Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Nota Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 
Kapitał akcyjnyKapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowychZakumulowane pozostałe całkowite dochodyZyski zatrzymaneOgółemKapitał przypadający
na udziały niekontrolujące
Razem
kapitał własny
 Stan na 1 stycznia 2016 r.
2 000(64)1 86816 40720 21120320 414
12.2
Dywidenda---( 300)( 300)-( 300)
 Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi---3347
 Transakcje z właścicielami---( 297)( 297)4( 293)
 Strata netto---(4 371)(4 371)(78)(4 449)
8.2.2
Pozostałe całkowite dochody-( 119)348-22910239
 Łączne całkowite dochody-( 119)348(4 371)(4 142)(68)(4 210)
 Stan na 31 grudnia 2016 r.
2 000( 183)2 21611 73915 77213915 911
12.2
Dywidenda---( 200)( 200)-( 200)
 Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi---22(1)1
 Transakcje z właścicielami---( 198)(198)(1)( 199)
 Zysk netto---1 5681 568( 43)1 525
8.2.2
Pozostałe całkowite dochody-341211-552(4)548
 Łączne całkowite dochody-3412111 5682 120( 47)2 073
 Stan na 31 grudnia 2016 r.2 0001582 42713 10917 6949117 785

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz