Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz