Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

2017
2016
Zmiana (proc.)
KGHM Polska Miedź S.A.
18 198
18 176
+0,1
KGHM International LTD.
1 695
1 795
(5,6)
Sierra Gorda S.C.M.*
748
694
+7,8
Spółki krajowe GK
13 294
13 388
(0,7)
Razem
33 935
34 053
(0,3)

* Sierra Gorda S.C.M. - zatrudnienie proporcjonalnie do udziałów w spółce (55 proc.)

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w 2017 r.

* Sierra Gorda S.C.M. - zatrudnienie proporcjonalnie do udziałów w spółce (55 proc.)

Przeciętne zatrudnienie w naszych spółkach krajowych zmniejszyło się w stosunku do roku 2016 o 94 etaty. Wpływ na spadek zatrudnienia miały m.in. sprzedaż spółki WFP HEFRA, a tym samym jej wyjście z Grupy Kapitałowej oraz dobrowolne odejścia pracowników z KGHM ZANAM. W KGHM Polska Miedź S.A. stan zatrudnienia na koniec 2017 r. wynosił 18 356 osób i był o 0,5 proc. wyższy od stanu na koniec roku poprzedniego. Zmiany nastąpiły w wyniku naturalnych ruchów kadrowych.

Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A.

 
2017
2016
Zmiana (proc.)
Kopalnie
12 413
12 397
+0,1
Huty
3 529
3 530
(0,0)
Pozostałe oddziały
2 256
2 249
+0,3
KGHM Polska Miedź S.A.
18 198
18 176
+0,1

W KGHM INTERNATIONAL LTD. odnotowaliśmy spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do 2016 r. w związku z realizacją działań mających na celu obniżenie kosztów oraz dostosowanie wielkości i struktury zatrudnienia do zakresu i harmonogramu prac nad realizowanymi projektami. Wzrost zatrudnienia w Sierra Gorda S.C.M. w roku 2017 determinowany był m.in. internalizacją części usług zewnętrznych oraz uzupełnieniem struktury zatrudnienia na wakujące stanowiska.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz