Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz całe sprawozdanie jednostkowe w PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
w mln PLN
w mln EUR
2017
2016
2017
2016
I.
Przychody ze sprzedaży
16 024
15 112
3 775
3 454
II.
Zysk netto ze sprzedaży
3 125
2 595
736
593
III.
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
2 154
( 3 375)
507
( 771)
IV.
Zysk / (strata) netto
1 323
( 4 085)
312
( 934)
V.
Pozostałe całkowite dochody
233
6
55
1
VI.
Łączne całkowite dochody
1 556
( 4 079)
 367
( 933)
VII.
Ilość akcji (w szt.)
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
VIII.
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
6,62
( 20,42)
1,56
(4,67)
IX.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 080
 3 597
490
822
X.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2512)
( 3 490)
( 592)
( 798)
XI.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
208
186
49
43
XII.
Przepływy pieniężne netto razem
(224)
293
(53)
67
XIII.
Aktywa trwałe
25 071
 25 594
6 011
5 785
XIV.
Aktywa obrotowe
5 876
4 506
1 409
1 019
XV.
Aktywa razem
30 947
30 100
7 420
6 804
XVI.
Zobowiązania długoterminowe
9 052
9 245
2 170
2 090
XVII.
Zobowiązania krótkoterminowe
4 639
4 955
1 112
1 120
XVII.
Kapitał własny
17 256
15 900
4 138
3 594

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP

 
2017
2016
Średni kurs w okresie*
4,2447
4,3757
Kurs na koniec okresu
4,1709
4,4240

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2017 i 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz