Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Informacje dotyczące segmentów działalności

Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury organizacyjnej Spółki, jej systemu sprawozdawczości wewnętrznej oraz funkcjonującego modelu zarządzania przyjęto, że działalność Spółki stanowi jeden segment operacyjny i sprawozdawczy, który można zdefiniować jako „Produkcja miedzi, metali szlachetnych i innych produktów hutnictwa”.

Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na produkcji miedzi i srebra. Produkcja jest w pełni zintegrowanym technologicznie procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Ruda miedzi wydobywana w kopalniach jest transportowana do zakładów przeróbki, gdzie następuje proces jej wzbogacania. W jego wyniku powstaje koncentrat miedzi, który jest dostarczany do hut gdzie jest przetapiany i rafinowany ogniowo na miedź anodową, która jest przerabiana w procesie rafinacji elektrolitycznej na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. Szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, jest surowcem wyjściowym do produkcji metali szlachetnych. Powstające w procesach hutniczych pyły ołowionośne przerabiane są na ołów. Z przerobu zużytego elektrolitu uzyskuje się siarczan niklu oraz siarczan miedzi. Gazy z pieców hutniczych są wykorzystywane do produkcji kwasu siarkowego. Gospodarczo wykorzystywane są także żużle hutnicze, sprzedawane jako kruszywo drogowe.


Rozliczenia dokonywane pomiędzy kolejnymi ogniwami procesu technologicznego oparte są na wycenie według kosztu wytworzenia, w związku z czym wewnętrzne jednostki organizacyjne (kopalnie, zakłady przeróbcze, huty) w cyklu produkcyjnym nie realizują zysków na sprzedaży.

Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki jako organ odpowiedzialny za alokację zasobów oraz za wyniki finansowe Spółki dokonuje regularnych przeglądów finansowych raportów wewnętrznych w celu podejmowania głównych decyzji operacyjnych.

W strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. występuje Centrala oraz 10 Oddziałów, w tym kopalnie, zakłady wzbogacania rud, huty. W Centrali realizowana jest sprzedaż podstawowych produktów Spółki tj. katod z miedzi elektrolitycznej, wlewków okrągłych, walcówki i srebra oraz funkcje wsparcia, w tym w szczególności zarządzanie aktywami finansowymi, scentralizowana obsługa finansowo – księgowa, marketingowa, prawna i inne.
Miarą wyników segmentów analizowaną przez Zarząd Spółki jest Skorygowana EBITDA oraz wynik finansowy netto. Sposób kalkulacji miernika EBITDA skorygowana oraz EBITDA przedstawia tabela „Uzgodnienie EBITDA skorygowana”.


Produkcja podstawowych produktów


20172016
Miedź elektrolityczna (tys. t), w tym:522,0535,6
- miedź elektrolityczna ze wsadów własnych (tys.t)358,9375,9
Srebro (t)1 218,11 191,1
Gotówkowy jednostkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie własnym - C1 (USD/funt)*1,521,30

*Koszt C1 uwzględnia koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszone o wartość produktów ubocznych.

Wyniki finansowe segmentu


20172016
Przychody ze sprzedaży16 02415 112
Koszty podstawowej działalności operacyjnej*(12 899)
(12 517)
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym( 1 035)( 956)
EBITDA4 1603 551
Skorygowana EBITDA4 1603 551
Zysk / (strata) netto1 323(4 085)
w tym:
(odpis) /odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
trwałych
( 940)
(6 197)

*Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów powiększone o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.
Uzgodnienie pozycji „EBITDA” oraz „Skorygowana EBITDA” (jako niezdefiniowanych przez MSSF) z pozycją „Wynik finansowy netto” (jako zdefiniowanej przez MSSF) oraz „Zysku netto ze sprzedaży” przedstawiają poniższe tabele:

Uzgodnienie EBITDA skorygowana


20172016
Zysk / (strata) netto1 323(4 085)
[-] Podatek dochodowy bieżący i odroczony(831)( 710)
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym(1 035)( 956)
[-] Przychody / (koszty) finansowe1 033( 541)
[-] Pozostałe przychody i koszty operacyjne(2 004)(5 429)
[=] EBITDA4 1603 551
[=] Skorygowana EBITDA4 1603 551

20172016
Zysk netto ze sprzedaży3 1252 595
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym(1 035)( 956)
[=] EBITDA4 1603 551
[=] Skorygowana EBITDA4 1603 551

Aktywa i zobowiązania segmentu


20172016
Aktywa30 94730 100
Zobowiązania13 69114 200


Zasady rachunkowości
Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług. W przypadku transakcji sprzedaży metali, w tym głównie produktów miedzianych i srebra, dla których cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych, przychody ujmuje się w wartości ustalonej na bazie cen terminowych z daty rozpoznania sprzedaży. Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne.
Spółka rozpoznaje przychody ze sprzedaży produktów gdy:

  • znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, wyrobów gotowych i materiałów zostały przekazane nabywcy,
  • Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi produktami w stopniu, w jakim funkcję taką realizuje wobec zapasów, do których ma prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
  • kwotę przychodów można wycenić wiarygodnie,
  • istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,
  • koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z transakcją, można wycenić w sposób wiarygodny.
Rozpoznanie przychodu następuje w momencie przekazania ryzyk i korzyści wynikających z praw własności do produktów, a moment ten uzgadniany jest z kontrahentem w umowie sprzedaży, z reguły poprzez określenie akceptowanej przez obie strony formuły Incoterms mającej zastosowanie dla danej transakcji. Incoterms, jako zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie, określają m.in. moment przeniesienia ryzyka dotyczącego stanu produktów w różnych punktach procesu transportowego. Najczęściej stosowanymi przez Spółkę formułami Incoterms są :
CIF, CFR (transport morski) – rozpoznanie przychodu następuje w momencie dostarczenia towaru na statek w porcie załadunku,
DAP – rozpoznanie przychodu następuje w momencie dostarczenia towaru i postawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu przez niego wskazanym,
FCA – rozpoznanie przychodu następuje w momencie dostarczenia towaru przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego.

Przychody ze sprzedaży – podział według asortymentu

 
2017
2016
Miedź
12 127
10 490
Cu w koncentracie*
86
574
Srebro
2 447
2 596
Ag w koncentracie**
( 6)
202
Złoto
556
556
Usługi
142
93
Pozostałe
672
601
RAZEM
16 024
15 112

*Wartość płatnej miedzi pomniejszona o wartość premii przerobowej (TC), premii rafinacyjnej Cu (RcCu) oraz innych  odliczeń wpływających na wartość koncentratu poza wartością premii rafinacyjnej Ag.
**Wartość płatnego srebra pomniejszona o wartość premii rafinacyjnej Ag (RcAg). Ujemna wartość w roku 2017 wynika  z ostatecznych rozliczeń sprzedaży zrealizowanej w roku 2016.

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców


20172016
Europa
Polska4 1343 790
Niemcy2 1472 283
Wielka Brytania1 7761 607
Czechy1 3581 172
Francja990599
Szwajcaria765616
Węgry652500
Włochy411288
Austria255192
Rumunia10157
Słowacja8669
Słowenia6853
Dania685
Szwecja505
Bułgaria1679
Belgia636
Hiszpania4139
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)9278
Ameryka Północna
Stany Zjednoczone Ameryki443641
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)11
Australia
Australia-127
Azja
Chiny2 1591 485
Turcja268134
Indie156159
Singapur3676
Korea Południowa-208
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)14112
Afryka11
RAZEM16 02415 112


Główni klienci

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z jedynym odbiorcą zrealizowano przychody przekraczające 10% (12,6%) przychodów ze sprzedaży Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nie zrealizowano z żadnym odbiorcą przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Aktywa trwałe – podział geograficzny

Rzeczowe aktywa trwałe KGHM Polska Miedź S.A. zlokalizowane są na terenie Polski.

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

 20172016
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi1 9702 585
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe2119

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz