Wskaźniki GRI:

Kodeks etyki

W każdym obszarze naszej działalności - bez względu na jego miejsce, charakter oraz zaangażo- wane osoby – chcemy działać w sposób etyczny. W całej Grupie KGHM obowiązuje Kodeks Etyki, który jest jednym z filarów kultury organizacyjnej KGHM, mocno osadzonej w tradycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty i budują naszą tożsamość zawodową.

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności zachowania pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji obliguje nas do utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniami, wynikającymi z bogactwa kultur narodowych w obrębie których działamy.

Każdego dnia udowadniamy, że ta różnorodność przyczynia się do sukcesu KGHM i pozwala budować naszą markę.

Kodeks Etyki Grupy KGHM zawiera spójny system wartości i zasad, które pozostają bliskie wszystkim pracownikom Grupy KGHM. Stanowią one moralne zobowiązania wobec naszych współpracowników i kontrahentów biznesowych.

Przestrzeganie zasad, spisanych w Kodeksie Etyki jest kluczowe dla utrzymania efektywności realizowanych procesów oraz zapewnienia akcjonariuszy, dostawców i pozostałych interesariuszy o profesjonalizmie i uczciwości. Na Kodeksie Etyki opieramy również nasze regulacje związane z Polityką Zakupową – Kodeks zapewnia reguły i standardy profesjonalnego postępowania osób uczestniczących w procesach zakupowych.

Chcemy, aby nasz Kodeks etyki odpowiadał zawsze na bieżące wyzwania – w miarę potrzeb będziemy aktualizować zawarte w nim zapisy.

Nasz Kodeks Etyki jest dostępny na naszych stronach internetowych pod adresem: www.kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki.

Jako firma odpowiedzialna społecznie KGHM Polska Miedź S.A. stosuje procedury należytej staranności – przykładamy ogromną wagę do przestrzegania praw człowieka, zgodnych z prawem warunków zatrudnienia, norm środowiskowych, wolności zakładania organizacji związkowych, niewykorzystywania dzieci do pracy czy niepozyskiwania surowców produkcyjnych ze źródeł konfliktowych (tzw. „Conflict minerals”). Chcemy współpracować z partnerami biznesowymi wyznającymi takie same wartości. Dlatego klienci KGHM oraz dostawcy obowiązani są do pisemnego zadeklarowania przestrzegania ww. zasad, przez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy. Jest to ważny element decyzji biznesowych wpływający na decyzje o podejmowaniu współpracy z danym partnerem.

Wskaźniki GRI:

Zasady Deklarowane Przez Klienta i Wykonawcę KGHM Polska Miedź S.A.

Prawa człowieka i standardy pracy
Podstawowe prawa człowieka i pracownika
Promocję zasady równości szans wśród pracowników oraz zapewnienie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i molestowania. Dodatkowo, deklaruje przestrzeganie lokalnego prawa w zakresie czasu pracy, płacy minimalnej oraz prawa do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych.
Zapobieganie pracy przymusowej i pracy dzieci
Przestrzeganie międzynarodowych standardów praw człowieka, eliminowania wszelkich form nielegalnej, przymusowej bądź wymuszonej pracy oraz niedozwolonej pracy nieletnich, zgodnie z lokalnymi przepisami.
BHP
Kontrolowanie zagrożeń oraz podejmowanie w działań zapobiegawczych w celu unikania wypadków oraz chorób zawodowych. Dodatkowo zobowiązuje się do edukacji pracowników w zakresie BHP.
Etyka i Działania Biznesowe
Środowisko
Zakaz korupcji i płatnej protekcji
Brak tolerancji dla jakichkolwiek form korupcji, włączając w to bezpośrednią bądź pośrednią płatną protekcję partnerów biznesowych i/lub urzędników państwowych, jak również akceptację podarunków innych niż zwyczajowe w zamian za zakup produktów lub usług od partnerów biznesowych.
Zapobieganie praniu pieniędzy 
Brak umyślnego udziału w procesie prania pieniędzy oraz wdrożenie działań zapobiegawczych w tym zakresie.
Ochrona środowiska
Minimalizację generowanych zanieczyszczeń oraz stałą poprawę standardów ochrony środowiska oraz działanie zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi standardami w zakresie ochrony środowiska.
Wskaźniki GRI:

Polityka Antykorupcyjna

Nasz biznes prowadzimy uczciwie. Nie akceptujemy żadnych form korupcji i we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa wymagamy od pracowników zachowania podstawowych wartości etycznych. Dostrzegając wagę problemu korupcji zdecydowaliśmy się na podjęcie szeroko zakrojonych działań minimalizujących ryzyko w tym zakresie. 

W 2017 r. w KGHM Polska Miedź S.A. powstał program antykorupcyjny, który reguluje w całej Grupie m.in. kwestie konfliktu interesów oraz zgłaszania naruszeń. Program przekłada zasady kodeksu etyki na konkretne działania, a jego celem jest kształtowanie wśród wszystkich pracowników świadomości, co jest elementem niezbędnym do tego, aby pracownicy identyfikowali się z etycznym postępowaniem przedsiębiorstwa. 

Elementami Programu Antykorupcyjnego jest przyjęta w 2017 r. przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Antykorupcyjna oraz instrukcja antykorupcyjna. Nadrzędnym celem polityki antykorupcyjnej jest ustanowienie mechanizmów zapobiegania takim zacho- waniom pracowników spółki oraz podmiotów z nią kooperujących, które mogłyby zostać uznane za niedozwolone we wszystkich jurysdykcjach, w których spółka prowadzi swoją działalność. W ramach polityki ustanowiona została również struktura organizacyjna gwarantująca współpracę oraz koordynację działań antykorupcyjnych na poziomie Grupy KGHM.

Wskaźniki GRI:

Program antykorupcyjny – wybrane aktywności:

 • zaznajomienie pracowników z dokumentacją stanowiącą program antykorupcyjny – stworzenie aktywnego systemu szkoleń, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej – wykrywanie i eliminowanie stwierdzanych nieprawidłowości,
 • działania mobilizujące do zgłaszania zdarzeń/zagrożeń korupcyjnych, w tym z możliwością zachowania anonimowości zgłaszającego,
 • właściwe postępowanie ze zgłoszeniem – usunięcie problemu wraz z przyczyną nieprawidłowości, analiza w celu niedopuszczenia do wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości,
 • gwarancja, że każde wykroczenie odnośnie wdrożonej procedury będzie skutkować sankcją,
 • wymiana informacji/doświadczeń – zarówno na forum organizacji, jak i na zewnątrz, np. z organizacjami przedsiębiorców,
 • ocena i aktualizacja programu/procedur.

Nasz Poradnik Antykorupcyjny jest dostępny dla każdego pracownika poprzez nasz wewnętrzny Portal Korporacyjny KGHM. W oddziałach KGHM oraz spółkach Grupy powołaliśmy lokalnych koordynatorów do walki z korupcją, których rolą jest przeszkolenie pracowników. Osoby te są również upoważnione do przyjmowania informacji o ewentualnych naruszeniach.

W KGHM Polska Miedź S.A. uruchomiono procedury zgłaszania naruszeń poprzez wyznaczoną do tego celu specjalną linię telefoniczną, skrzynkę e-mail oraz korespondencję pisemną – z dopiskiem „do rąk własnych”.

Instrukcja Antykorupcyjna

Instrukcja Antykorupcyjna jest doszczegółowieniem zasad znajdujących się w Polityce i jest skierowana do pracowników polskiej części Grupy KGHM. Zawiera m.in. zasady postępowania w sytuacjach, w których pracownikom mogą być oferowane korzyści majątkowe, zasady unikania konfliktów interesów oraz zasady wręczania oraz otrzymywania zwyczajowych podarunków biznesowych. 

W 2017 r. zdefiniowaliśmy schemat zgłaszania konfliktów interesów, wraz ze wskazaniem sytuacji mogących powodować taki konflikt.

Wskaźniki GRI:
Schemat zgłaszania występowania konfliktu interesów wraz ze wskazaniem sytuacji mogących go powodować
Wskaźniki GRI:

Deklaracja Różnorodności

W KGHM Polska Miedź S.A. ściśle przestrzegamy zakazu dyskryminacji oraz prowadzimy działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzymy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu m.in. na: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne, czy przynależność związkową. Dążymy do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych. W skali całej Grupy KGHM nie ma spisanej i wspólnej Polityki Różnorodności. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi natomiast szereg strukturyzowanych działań dotyczących poszanowania różnorodności. Gwarantem wdrożenia zasad różnorodności w całej Grupie oraz promowania i upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy oraz partnerów biznesowych jest – jako jednostka dominująca – KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej informacji o podejściu do różnorodności w organach nadzorczych znajduje się Oświadczeniu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w 2017 r.
http://www.gpw.pl/dobre-praktyki
http://www.kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego

Wskaźniki GRI:

Deklaracja Ochrony Praw Człowieka

W KGHM Polska Miedź S.A. deklarujemy uznanie, szacunek i promowanie praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. Nie tolerujemy naruszeń praw człowieka. Zobowiązujemy się prowadzić nasze operacje w sposób zgodny z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innymi normami i standardami, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów docelowych dla naszej aktywności biznesowej.

Jesteśmy globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę, poszanowanie fundamentalnych zasad praw człowieka oraz implementujemy te standardy w Grupie Kapitałowej KGHM. Przyjmujemy, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty jest determinantem nawiązania naszych wzajemnych relacji.

W ramach przyjętych zasad każdy pracownik oraz współpracownik Grupy Kapitałowej KGHM jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w jego najbliższym otoczeniu przestrzegane są prawa człowieka, a ich łamanie jest zgłaszane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Deklaracja ta stanowi podstawę naszego podejścia do praw człowieka. Uzupełnia oraz konsoliduje kwestie praw człowieka ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak: Kodeks Etyki, Deklaracja Różnorodności, HR oraz Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

Wdrożenie Deklaracji Ochrony Praw Człowieka:

 • każdy pracownik mający dostęp do komputera otrzymuje drogą elektroniczną za pomocą funkcjonującego w Spółce Systemu Obiegu Dokumentów przyjętą deklarację,
 • pracownicy nie mający dostępu w pracy do komputerów informowani są o wdrożeniu deklaracji poprzez serwis extranetu (każdy pracownik posiada możliwość korzystania z niego) oraz od bezpośredniego przełożonego.
Wskaźniki GRI:

DOBRA PRAKTYKA

W KGHM Polska Miedź S.A. wdrożony został wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota. Składają się na niego Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM oraz Procedura Badania Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla Złota w KGHM Polska Miedź S.A. System ten podlega niezależnemu, zewnętrznemu audytowi w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance oraz uzyskaniu certyfikacji LBMA (The London Bullion Market Association).

Dodatkowo, dla kontrahentów i innych interesariuszy uruchomiliśmy adres e-mail: conflict.minerals@kghm.com, na który zgłaszać można uwagi i zastrzeżenia związane z łańcuchem dostaw złota.

Benefity i wynagrodzenia dla pracowników

Naszym pracownikom oferujemy stałe wynagrodzenie. Wysokość świadczeń finansowych uzależniona jest od stażu pracy, doświadczenia oraz zajmowanego stanowiska.

Elementem wynagrodzenia są również świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom:

 • świadczenia finansowane z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • składki na pracowniczy program emerytalny,
 • abonament medyczny dla pracowników i współmałżonków finansowany przez pracodawcę,
 • ubezpieczenia pracowników,
 • dopłaty do przewozów pracowniczych.

KGHM Polska Miedź S.A. jest również zobowiązana do wypłaty określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (świadczeń emerytalnych z tytułu jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych, ekwiwalentu węglowego) oraz innych długoterminowych świadczeń (w postaci nagród jubileuszowych) zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

W zagranicznych spółkach Grupy poziom świadczeń różni się w zależności od kraju, każdorazowo obejmuje jednak wymagane prawem ubezpieczenia, w tym społeczne i zdrowotne. Dodatkowo, pracownicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych mają zapewnioną m.in. opiekę dentystyczną oraz dostęp do Employee Family Assistance Program (EFAP) gwarantującego doradztwo w szerokim zakresie spraw − od pomocy psychologicznej i prawnej, poprzez sprawy rodzinne, aż do zagadnień zdrowotnych.

Wskaźniki GRI:

Polityka Międzynarodowej Mobilności

W XXI wieku KGHM stał się globalnym podmiotem wydobywczym, aktywnym na trzech kontynentach. Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji, z drugiej – pozwala na ciągły transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi zakładami. Stosowana polityka mobilności pozwala oddelegowywać najlepszych specjalistów wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzyskania korzyści biznesowych. To również zdywersyfikowanie i powiększenie portfolio produktowego.

W związku z nabyciem aktywów zagranicznych, KGHM od 2015 r. realizuje program mobilności pracowników. Z uwagi na międzynarodową działalność Grupy przyjęta została Polityka Międzynarodowej Mobilności, jako podstawa działania zgodnie z zasadami procedury należytej staranności. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy inwestycją o istotnym znaczeniu. Dzięki nim zaspokajane są nie tylko lokalne potrzeby kadrowe, ale również rozwijany potencjał zawodowy pracowników. W 2017 r. do pracy w aktywach zagranicznych w ramach Polityki Międzynarodowej Mobilności wyjechało 10 pracowników (w tym 9 osób z KGHM Polska Miedź S.A.). Jednocześnie 5 osób kontynuowało oddelegowanie rozpoczęte we wcześniejszych latach.

W 2017 r., w ramach Polityki Międzynarodowej Mobilności, w zagranicznych spółkach Grupy pracowało kilkunastu pracowników, głównie pełniących obowiązki kadry menedżerskiej oraz wykonujących zadania z zakresu realizacji procesu produkcyjnego.

Bazując na dotychczasowych wyzwaniach i doświadczeniach związanych z mobilnością pracowników, interdyscyplinarny zespół opracował aktualizację Polityki Międzynarodowej Mobilności, skupiając się na zwiększeniu efektywności procesu. Wdrożenie nowych zasad nastąpić ma w roku 2018.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz