Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20172016
 AKTYWA
 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze16 29615 217
 Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze1 4472 474
9.1
Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze17 74317 691
 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe2 6792 591
 Pozostałe aktywa niematerialne209208
9.2
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne2 8882 799
6.1
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności827
6.2
Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom3 8894 313
 Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia3 8974 340
7.1
Pochodne instrumenty finansowe110237
7.1
Inne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej614577
7.4
Pozostałe aktywa finansowe762930
 Instrumenty finansowe razem1 4861 744
5.1.1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego389511
12.3
Pozostałe aktywa112117
 Aktywa trwałe26 51527 202
10.1
Zapasy4 5623 497
10.2
Należności od odbiorców1 5221 292
5.3
Należności z tytułu podatków277267
7.1
Pochodne instrumenty finansowe19672
12.3
Pozostałe aktywa464252
8.5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty586860
 Aktywa obrotowe7 6076 240


34 122
33 442


 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
8.2.1
Kapitał akcyjny2 0002 000
8.2.2
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych158( 183)
8.2.2
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody2 4272 216
8.2.2Zyski zatrzymane13 10911 739
 Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej17 69415 772
 Kapitał udziałowców niekontrolujących91139
 Kapitał własny17 78515 911
8.4.1Zobowiązania z tytułu zadłużenia6 1916 539
7.1
Pochodne instrumenty finansowe208256
11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych2 0631 860
9.4Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów1 3511 487
5.1.1
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego347563
12.4Pozostałe zobowiązania718960
 Zobowiązania długoterminowe10 87811 665
8.4.1
Zobowiązania z tytułu zadłużenia9651 559
7.1
Pochodne instrumenty finansowe110215
10.3
Zobowiązania wobec dostawców1 8231 433
11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych842787
5.3
Zobowiązania podatkowe630786
12.4
Pozostałe zobowiązania1 0891 086
 Zobowiązania krótkoterminowe5 4595 866
 Zobowiązanie długo i krótkoterminowe16 33717 531
  34 12233 442


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz