Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

 
IV kwartał 2017
IV kwartał 2016
IV kwartały 
narastająco 2017
IV kwartały 
narastająco 2016
Przychody ze sprzedaży
4 591
4 828
16 024
15 112
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(3 657)
(3 659)
(12 022)
(11 630)
Zysk brutto ze sprzedaży
9341 1694 0023 482
Koszty sprzedaży i koszy ogólnego zarządu
( 256)
( 268)
( 877)
( 887)
Zysk netto ze sprzedaży
6789013 1252 595
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne
(1 315)
(5 509)
(2 004)
(5 429)
Przychody / (koszty) finansowe
( 289)
( 599)
1 033
( 541)
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem
(348)
(5 207)
2 154
(3 375)
Podatek dochodowy
( 179)
( 160)
( 831)
( 710)
ZYSK / (STRATA) NETTO
(527)
(5 367)
1 323
(4 085)
 
 
 
 
 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
200
200
200
200
Zysk / (Strata) na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)
( 2,64)
( 26,83)
6,62
( 20,42)


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz