Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota Kapitał 
akcyjny
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowychZakumulowane pozostałe całkowite dochodyZyski zatrzymaneRazem kapitał własny
 Stan na 1 stycznia 20162 000(103)( 342)18 72420 279
12.2Dywidenda---( 300)( 300)
 Strata netto---(4 085)(4 085)
8.2.2Pozostałe całkowite dochody-( 93)99- 6
 Łączne całkowite dochody-( 93)99(4 085)(4 079)
 Stan na 31 grudnia 20162 000( 196)( 243)14 33915 900
12.2Dywidenda---( 200)( 200)
 Zysk netto---1 3231 323
8.2.2Pozostałe całkowite dochody-338(105)-233
 Łączne całkowite dochody-338(105)13231 556
 Stan na 31 grudnia 20172 000142( 348)15 46217 256

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz