Wskaźniki GRI:
Wszędzie gdzie działamy lub chcemy działać spotykamy się z lokalnymi władzami. Prowadząc działania na kilku kontynentach KGHM Polska Miedź S.A. styka się z różnymi kulturami i wchodzi w interakcję z lokalną, rdzenną społecznością. Zachowanie poprawnych relacji to jeden z naszych priorytetów. Zawsze postępujemy zgodnie z prawem i dbamy o reputację KGHM. W każdym obszarze, w którym działamy, czujemy się odpowiedzialni za lokalne społeczności, analizujemy aspekty społeczne i kulturowe naszego oddziaływania.

Dokumentem regulującym kwestie relacji ze społecznościami lokalnymi w Grupie Kapitałowej KGHM jest Kodeks Etyki. Zgodnie z nim wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy w miejscach, w których działamy. Robimy to poprzez działania w ramach Strategii Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu, w tym działania związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnym inwestowaniem, czy budowaniem miejsc pracy. Współdziałając z lokalnymi społecznościami budujemy ich zaufanie do KGHM i przyczyniamy się do wzmacniania marki KGHM.

Nasze zasady:
 • Szanujemy kultury i zwyczaje właściwe dla krajów lub regionów, w których działamy.
 • Podejmując decyzje biznesowe, mamy na uwadze wpływ na lokalne społeczności.
 • Aktywnie słuchamy głosu lokalnych społeczności i uwzględniamy ich zdanie.
 • Negocjując z lokalnymi społecznościami, postępujemy w sposób uczciwy.

W 2017 r. prowadziliśmy rozmowy ze społecznościami lokalnymi w ramach współpracy przy rozbudowie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most o Kwaterę Południową. W 2017 r. spółka podpisała Porozumienia z Gminami Rudna i Grębocice, które zakładają przekazywanie do 2019 r. środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach: wypoczynek dla dzieci, opieka zdrowotna, sanatoria dla dorosłych, rewitalizacja parków i miejsc do wypoczynku, oczyszczanie rowów, zabezpieczenie rzek, ochrona gleb i upraw przed szkodliwym wpływem przemysłu, ochrona dóbr kultury.

Z Gminą Polkowice zostało podpisane Porozumienie zakładające naszą współpracę w obszarach:

 • organizacji i dofinansowania letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • opieki zdrowotnej,
 • ochrony gleb i upraw,
 • poszukiwania alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną,
 • większego dostępu do internetu,
 • poprawy zasięgu telefonii komórkowej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa społeczności bezpośrednio sąsiadującej z Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.

DOBRA PRAKTYKA

W określonych gminach Zagłębia Miedziowego prowadzony jest Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym KGHM Polska Miedź S.A. Jego celem jest otoczenie opieką profilaktyczną mieszkańców Zagłębia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez realizację takich zadań, jak:
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne do górskich lub nadmorskich uzdrowisk w ramach zielonych szkół,
- całoroczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenie,
- badania monitorujące obecność ołowiu we krwi,
- badania w zakresie obecności arsenu w organizmie mieszkańców regionu,
- edukacja ekologiczna połączona z promocją zdrowia.

Wskaźniki GRI:

W 2017 r. podpisaliśmy także umowę partnerską z Gminą Gaworzyce na przebudowę drogi w Kłobuczynie, zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu i gradu w lipcu 2016 r. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Spółka angażuje się w pomoc nie tylko lokalnym samorządom. W 2017 r. Spółka zaangażowała się w pomoc ofiarom nawałnic. W ramach pomocy, Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała 0,5 mln PLN na darowizny finansowe na rzecz indywidualnych osób, na wynajem kontenerów mieszkalnych oraz odbudowę ogródka jordanowskiego na terenie województw kujawsko–pomorskiego oraz pomorskiego. Dodatkowo Fundacja przekazała materiały budowlane służące odbudowie zniszczonych przez nawałnice domów mieszkańców obu województw.

DOBRA PRAKTYKA

W sierpniu 2017 r. w wyniku nawałnicy, która przetoczyła się przez Polskę, kilka osób zginęło, wśród nich dwie harcerki przebywające na Pomorzu na obozie. Kilkanaście osób trafiło do szpitali. Tysiące mieszkańców północnej Polski straciło dorobek życia.

KGHM nie mógł pozostać obojętnym na los osób poszkodowanych. Przedstawiciele naszej Spółki odwiedzili w listopadzie najbardziej poszkodowane gminy na Pomorzu i Kaszubach, gdzie przekazali darowizny pieniężne oraz rzeczowe dla poszkodowanych osób.

Fundacja KGHM przekazała 500 tys. złotych oraz materiały budowlane o wartości ok. 15 tys. Pomoc trafiła do 16 gmin na terenie województw pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego. Środki zostały przekazane na rzecz gmin, które następnie wypłacały je za pośrednictwem swoich Ośrodków Pomocy Społecznej.

DOBRA PRAKTYKA

W 2017 r., dzięki KGHM Polska Miedź S.A. pięć rodzin z Kazachstanu „odnalazło w Polsce swój dom”.

Firma zaoferowała repatriantom zatrudnienie, pomoc w poszukiwaniu mieszkań, codzienne wsparcie w adaptacji w polskich warunkach i środowisku pracy w Grupie Kapitałowej KGHM oraz naukę języka polskiego.

Współpracujemy z okolicznymi gminami między innymi przy strategiach ich rozwoju, wspomagamy je poprzez płacenie podatków, czy zatrudnianie mieszkańców lokalnych miejscowości. Spółka zawarła szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Reprezentanci Spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach rad miejskich i gminnych oraz wydarzeniach organizowanych przez lokalne samorządy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci rokrocznie biorą udział także w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. Wspieramy także finansowo gminy poprzez sponsorowanie wydarzeń organizowanych przez samorządy, udzielamy wsparcia z Fundacji KGHM Polska Miedź, finansując wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone szkoły, czy wyjścia na baseny. Dialog społeczny jest wpisany w strategię zrównoważonego rozwoju Spółki.

W marcu 2017 r. w KGHM Polska Miedź S.A. powołaliśmy zespół ds. negocjacji porozumienia pomiędzy naszą spółką, a Gminą Żukowice, w związku z planowanymi inwestycjami. Celem zespołu jest wydanie zgody na zmianę studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę Szybu Górniczego GG – 2. Głogów Głęboki-Przemysłowy to największy pod względem zasobów głębinowy projekt górniczy w Europie. Eksploatacja złoża pozwoli KGHM utrzymać poziom wydobycia w Polsce przez kilkadziesiąt najbliższych lat i zapewni dalsze podnoszenie majętności mieszkańców regionu Zagłębia Miedziowego.

Dochody budżetów gmin* na 1 mieszkańca w 2016 r.

* Bez dochodów gmin mających również status miasta na prawach powiatu

Na poziomie Grupy KGHM zdefiniowano istotne ryzyka oraz ich mitygacje w obszarze dialogu społecznego:

InteresariuszeRyzykoMitygacja
(Grupa KGHM) Ryzyko negatywnej kampanii wizerunkowej w mediach oraz ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.Realizacja Strategii CSR, ścisła współpraca z organami, administracji publicznej, spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa. Bliska, relacyjna współpraca ze społecznościami lokalnymi.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięcio-stopniowej, metodą ekspercką i ma ona wpływ na decyzje Zarządu. Dane ryzyka analizowane są w kategorii pozytywnych lub negatywnych w skali 1-5 w wymiarze reputacji i interesariuszy.

Wskaźniki GRI:

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z lokalnymi społecznościami jest dla nas ważna nie tylko w Polsce. W 2017 r. działania na rzecz poprawy jakości życia społecznego podejmowała również spółka Sierra Gorda. Były to m.in.:

- Umieszczenie Community Clean Point w Antofagasta Events Park – ufundowany ze środków XX National Contest of Environmental Protection Fund Ministerstwa Środowiska i Sierra Gorda SCM

- Projekt Arborystyka – inicjatywa prowadzona przez Sierra Gorda SCM we współpracy z National Forestry Corporation (CONAF)

- Wsparcie regionalnych programów sportowych

- Uczestnictwo spółki w Programie Społecznym Stowarzyszenie Przemysłowców Antofagasty

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz