Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne

2017
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Dystrybucja
AKTYWA
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe
15 430
15 278
152
151
1
Wartości niematerialne
541
541
-
-
-
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
31
34
(3)
(3)
-
Pozostałe aktywa trwałe
9 069
9 0681
1
-
 
25 071
24 921
150
149
1
Aktywa obrotowe
Zapasy
3 857
3 857
-
-
-
Należności od odbiorców
1 034
1 033
1
1
-
Pozostałe aktywa obrotowe
985
985
-
-
-
 
5 876
5 875
1
1
-
RAZEM AKTYWA
30 947
30 796
151
150
1
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny17 256
17 108
  148
147
1
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
1 879
1 878
1
1
-
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń
i innych obiektów technologicznych
797
797
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
6 376
6 374
2
2
-
 
9 052
9 049
3
3
-
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
649
649
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
3 990
3 990
-
-
-
 
4 639
4 639
-
-
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA
13 691
13 688
3
3
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
30 947
30 796
151
150
1


2016
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Dystrybucja
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
14 456
14 394
62
61
1
Wartości niematerialne
531
531-
-
-
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
140
143
(3)
(3)
-
Pozostałe aktywa trwałe
10 467
10 467
-
-
-
 
25 594
25 535
59
58
1
Aktywa obrotowe
Zapasy
2 726
2 726
-
-
-
Należności od odbiorców
676
673
3
3
-
Pozostałe aktywa obrotowe
1 104
1 104
-
-
-
 
4 506
4 503
3
3
-
RAZEM AKTYWA
30 100
30 038
62
61
1
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
-

-


Kapitał własny15 900
15 839
61
60
1
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
1 683
1 682
1
1
-
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń
i innych obiektów technologicznych
761
761
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
6 801
6 801
-
-
-
 
9 245
9 244
1
1
-
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
628
628
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
4 327
4 327
-
-
-
 
4 955
4 955
-
-
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA
14 200
14 199
1
1
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
30 100
30 038
62
61
1


Sprawozdanie z wyniku zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne

 2017
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży
16 024
16 011
13
5
6
2
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(12 022)
(12 003)
( 19)
( 13)
(6)
-
Zysk brutto ze sprzedaży
4 002
4 008
(6)
(8)
-
2
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
( 877)
( 877)
-
-
-
-
Zysk netto ze sprzedaży
3 125
3 131
(6)
(8)
-
2
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(2 004)
(2 004)
-
-
-
-
Przychody i (koszty) finansowe
1 033
1 033
-
-
-
-
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
2 154
2 160
(6)
(8)
-
2
Podatek dochodowy
( 831)
( 828)
( 3)
( 3)
-
-
Zysk / (Strata) netto
1 323
1 332
(9)
(11)
-
2


 2016
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży
15112
15 088
24
12
10
2
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(11 630)
(11 615)
( 15)
( 6)
(9)
-
Zysk brutto ze sprzedaży
3 482
3 473
9
6
1
2
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
( 887)
( 887)
-
-
-
-
Zysk netto ze sprzedaży
2 595
2 586
9
6
1
2
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(5 429)
(5 429)
-
-
-
-
(Koszty) i przychody finansowe
( 541)
( 541)
-
-
-
-
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem
(3 375)
(3 384)
9
6
1
2
Podatek dochodowy
( 710)
( 706)
( 4)
( 4)
-
-
(Strata) / zysk netto
(4 085)
(4 090)
5
2
1
2


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz