Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota
20172106
8.2.2Zysk / (strata) netto1 323(4 085)
8.2.2Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego308( 134)
8.2.2Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego3041
 Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku338( 93)
8.2.2(Straty) i zyski aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego(105)99
 Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku(105)99
 Razem pozostałe całkowite dochody netto2336
 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY1 556(4 079)

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz