Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

Nota IV kwartał 2017IV kwartał 2016IV kwartały 
narastająco 2017
IV kwartały 
narastająco 2016
2.3Przychody ze sprzedaży5 8716 01520 35819 156
4.1Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(4 415)(4 887)(15 204)(15 242)
 Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży1 4561 1285 1543 914
4.1Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu( 386)( 397)(1 343)(1 370)
 Zysk / (strata) netto ze sprzedaży1 0707313 8112 544
6.1Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności( 259)(373)(474)(1 200)
6.2Odpis z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom-(4 394)-(4 394)
6.2Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom79168319633
 Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia(180)(4 599)(155)(4 961)
4.2Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne( 1 315)( 532)( 2 377)( 802)
4.3Przychody i (koszty) finansowe288( 615)1 020( 582)
 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(137)(5 015)2 299(3 801)
5.1Podatek dochodowy3(63)( 774)(648)
 ZYSK / (STRATA) NETTO( 134)(5 078)1 525(4 449)
 Zysk / (strata) netto przypadająca:    
 Akcjonariuszom Jednostki Dominującej(87)(4 996)1 568(4 371)
 Na udziały niekontrolujące( 47)(82)(43)(78)
      
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)200200200200
 Zysk / (strata) na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)( 0,44)( 24,98)7,84( 21,86)


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz