Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota
 
2017
2016
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
 
Strata przed opodatkowaniem
2 299
(3 801)
9.3
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
1 609
1 698
6.1
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
474
1 200
4.4
Odpis z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom
-
4 394
6.2
Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom
(319)
( 633)
 
Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
148
152
4.4
Pozostałe odpisy/(odwrócenie) odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
503
1 532

    Różnice kursowe, z tego:
210
(138)

       z  działalności inwestycyjnej i środków pieniężnych
1 461
(539)

      z działalności finansowej
(1 251)
401
12.9
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem
(68)
55
 
Razem wyłączenia przychodów i kosztów
2 734
8 138
 
Podatek dochodowy zapłacony
( 983)
( 451)
10.4
Zmiana stanu kapitału obrotowego
(996)
326
 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 054
4 212

 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
9.1.3
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi
(2 527)
(3 032)
 
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
( 269)
( 219)
6.1
Objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach
( 461)
( 671)
 
Pozostałe płatności
( 123)
( 72)
 
Razem płatności
(3 380)
(3 994)
 
Wpływy
40
46
 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(3 340)
(3 948)

 Przepływy pieniężne z działalności finansowej
8.4.2
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
2 4423 266
 
Pozostałe wpływy
621
 
Razem wpływy
2 4483 287
8.4.2
Płatności z tytułu zadłużenia
(2 072)
(2 701)
12.2
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej
( 200)
( 300)
 
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
( 157)
( 144)
 
Pozostałe
(1)
( 9)
 
Razem płatności
(2 430)
(3 154)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
18
133
 
 
 
 
 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
(268)397
 
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu
860461
 
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
(6)2
8.5
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu
586860

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz