Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 2017
2016
Część 2Przychody ze sprzedaży16 02415 112
4.1Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(12 022)(11 630)
 Zysk brutto ze sprzedaży4 0023 482
4.1Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu( 877)( 887)
 Zysk netto ze sprzedaży3 1252 595
4.2Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne(2 004)(5 429)
4.3Przychody i (koszty) finansowe1 033( 541)
 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem2 154(3 375)
5.1Podatek dochodowy( 831)( 710)
 ZYSK / (STRATA) NETTO1 323(4 085)
 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w mln szt.)200200
 Zysk / (strata)  na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)6,62(20,42)

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz