Wskaźniki GRI:
Bezpieczeństwo pracowników stanowi bezwzględny priorytet działań wszystkich spółek Grupy KGHM. Bezpieczeństwo jest jedną z naszych fundamentalnych wartości oraz kluczowym obszarem prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju spółki. Dążymy do zminimalizowania zagrożeń dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego (Polityka Zero Harm). Uważamy, że najlepsze zakłady to te, które są najbezpieczniejsze.

Do kwestii związanych z bezpieczeństwem podchodzimy kompleksowo. W całej Grupie KGHM obowiązuje System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnie z 18001/OHSAS. Zidentyfikowaliśmy zagrożenia występujące na stanowiskach pracy w naszych zakładach i oceniliśmy ryzyka zawodowe z nimi związane. Możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że każde stanowisko w Grupie KGHM zostało odpowiednio przygotowane pod kątem bezpieczeństwa pracy. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje związane z bezpieczeństwem. Zgodnie z naszymi wartościami wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo − własne oraz współpracowników.

Prowadzimy stały monitoring środowiska pracy oraz regularnie dokonujemy przeglądów wyposażenia i oceny możliwych zagrożeń. Dbamy o to, aby urządzenia wykorzystywane w naszej spółce miały wymagane badania techniczne i homologacje.

Nie tolerujemy zachowań niezgodnych z prawem i stwarzających zagrożenia. Zachęcamy do zgłaszania każdej sytuacji rodzącej potencjalny wpływ na bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników. Stan bezpieczeństwa oraz higieny pracy w KGHM Polska Miedź S.A. jest stale kontrolowany i oceniany, a wnioski na bieżąco wykorzystywane. W celu eliminacji lub zmniejszania występujących zagrożeń stosujemy najlepsze dostępne technologie i opracowujemy nowe rozwiązania. Surowe standardy w zakresie bezpieczeństwa nakładamy zarówno na siebie, jak i naszych dostawców i podwykonawców. Dodatkowo, w poszczególnych oddziałach naszej spółki pracownicy BHP prowadzoną okresowe audyty wewnętrzne. W 2017 r. wykonano 7 takich audytów.

We wszystkich naszych zakładach propagujemy Złote Zasady BHP, które regularnie aktualizujemy w ślad za pojawiającymi się zagrożeniami. Wśród pracowników, organizujemy m.in. konkurs wiedzy o Złotych Zasadach BHP. Do tej pory uczestniczyło w nim 341 pracowników.

Zasady bezpieczeństwa w Grupie KGHM

W 2017 r. kontynuowaliśmy prace dotyczące implementacji wieloletniego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. wzbogacając go o nowe inicjatywy. Program jest elementem naszej zaktualizowanej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040. Chcemy kontynuować podjęty wysiłek realizacji długo- terminowej wizji „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”. W ramach programu w 2017 r. jedna z naszych spółek - KGHM Cuprum CB-R przeprowadziła „Badania podstawowych elementów kultury bezpieczeństwa pracy wraz z przygotowaniem propozycji działań korygujących”.

Kluczowe obszary „Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020”

DOBRA PRAKTYKA

O bezpieczeństwie chcemy komunikować w sposób maksymalnie efektywny. Dla pracowników KGHM uruchomiliśmy intranetowy Vortal BHP, w którym znaleźć mogą blisko 100 artykułów, infografik i materiałów informacyjnych związanych z bezpieczną pracą. Na stronie znajduje się również 36 ilustracji do „Paszportu Bezpieczeństwa – pięć minut dla bezpieczeństwa”, wykonywanych w O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Wskaźniki GRI:

Wybrane działania związane z bezpieczeństwem, podejmowane w KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r.:

  • Wraz z Miedziowym Centrum Zdrowia rozszerzyliśmy zakres pomocy psychologicznej dla uczestników wypadków przy pracy lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych na terenie spółki. Obecnie oferujemy również pomoc psychologiczną dla pracowników KGHM oraz ich rodzin, będących w sytuacjach kryzysowych.
  • W grudniu zainaugurowaliśmy jednolity program dla kopalń „Sprawny pracownik w trudnym środowisku pracy” dla profilu (sprawność, kondycja, nadwaga, otyłość).
  • W celu uświadomienia pracownikom zagrożeń mogących wystąpić w środowisku ich pracy przygotowane zostały m.in. filmowe rekonstrukcje wybranych wypadków i zdarzeń niebezpiecznych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Dotychczas opracowano cztery rekonstrukcje, jeden instruktaż i inne materiały dydaktyczne.
  • Przeprowadzono ocenę aktualnego poziomu stresu zawodowego w centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz przedstawiono wstępną propozycję działań profilaktycznych. Praca realizowana jest przez KGHM Cuprum CB – R. Proces oceny zakończy się w roku 2018 podsumowaniem badań i warsztatami, które obejmują między innymi problematykę radzenia sobie ze stresem.

Prowadzimy zaawansowane prace badawczo-rozwojowe nad elementami mogącymi korzystnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Do najważniejszych projektów realizowanych w 2017 r. należą:

  • automatyczne urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-3 w wyrobiskach podziemnych kopalni rudy miedzi,
  • samojezdny wóz kotwiący KOT-170A z automatyczną głowicą kotwiącą,
  • innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych,
  • opracowanie i wdrożenie, innowacyjnego, kompleksowego systemu wspomagania szkolenia operatorów samojezdnych maszyn górniczych (SMG) do efektywnej i bezpiecznej pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń rud miedzi,
  • opracowanie systemu łączności bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie filarowo-komorowym.

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że konsekwentnie prowadzone działania w zakresie bezpieczeństwa przynoszą rezultaty. W roku 2017 odnotowaliśmy spadek łącznej liczby wypadków przy pracy liczonych rok do roku z poziomu 370 do 300 poszkodowanych. Znaczne obniżenie wypadkowości dotyczyło w szczególności oddziałów górniczych. Liczba wypadków przy pracy w naszych kopalniach osiągnęła w roku 2017 poziom 235 poszkodowanych, w stosunku do 318 zdarzeń w roku 2016. Większość wypadków (ok. 98 proc.) związanych było z lekkimi urazami, a ich głównymi przyczynami były w kolejności utrata równowagi przez pracowników, uderzenie o lub przez ruchome/nieruchome przedmioty, oberwanie się skał z calizny i urazy związane z korzystaniem z narzędzi pracy. Zdecydowanie spadła również liczba wypadków przy pracy wynikających z dużego zagrożenia ze strony górotworu. W stosunku do roku 2016 liczba poszkodowanych z tego tytułu była mniejsza o 60 proc.

Stale doskonalimy się w zakresie bezpiecznej eksploatacji złóż rud miedzi. Zdajemy sobie sprawę, jak duże są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikające z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. Są to sytuacje, w których następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Dlatego w naszych kopalniach prowadzone są szerokie działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej. Obejmują one m.in. systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Eksperci KGHM Polska Miedź S.A. dobierają rozmiary, kształt i ilości komór oraz filarów międzykomorowych i rozmiary filarów ochronnych. Projektowany jest również najkorzystniejszy kierunek postępu eksploatacji oraz optymalna kolejność wybierania złoża dla minimalizacji lokalnych koncentracji naprężeń w górotworze. Stosujemy tzw. aktywne metody profilaktyki tąpaniowej i zawałowej polegające na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu.

DOBRA PRAKTYKA

Po tragicznym wypadku zbiorowym w listopadzie 2016 r. podjęliśmy m.in. intensywne prace nad opracowaniem jednolitych zasad projektowania i utrzymania komór funkcyjnych w kopalniach, w tym komór maszyn ciężkich.

W 2017 r. wskaźnik wynikowy LTIFR1 obniżył się o ok. 18 proc. w stosunku do roku 2016 uzyskując poziom 10,4 (2016 = 12,7) i jednocześnie był mniejszy o 44 proc. od wartości zanotowanej w roku 2010.

Wskaźniki GRI:

Wskaźnik LTIFR W jednostce Dominującej

W Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. zarządzanie bezpieczeństwem pracy opiera się na identyfikacji, ocenie, eliminacji i/lub kontroli zagrożeń oraz ryzyk w ramach realizacji i ciągłego udoskonalania kultury organizacyjnej „Zero Harm”, która stanowi jednocześnie jedną z wartości firmy. Swoim zakresem zarządzanie obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które są w całości własnością KGHM INTERNATIONAL LTD. lub w których KGHM INTERNATIONAL LTD. jest partnerem zarządzającym. Polityka bezpieczeństwa pracy w ramach „Zero Harm” obejmuje zarówno pracowników, kontrahentów jak i społeczności lokalne i jest identyfikowana jako nieustanna profilaktyka przeciwdziałania zagrożeniom w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i również w aspekcie ochrony środowiska. W roku 2017 KGHM INTERNATIONAL LTD. rozpoczął prace, których celem jest wdrożenie „Korporacyjnego Standardu Zarządzania Ryzykiem w obszarach Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko”. Przewiduje się, że implementacja tego rozwiązania, składającego się z 14 filarów rozpocznie się w roku 2018 i będzie trwała kilka lat.

W roku 2017 w kopalniach należących do KGHM INTERNATIONAL LTD. zarejestrowano łącznie 57 wypadków przy pracy. Ostatecznie wskaźnik TRIR (Total Recordable Incident Rate) osiągnął poziom 0,8, był niższy o 0,1 w stosunku do roku 2016 i jednocześnie o 74 proc. mniejszy od wartości zanotowanej w roku 2010.

Wskaźnik TRIR2 W jednostce Dominującej

KGHM Chile wypracowało 2 504 237 godzin bez wypadku, co daje 4 838 dni ZERO HARM począwszy od lipca 2004 r.

1LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) całkowita liczba wypadków przy pracy standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A.

2TRIR (Total Recordable Incident Rate) wskaźnik wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu ICMM (International Council on Mining & Metals), łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL LTD. i podwykonawców, standaryzowana do 200 000 przepracowanych godzin.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz