Wskaźniki GRI:
Najcenniejszym kapitałem Grupy KGHM są pracownicy. Doświadczenie i zaangażowanie naszej kadry jest kluczem w rozwoju wszystkich obszarów naszego modelu biznesowego - buduje globalne znaczenie przedsiębiorstwa i sprawia, że tworzymy zintegrowaną, otwartą na przyszłość organizację.

Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga naszych pracowników przekładają się na wyniki i pozycję całej Grupy. Potrafimy zapewnić im optymalne środowisko pracy i stale inwestujemy w rozwój zawodowy pracowników oraz dobrą atmosferę w naszych zakładach. Jesteśmy dumni z budowania długofalowej relacji z praco- wnikami, która znajduje odzwierciedlenie w wysokiej przeciętnej długości zatrudnienia.

Pozyskujemy najlepszych ekspertów i specjalistów oraz korzystamy z wiedzy i kompetencji doświad- czonych pracowników. Dzielimy się wiedzą i pomysłowością, stawiając w codziennej pracy na zaangażowanie oraz uczciwość. Konsekwencją takiego podejścia jest efektywność, osiągnięcia spółki oraz nasza pozycja rynkowa.

Chcemy utrzymać i doskonalić nasz kapitał ludzki i związany z nim kapitał intelektualny. W naszych działaniach uwzględniamy misję, wizję i Strategię Spółki oraz długofalowe plany.

Wybrane przykłady polityki kadrowej KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Podniesienie kwalifikacji i zmiana struktury wykształcenia pracowników spółki, poprzez dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.
  • Zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach, poprzez udział pracowników w okresowych szkoleniach bhp, szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz innych stanowisk występujących w spółce.
  • Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez organizację szkoleń i innych aktywności rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności menedżerskich, interpersonalnych oraz szkoleń dotyczących zarządzania procesowego.

Oferujemy naszym pracownikom możliwość doskonalenia kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian organizacyjnych i technologicznych. Zapewniamy uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, studiach i studiach podyplomowych. Aby podnieść skuteczność szkoleń, korzystamy z najnowszych technologii – w 2017 roku rozpoczęliśmy prace związane z uruchomieniem szkoleń z zakresu PBI na platformie e-learningowej.

DOBRA PRAKTYKA

W 2017 r. rozpoczęto prace nad systemem informatycznym w celu zarządzania praktykami, stażami oraz udostępnianiem materiałów do pisania prac dyplomowych w KGHM Polska Miedź S.A. Opracowano koncepcję biznesową i rozpoczęto pracę nad rozwiązaniami IT docelowego systemu e-Kariera, który dostępny będzie dla użytkowników z poziomu Intranetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz przez stronę www.kghm.com dla osób aplikujących z zewnątrz.

System e-Kariera składać się będzie z 4 modułów:

- moduł e-Rekrutacja (już istnieje)
- moduł e-Praktyki moduł e-Staże
- moduł e-Pracedyplomowe

Zakończenie prac przewidziane jest w I połowie 2018 r.

Programy szkoleń zawsze dostosowane są do celów biznesowych. Starannie badamy potrzeby rozwojowe naszych pracowników. Są one systemowo raz do roku zbierane i stanowią podstawę budowy planu szkoleń oraz kalkulacji środków potrzebnych na jego realizację. Dostępność do działań rozwojowych nie jest ograniczana ze względu na takie kryteria jak wiek czy płeć.

Wskaźniki GRI:

Liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła w 2017 r. 28 387, z czego na stanowiskach robotniczych 19 442.

Wybrane programy rozwojowe dla pracowników – najważniejsze liczby

905 osób
wzięło udział w branżowych sympozjach i konferencjach w Polsce i za granicą.

Podczas spotkań mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi, a także wymienić doświadczenia związane z efektywnością, poprawą wydajności produkcji, zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz innowacyjnością. Pracownicy spółki uczestniczyli też w organizowanych cyklicznie konferencjach - m.in. Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

Wskaźniki GRI:
47 osób
skorzystało z dofinansowania do studiów. Dofinansowanie obejmowało studia wyższe, podyplomowe oraz MBA.

Kontynuujemy współpracę z największymi polskimi uczelniami w zakresie tworzenia kierunków dopasowanych do specyficznych potrzeb KGHM.

389 pracowników
skorzystało z kursów języka angielskiego i hiszpańskiego.

Wzmocnienie umiejętności językowych jest ważnym elementem realizacji planu współpracy i wymiany rozwiązań pomiędzy spółkami polskimi oraz zagranicznymi, wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

653 pracowników
zostało przeszkolonych z zakresu Lean Management

w oparciu o narzędzia: Eliminacja marnotrawstwa, 5S i świadomość marnotrawstwa oraz Total Productive Maintenance (TPM). Celem szkoleń było zapoznanie uczestników z metodologią oraz przełamanie barier związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu organizacji pracy.

39 naszych specjalistów
pracujących w służbach księgowych wzięło udział w szkoleniu Bilans 2017 przygotowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji pracowników, na których spoczywał obowiązek zamknięcia i rozliczenia roku 2017.

326 pracowników
przeszło szkolenia ze Zintegrowanego systemu zarządzania przygotowującego do pełnienia roli audytorów i pełnomocników ds. Zintegrowanego systemu zarządzania.
377 pracowników
przeszkoliliśmy z zakresu MS Office, w tym przede wszystkim szkolenia z zakresu Excel, Word, Outlook i Power Point.

Cieszące się dużym zainteresowaniem wśród pracowników dwudniowe szkolenia były dostępne na trzech poziomach zaawansowania. Biegła obsługa MS Office przyczynia się do zwiększenia efektywności pracowników korzystających na co dzień z różnych aplikacji IT.

Około 260 managerów
wzięło udział w kolejnej edycji programu Studium przywództwa – rozwój kompetencji menedżerskich.

Realizacja programu wzmocniła umiejętności kierownicze i wpłynęła na zmianę postaw uczestników programu, przekładając się na zwiększenie efektywności produkcji, sprawność organizacji oraz poprawę relacji z pracownikami.

Dla 362 osób
zorganizowaliśmy szkolenie związane z funkcją Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy.

Rozumiemy, jak ważne dla funkcjonowania naszej spółki są kompetencje managerów. Prowadzimy ciągłe szkolenia zapewniające utrzymanie i dalszy rozwój ich kwalifikacji zawodowych. W szerokim zakresie pracownicy mogą korzystać z oferty konferencyjnej w kraju i za granicą, pozwalającej na śledzenie nowych trendów i rozwiązań stosowanych w biznesie. Wspierane jest także podnoszenie wykształcenia przez pracowników w ramach oferty szkół wyższych.

DOBRA PRAKTYKA

W 2017 r. uruchomiliśmy program Toolkit for Managers przeznaczony dla kadry zarządzającej. Aby w możliwie najlepszym stopniu dopasować tematykę szkoleń, rozpoczęliśmy proces dokładnej identyfikacji potrzeb rozwojowych w oparciu o jednolity model kompetencyjny.

Duża część oferowanych programów jest dedykowana rozwojowi managerskich „umiejętności miękkich” z zakresu komunikacji i współpracy. Stanowią one ważne uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji technicznych.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz