Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W okresie bieżącym, w związku ze zmianą kluczowych założeń dla oszacowania wartości zaangażowania kapitałowego Spółki (udział w Future 1) oraz pożyczek udzielonych Future 1 i Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD., Spółka przeprowadziła test na utratę tych aktywów. Istotne zmiany parametrów dla aktywów górniczych wchodzących w skład grupy KGHM INTERNATIONAL LTD dotyczyły długości życia kopalni, wolumenu produkcji miedzi, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni. Dla potrzeb oceny utraty wartości wartość godziwa inwestycji w KGHM INTERNATIONAL LTD. została oszacowana na podstawie sumy wartości godziwej poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne w ramach KGHM INTERNATIONAL LTD. pomniejszonej o zobowiązania i powiększonej o inne aktywa.

Wartość udziałów w Future 1 wykazywana jest w cenie nabycia i na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 367 mln PLN, natomiast saldo pożyczek udzielonych Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. wraz z odsetkami wynosiło 5 556 mln PLN.

Dla potrzeb oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. wyodrębniono następujące ośrodki generujące środki pieniężne (OWSP):

  • Kopalnia Robinson,
  • Zagłębie Sudbury, w skład którego wchodzi działająca kopalnia Morrison, kopalnia w trakcie procesu zamykania McCreedy oraz projekt w fazie przedoperacyjnej Victoria,
  • Kopalnia Franke,
  • Kopalnia Carlota,
  • Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda,
  • Projekt Ajax.

Na potrzeby ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów w poszczególnych OWSP w przeprowadzonym teście dokonano wyceny do wartości godziwej (pomniejszonej o koszty doprowadzenia do zbycia) wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla OWSP: Sudbury, KGHM Ajax oraz do wartości użytkowej dla OWSP Robinson, Carlota i Franke. Dla projektu Ajax, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny przyjęto dodatkowo górną granicę wyceny na poziomie wartości nieruchomości wchodzących w skład tego OWSP. Natomiast wartość odzyskiwalną dla zaangażowania w Sierra Gorda ze względu na brak przesłanek co do zmiany wartości odzyskiwalnej, przyjęto w jego wartości bilansowej.

Wartość godziwa została zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI
Założenie
Poziom przyjęty w teście
Notowania cen miedzi
Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza została przygotowana dla okresu 2018 – 2022, natomiast w latach kolejnych prognoza został ustalona w oparciu o długoterminową cenę miedzi na poziomie 6 614 USD/t.
POZOSTAŁE KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DLA SZACOWANIA WARTOŚCI ODZYSKIWALNEJ AKTYWÓW OWSP
Założenie
Robinson
Sudbury
Franke
Carlota
KGHM AJAX
Okres życia kopalni / okres prognozy
7 lat
18 lat
2 lata
4 lata
19 lat
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni [ tys. t]
371
282
40
15
1 005
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni
39%
57%
28%
24,2%
40%
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni [mln USD]
557
1 619
14
7
1 629
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu
dla aktywów w fazie operacyjnej
9%
8%
11%
10%
-
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu
dla aktywów w fazie przedoperacyjnej
-
11%
-
-
9,5%
Koszty doprowadzenia do sprzedaży
2%

Wyniki przeprowadzonego testu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Elementy testu

mln PLN
Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne KGHM INTERNATIONAL LTD.
(Enterprise value/Wartość przedsiębiorstwa) 1 728 mln USD *3,4813
6 017
Szacunkowe koszty doprowadzenia do zbycia
30
Wartość odzyskiwalna inwestycji KGHM INTERNATIONAL LTD.
(Enterprise value/Wartość przedsiębiorstwa
)
5 987
Wartość bilansowa udzielonych pożyczek Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. wraz z odsetkami
5 556
Wartość bilansowa udziałów w Future 1
1 367
Odpis z tytułu utraty wartości udziałów w Future 1*
330
Odpis z tytułu utraty wartości należności z tytułu udzielonych pożyczek grupie KGHM INTERNATIONAL LTD*
606

* Odpis z tytułu utraty wartości jest wynikiem utraty wartości aktywów górniczych w Kanadzie i USA, wobec czego nie ma przełożenia na wartość odzyskiwalną aktywów w Chile.  Oznacza to, iż z perspektywy sprawozdania jednostkowego KGHM Polska Miedź S.A. pogorszeniu uległy szacowane przepływy z KGHM International (pożyczki udzielone KGHM International) oraz z Future 1 Sp. z o.o. (pożyczki udzielone przez Future 1 do KGHM International). W efekcie kwota odpisu 936 mln PLN została alokowana do pożyczek udzielonych do KGHM International oraz udziałów w Future 1 proporcjonalnie do wartości kontraktowych pożyczek udzielonych przez KGHM Polska Miedź S.A. i Future 1 do KGHM INTERNATIONAL LTD.


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz