Noty objaśniające

Pobierz xls
Znacznik Nazwa Pobierz
CZĘŚĆ 1
Informacje ogólne
Nota 1.1
Opis działalności gospodarczej
Nota 1.2
Podstawa sporządzenia
Nota 1.3
Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
Nota 1.4
Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji
CZĘŚĆ 2
Segmenty działalności
CZĘŚĆ 3
Utrata wartości aktywów
Nota 3.1
Test na utratę wartości udziałów w spółce zależnej Future 1 Sp. z o.o. oraz dla pożyczek udzielonych Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD.
Nota 3.2
Test na utratę wartości akcji w spółce zależnej KGHM Metraco S.A.
Nota 3.3
Testy na utratę wartości aktywów służących poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych
Nota 3.4
Pozostałe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
CZĘŚĆ 4
Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku
Nota 4.1
Koszty według rodzaju
Nota 4.2
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne
Nota 4.3
Przychody / (koszty) finansowe
Nota 4.4
Odpisy / odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów ujęte w sprawozdaniu z wyniku
CZĘŚĆ 5
Opodatkowanie
Nota 5.1
Podatek dochodowy w sprawozdaniu z wyniku
Nota 5.1.1
Odroczony podatek dochodowy
Nota 5.2
Pozostałe podatki i opłaty
Nota 5.3
Należności i zobowiązania z tytułu podatków
CZĘŚĆ 6
Inwestycje w jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia
Nota 6.1
Jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia
Nota 6.2
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
CZĘŚĆ 7
Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym
Nota 7.1
Instrumenty finansowe 2016
Nota 7.2
Pochodne instrumenty finansowe
Nota 7.3
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
Nota 7.4
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Nota 7.5
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Nota 7.5.1
Ryzyko rynkowe
Nota 7.5.1.1
Zasady i techniki zarządzania ryzykiem rynkowym
Nota 7.5.1.2
Ryzyko zmian cen metali
Nota 7.5.1.3
Ryzyko zmian kursów walutowych
Nota 7.5.1.4
Ryzyko zmian stóp procentowych
Nota 7.5.2
Ryzyko kredytowe
Nota 7.5.2.1
Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi
Nota 7.5.2.2
Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych
Nota 7.5.2.3
Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców
Nota 7.5.2.4
Ryzyko kredytowe związane z pozostałymi aktywami finansowymi
CZĘŚĆ 8
Zadłużenie, zarządzanie płynnością i kapitałem
Nota 8.1
Polityka zarządzania kapitałem
Nota 8.2
Kapitały
Nota 8.2.1
Kapitał akcyjny
Nota 8.2.2
Zmiany pozostałych kapitałów w ciągu okresu
Nota 8.3
Polityka zarządzania płynnością
Nota 8.3.1
Umowne terminy wymagalności dla zobowiązań finansowych
Nota 8.4
Zadłużenie
Nota 8.4.1
Dług netto
Nota 8.4.2
Zmiana długu netto
Nota 8.4.3
Szczegółowe informacje dotyczące głównych źródeł zadłużenia zewnętrznego
Nota 8.5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Nota 8.6
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
CZĘŚĆ 9
Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania
Nota 9.1
Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze
Nota 9.1.1
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze – środki trwałe w budowie
Nota 9.1.2
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi
Nota 9.2
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne
Nota 9.3
Amortyzacja
Nota 9.4
Rezerwa na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów
Nota 9.5
Aktywowane koszty finansowania zewnętrznego
CZĘŚĆ 10
Kapitał obrotowy
Nota 10.1
Zapasy
Nota 10.2
Należności od odbiorców
Nota 10.3
Zobowiązania wobec dostawców
Nota 10.4
Zmiana stanu kapitału obrotowego
CZĘŚĆ 11
Świadczenia pracownicze
Nota 11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Nota 11.2
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych
CZĘŚĆ 12
Inne noty
Nota 12.1
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Nota 12.2
Dywidendy wypłacone
Nota 12.3
Pozostałe aktywa
Nota 12.4
Pozostałe zobowiązania
Nota 12.5
Aktywa, zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Nota 12.6
Umowne zobowiązania inwestycyjne związane z aktywami rzeczowymi i niematerialnymi
Nota 12.7
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Nota 12.8
Struktura zatrudnienia
Nota 12.9
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
Nota 12.10
Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego
Nota 12.11
Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i podmiotów z nim powiązanych w tys. PLN
Nota 12.12
Ujawnienia informacji Spółki z zakresu działalności regulowanej ustawą Prawo energetyczne
Nota 12.12.1
Wprowadzenie
Nota 12.12.2
Opis działalności regulowanej
Nota 12.12.3
Podstawowe zasady rachunkowości regulacyjnej
Nota 12.12.4
Szczegółowe zasady polityki regulacyjnej – metody i zasady alokacji aktywów, zobowiązań i kapitału własnego oraz kosztów i przychodów
Nota 12.13
Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
CZĘŚĆ 13
Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A.
Nota 13.1
Koszty według rodzaju
Nota 13.2
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne
Nota 13.3
Przychody / (koszty) finansowe

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz