaren poszczególnych minerałów. Minerały dobrze zwilżalne opadają na dno komory flotacyjnej, natomiast źle zwilżalne (te, których zwilżalność obniża się dodatkowo za pomocą odczynników zwanych kolektorami, np. ksantogenianów) unoszą się na powierzchni zawiesiny rozwiniętej dzięki odpowiednim odczynnikom piano-twórczym
HM
Huta miedzi
ISO
(ang. International Organization
for Standarization)
Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji
Katody miedziane
Podstawowa postać miedzi elektrolitycznie rafinowanej, produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi
Koncentrat miedzi
Produkt powstały przez wzbogacenie niskoprocentowych rud metali miedzi
Koszt C1
Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych
Miedź ekwiwalentna
Wartościowy wolumen produkcji wszystkich metali przeliczony na miedź w oparciu o notowania rynkowe
Miedź elektrolityczna
Produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi
Miedź konwertorowa
Półprodukt będący produktem fazy konwertorowania
Miedź płatna
Ilość miedzi w produktach zawierających miedź podlegająca płatności
Miedź ze wsadów obcych
Ilość wyprodukowanej miedzi z zakupionych wsadów (koncentrat, złomy, blistry)
Miedź ze wsadów własnych
Ilość wyprodukowanej miedzi z własnej produkcji górniczej
Odpady flotacyjne (końcowe)
Produkt końcowy procesu wzbogacania, będący przedmiotem utylizacji lub składowania
OUOW
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych
Produkcja górnicza
Ilość produktów wyprodukowana z fazy wydobycia górniczego
Produkcja rafinowana
Końcowy produkt etapu rafinowania
Ruda
Kopalina, z której uzyskuje się jeden lub więcej składników. Rudy dzieli się na monometaliczne (zawierające jeden metal) i polimetaliczne (zawierające więcej niż jeden metal)
Skała płonna
Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną
Technologia elektrolitycznej rafinacji miedzi
Proces elektrorafinacji metali w zastosowaniu do miedzi. Okresowo wycofywane partie elektrolitu stanowią warunek utrzymywania zanieczyszczeń na dopuszczalnym poziomie, współdecydującym o jakości miedzi rafinowanej elektrolitycznie. Zanieczyszczony elektrolit i szlam jest surowcem do odzyskiwania niektórych metali towarzyszących miedzi, takich jak: srebro, złoto, selen, nikiel
Technologia wytopu i elektrolitycznej rafinacji srebra
Technologia składająca się z: przygotowania wsadu (mieszanie składników wsadu, suszenie), wytopu metalu Dore-a i odlewania anod (topienie wsadu w piecu Kaldo celem ożużlowania lub odpędzenia do fazy gazowej składników zanieczyszczających, zakończone odlaniem produktu [99% srebra] w postać anod), elektrorafinacji srebra (osad katodowy o zawartości min. 99,99%
srebra), przetopu w indukcyjnym piecu elektrycznym i odlewania srebra rafinowanego w postać handlową (sztabki lub granulat)
Uncja trojańska
Jednostka masy używana głównie w krajach anglosaskich. Uncja trojańska (w skrócie oz) jest powszechnie stosowana w jubilerstwie i handlu metalami szlachetnymi. Dokładna masa 1 uncji trojańskiej odpowiada masie 31,1035 grama
Urobek
Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuję zarówno kopalinę, jak i skałę płonną
Walcówka miedziana
Walcowany pręt miedziany, najczęściej o średnicy 6-12 mm, powszechnie stosowany jako surowiec dla przemysłu kablowego
Wskaźnik LIFTR
Wskaźnik ilości wypadków na milion przepracowanych godzin
Wyrobisko
Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych
ZG
Zakłady górnicze
Złoże
Naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych
ZWR
Zakłady Wzbogacania Rud

Skróty i jednostki użyte w w dokumencie

kg
kilogram (1000 gramów)
t
tona (1000 kilogramów)
tys.
tysiąc
mln
milion
g/t
gramy na tonę
SX-EW
technologia produkcji miedzi katodowej SX-EW (Solvent Extraction Electrowinning)
m n.p.m.
metry nad poziomem morza
m
metr
km
kilometr (1000 metrów)
m2
metr kwadratowy
USD
dolar amerykański
Cu
miedź
Au
złoto
Ag
srebro
Pt
platyna
Pd
pallad
Ni
nikiel
Mo
molibden
MoS2
disiarczek molibdenu
lb
funt (masa)
oz
uncja trojańska (masa)
CIM
Kanadyjski Instytut Górnictwa, Metalurgii i Przemysłu Naftowego (Canadian Institute of Mining, Metalurgy and Petroleum)
M&I
zasoby geologiczne udokumentowane w kategorii zmierzone (measured)
i wskazane (indicated)

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz