Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20172016
 AKTYWA
 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze15 35514 379
 Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze507507
9.1Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze15 86214 886
 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe7577
 Pozostałe aktywa niematerialne3424
9.2Pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa109101
6.1Inwestycje w jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia3 0132 002
6.2Pożyczki udzielone4 9727 310
7.2Pochodne instrumenty finansowe109237
7.3Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej613576
7.4Pozostałe aktywa finansowe337320
 Instrumenty finansowe razem6 0318 443
12.3Pozostałe aktywa niefinansowe2522
5.1.1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego31140
 Aktywa trwałe25 07125 594

10.1Zapasy3 8572 726
10.2Należności od odbiorców1 034676
5.3Należności z tytułu podatków214188
7.2Pochodne instrumenty finansowe19572
12.3Pozostałe aktywa342362
8.5Środki pieniężne i ich ekwiwalenty234482
 Aktywa obrotowe5 8764 506
  30 94730 100

 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
8.2.1Kapitał akcyjny2 0002 000
8.2.2Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych142(196)
8.2.2Zakumulowane pozostałe całkowite dochody(348)(243)
8.2.2Zyski zatrzymane15 46214 339
 Kapitał własny17 25615 900

8.4.1Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek6 0856 423
7.2Pochodne instrumenty finansowe84149
11.1Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych1 8791 683
9.4Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych797761
12.4Pozostałe zobowiązania207229

Zobowiązania długoterminowe9 0529 245

8.4.1Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek9231 509
8.4.1
Zobowiązania z tytułu cash pool
160-
7.2Pochodne instrumenty finansowe74189
10.3Zobowiązania wobec dostawców1 7191 372
11.1Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych649628
5.3Zobowiązania z tytułu podatków416636
12.4Pozostałe zobowiązania698621
 Zobowiązania krótkoterminowe4 6394 955
 Zobowiązania długo i krótkoterminowe13 69114 200
  30 94730 100

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz