Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz całe sprawozdanie skonsolidowane w PDF

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln PLNw mln EUR
2017201620172016
I.Przychody ze sprzedaży20 35819 156
4 7964 378
II.Zysk netto ze sprzedaży3 8112 544898581
III.Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem2 299( 3 801)
542(869)
IV.Zysk / (Strata) netto1 525( 4 449)359( 1 017)
V.Zysk / (Strata) netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej1 568( 4 371)
369( 999)
VI.Zysk / (Strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące(43)( 78)
( 10)(18)
VII.Pozostałe całkowite dochody netto548239
12955
VIII.Łączne całkowite dochody2 073( 4 210)
488( 962)
IX.Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom
 Jednostki Dominujące
2 120( 4 142)
499( 946)
X.Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 47)(68)( 11)(16)
XI.Ilość akcji (w szt.)200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
XII.Zysk / (Strata) na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej7,84(21,86)
1,85(5,00)
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 0544 212
719963
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 3 340)( 3 948)(787)( 902)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18133
430
XVI.Przepływy pieniężne netto razem(268)397(64)91
XVII.Aktywa trwałe26 51527 2026 3576 149
XVIII.Aktywa obrotowe7 6076 2401 8241 410
XIX.Aktywa razem34 12233 442
8 1817 5959
XX.Zobowiązania długoterminowe10 87811 665
2 6082 637
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe5 4595 866
1 3091 326
XXII.Kapitał własny17 78515 911
4 2643 596
XXIII.Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej17 69415 772
4 2423 565
XXIV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące911392231


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP

 20172016
Średni kurs w okresie*4,24474,3757
Kurs na koniec okresu4,17094,4240

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2017 i 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz