Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 (dalej „Spółka”), na które składają się: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem jednostki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342), zwaną dalej „Ustawą o rachunkowości”.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („Ustawa o biegłych rewidentach”),

2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.,

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) („Rozporządzenie 537/2014”),

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności, czy sprawozdanie finansowe, jako całość zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników, podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie finansowe.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.

Niezależność

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od badanej jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

Kluczowy biegły rewident i firma audytorska świadczyli na rzecz jednostki lub jednostek przez nią kontrolowanych niżej wymienione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności:

  • przegląd półrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
  • usługa poświadczająca w zakresie weryfikacji kalku-lacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej za lata 2015-2017,
  • usługa poświadczająca w zakresie weryfikacji kalkulacji udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2016,
Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształcenia
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko oraz najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka

Analiza utraty wartości aktywów

W części 3 Sprawozdania Finansowego za rok 2017 Spółka zaprezentowała ujawnienia dotyczące przeprowadzanego testu na utratę wartości zaangażowania kapitałowego Spółki (udział w Future 1) oraz pożyczek udzielonych Future 1 i Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD., w tym podstawowe założenia makroekonomiczne, pozostałe kluczowe założenia dla szacunku wartości godziwej aktywów OWSP oraz wyniki testu.


Zarząd Spółki, zgodnie z MSSF, przeprowadza testy na utratę wartości na koniec każdego roku obrotowego. Przeprowadzenie testu na utratę wartości powiązane jest z dokonaniem osądów przez Zarząd, m.in. dotyczących przyjętej metodologii kalkulacji a także koniecznością przyjęcia szeregu różnych założeń.


Wartość odzyskiwalna udziału w Future 1 oraz pożyczek udzielonych Future 1 i Grupie KGHM International LTD jest ustalana w oparciu o wartości odzyskiwalną aktywów Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.,w skład której wchodzą kopalnie oraz projekty w fazie przedoperacyjnej. W wyniku przeprowadzonego testu Zarząd rozpoznał utratę wartości w kwocie 900 mln PLN. Wartość ta została alokowana na odpis z tytułu utraty wartości udziałów w Future 1 w kwocie 305 mln PLN oraz odpis z tytułu utraty wartości należności z tytułu udzielonych pożyczek grupie KGHM INTERNATIONAL LTD w kwocie 595 mln PLN. W konsekwencji wynik Spółki na dzień 31.12.2017 obniżył się o 900 mln PLN.


Kwestia przeprowadzenia testu na utratę wartości była przedmiotem naszych analiz ze względu na istotność pozycji w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz złożoność zagadnienia i wrażliwość wyników testu na utratę wartości na przyjęte założenia.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:

- przeanalizowanie i ocenę procesu identyfikacji przesłanek utraty wartości aktywów oraz prawidłowości zastosowanej metody przeprowadzania testu zgodnie z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej,

- weryfikację matematycznej poprawności i spójności metodologicznej sporządzonego przez Zarząd Spółki modelu wyceny,

- krytyczną ocenę zastosowanych przez Zarząd Spółki założeń i dokonanych szacunków. Najistotniejsze założenia dla wyników przeprowadzonych testów dotyczyły prognozowanych cen surowców, w tym miedzi a także zastosowanych stóp dyskonta dla poszczególnych aktywów produkcyjnych oraz projektów w fazie przedoperacyjnej. Do ich oceny wykorzystaliśmy lokalnych specjalistów wewnętrznych,

- przeanalizowaliśmy prognozy dotyczące przyszłych prze-pływów pieniężnych i porównaliśmy je do modeli życia kopalni oraz istniejących planów operacyjnych,
 
- weryfikacja poprawności i kompletności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości w sprawozdaniu finansowym.


Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży w poprawnym okresie sprawozdawczym

W części 2 Sprawozdania Finansowego za rok 2017 Spółka zaprezentowała ujawnienie związane z przychodami ze sprzedaży w podziale według asortymentu, a także w podziale geograficznym według lokalizacji finalnych odbiorców.


Spółka dokonuje sprzedaży produktów i towarów w oparciu o różne warunki dostawy (formuły Incoterms) i związany z tym różny moment transferu ryzyka na kontrahenta.


W ramach procedur zamknięcia okresu sprawozdawczego Spółka przeprowadza procedurę weryfikacji każdej otwartej sprzedaży.
Kwestia poprawnego ujęcia w okresie przychodów ze sprzedaży była przedmiotem naszej analizy ze względu na istotność pozycji w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz podatność na ryzyko celowego zniekształcenia.  

Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:

- zrozumienie i ocenę środowiska kontroli wewnętrznej w obszarze systemu stosowanego w celu odzwierciedlenia warunków transakcji (Incoterms) w procesie ujęcia przychodu oraz identyfikacji momentu właściwego uznania transferu ryzyka i korzyści,
   
- ocenę prawidłowości, na wybranej próbie transakcji z przełomu roku, ujęcia sprzedaży we właściwym okresie sprawozdawczym zgodnie z wynikającym z warunków dostawy transferem ryzyka i korzyści na kontrahenta

- ocenę ujawnień w zakresie przyjętej polityki ujmowania i prezentacji przychodów ze sprzedaży
 

  • usługę poświadczającą dotyczącą wyliczenia kowenantów finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2016 r. przygotowanego przez Zarząd Spółki KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z zapisami Umowy Pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dn. 1 sierpnia 2014 wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi do umowy postanowieniami Aneksu nr 1,2,3 

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/IX/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku. Sprawozdania finansowe jednostki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2016 roku, to jest przez dwa kolejne lata obrotowe.

Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka

W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. 

Opinia 

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe: 

  • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 
  • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) i postanowieniami statutu jednostki. 
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

Opinia na temat sprawozdania z działalności 

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności. 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. 

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie na czym polega każde takie istotne zniekształcenie. 

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa. 

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) („Rozporządzenie”) [lub – jeśli dotyczy - regulaminu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i …) („Regulamin”)] . Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia [lub Regulaminu] zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych

Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka zamieściła w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 Ustawy o rachunkowości oraz że jednostka sporządziła takie odrębne sprawozdanie.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Wymogi prawa energetycznego – regulacyjna informacja finansowa

Przedstawiona w nocie objaśniającej nr 12.12 regulacyjna informacja finansowa, obejmująca pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z wyniku sporządzone odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, dystrybucji paliw gazowych oraz obrotu paliwami gazowymi, a także wskazane podstawy sporządzenia tej informacji oraz zasady alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów                    do każdej z tych działalności została przygotowana przez Zarząd w celu spełnienia wymogów art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami – zwana dalej „Prawem Energetycznym”) (dalej „ustawa”), w tym w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami.

Zakres regulacyjnej informacji finansowej określony jest przepisami ustawy. Nasze badanie nie obejmowało oceny wystarczalności informacji wymaganej ustawą z punktu widzenia celu przygotowania tej informacji regulacyjnej, w szczególności w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami.

Naszym zdaniem regulacyjna informacja finansowa została sporządzona we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z podstawą sporządzenia przedstawioną w Nocie 12.12 i spełnia wymogi art. 44 ust. 2 ustawy.

Przeprowadzający badanie w imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Adrian Karaś
Kluczowy biegły rewident
nr ewidencyjny 12194

Warszawa, 14 marca 2018 roku

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz