Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20172016
2.3
Przychody ze sprzedaży20 35819 156
4.1
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(15 204)(15 242)
 Zysk brutto ze sprzedaży5 1543  914
4.1
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu(1 343)(1 370)
 Zysk netto ze sprzedaży3 8112 544
6.1
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności(474)(1 200)
6.2
Odpis z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom-(4 394)
6.2
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom319633
 Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia(155)(4 961)
4.2
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne(2 377)( 802)
4.3
Przychody i (koszty) finansowe1 020( 582)
 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem2 299(3 801)
5.1
Podatek dochodowy( 774)(648)
 ZYSK / (STRATA) NETTO1 525(4 449)
 Zysk / (strata) netto przypadająca:  
 Akcjonariuszom Jednostki Dominującej1 568(4 371)
 Na udziały niekontrolujące(43)(78)

 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)200200
 Zysk / (strata) na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)7,84( 21,86)


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz