Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota
 
2017
2016
 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
 
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem
2 154(3 375)
9.3
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
1 035956

Odsetki z tytułu działalności inwestycyjnej
(299)(374)
 
Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
148128
 
Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań
(2)370
 
Zmiana stanu rezerw4337
4.4
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
9406 197

Różnice kursowe, z tego:
(67)(129)

z działalności inwestycyjnej i środków pieniężnych
1 180(527)

z działalności finansowej
(1 247)398

Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów
pochodnych
152(132)
12.9
Pozostałe korekty
3035
 
Razem wyłączenia przychodów i kosztów
1 9807 088
 
Podatek dochodowy zapłacony
(934)( 468)
10.4
Zmiany stanu kapitału obrotowego
(1 120)352
 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 0803 597
 
 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
9.1.2
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi
(1 970)(2 585)

Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
(21)( 19)

Płatności z tytułu udzielonych pożyczek
(490)( 834)

Pozostałe płatności
( 83)
( 85)

Razem płatności
(2 564)(3 523)

Wpływy
5233

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2 512)(3 490)

 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
2 4163 198

Wpływy z tytułu cash pool
160-

Pozostałe wpływy
-8

Razem wpływy
2 5763 206

Płatności z tytułu zadłużenia
(2 030)(2 601)
12.2
Dywidendy wypłacone
(200)( 300)
 
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
( 138)
( 119)
 
Razem płatności
(2 368)(3 020)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
208186

 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
(224)293
 
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
(24)31

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu482
158
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu
234482

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz