Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20172016
 Strata netto1 525(4 449)
8.2.2
Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego308( 134)
8.2.2
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego3315
 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych316268
 Pozostałe całkowite dochody (z uwzględnieniem efektu podatkowego) 
podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
657149
 (Straty) / zyski aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego(109)90
 Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku(109)
90
 Razem pozostałe całkowite dochody netto548239
 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY2 073(4 210)
 Łączne całkowite dochody przypadające:  
 Akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 120(4 142)
 Na udziały niekontrolujące( 47)(68)


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz