Wskaźniki GRI:
Główne założenia Polityki Środowiskowej KGHM Polska Miedź S.A.
 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska,
 • śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb oraz możliwości,
 • rozwój technik zagospodarowania odpadów i stały wzrost udziału odpadów zagospodarowanych w ogólnym ich bilansie,
 • bieżąca współpraca ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska,
 • współpraca na szczeblu Ministerstwa Środ-owiska we wdrażaniu polityki ekologicznej kraju,
 • współpraca z europejskim przemysłem wydobywczym i przemysłem metali nieżelaznych w ramach organizacji branżowych przy opracowaniu dokumentów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska

Jako firma działająca w sposób odpowiedzialny społecznie nie możemy i nie chcemy uchylać się od odpowiedzialności za stan środowiska. Wydobywanie rudy miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji jest nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Przestrzeganie rygorystycznych norm wynikających z prawa możliwe jest dzięki systematycznej modernizacji istniejących instalacji oraz budowie nowych zmniejszających i minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

Grupa zidentyfikowała istotne ryzyka oraz ich mitygację, w obszarze środowiska naturalnego:


Ryzyko
Mitygacja
Środowisko naturalne i zmiany klimatu
(Grupa KGHM) Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji są nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Ryzyko związane z cenami oraz przyznanym limitem w zakresie emisji CO2.
Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. W Jednostce Dominującej wdrożono System Zarządzania Emisjami CO2 oraz normy zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z oceną jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego (przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszonym PM10).
Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza.
Zarządzanie odpadami
(Jednostka Dominująca) Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych.
Eksploatacja, budowa i rozbudowa składowiska zgodnie z instrukcją eksploatacji. Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem, wprowadzenie Metody Obserwacyjnej w czasie rozbudowy zalecanej przez ZEM, opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, które pozwalają wnioskować o zachowaniu budowanego/eksploatowanego obiektu. Wprowadzenie modelu LCA oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dostępność materiałów i mediów
(Grupa KGHM) Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz, woda).
Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.
Produkcja i infrastruktura
(Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD.)
Ryzyko geotechniczne w kopalniach odkrywkowych (stabilność skarp) oraz w kopalniach głębinowych. Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych parametrów uzysków ługowania.
Prawo i regulacje, podatki
(Grupa KGHM) Ryzyko zmian regulacji prawnych w obszarze m.in.: prawa geologiczno-górniczego, ochrony środowiska, energetycznego
Monitorowanie zmian w prawie na poziomie poszczególnych jurysdykcji oraz aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjntch. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. Wdróżenie w KGHM Polska Miedź S.A. systemu zarządzania energią według normy ISO S0001.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięcio-stopniowej, metodą ekspercką i ma ona wpływ na decyzje Zarządu. Dane ryzyka analizowane są w kategorii pozytywnych lub negatywnych w skali 1-5 w wymiarze Środowisko Naturalne.

KGHM INTERNATIONAL LTD.

O środowisko dbamy również za granicą. W kopalni Robinson (USA) prowadzimy staranny monitoring jakości powietrza i wód, zagospodarowujemy odpady i rekultywujemy obszary górnicze – wydaliśmy na te cele ok. 32,2 mln PLN.

W kopalni Carlota (USA) prowadzono działania związane z zamykaniem kopalni oraz monitorowaniem środowiska – suma wydatków na ten cel wynosi ok. 5,9 mln PLN. Ponadto w kopalni Franke (Chile) prowadzono działania dotyczące kontroli zapylenia, zagospodarowania odpadów oraz monitorowania wpływu na środowisko – łączne wydatki wyniosły ok. 2,6 mln PLN.

W Chile nie ma systemu opłat za emisję do środowiska. Wydatki w pozostałych operacjach wyniosły ok. milion PLN.

Wskaźniki GRI:

Polityka Energetyczna KGHM Polska Miedź S.A.

Jesteśmy największym konsumentem energii elektrycznej w Polsce. Rocznie zużywamy blisko trzy terawatogodziny – potrafimy prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego. Od listopada 2016 r. w Spółce wdrażana jest Polityka Energetyczna KGHM Polska Miedź S.A., która zakłada m.in. standard zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001.

W naszej Polityce Energetycznej zobowiązujemy się do:
 • zapewnienia wszelkich zasobów wymaganych do realizacji zaplanowanych celów i zadań w obszarze zarządzania energią,
 • prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi z zarządzaniem energią,
 • zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii,
 • współpracy z partnerami i dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru,
 • kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości energetycznej i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki oraz kontrahentów, realizujących zadania na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.

Założenia przyjęte w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. realizowane są przez wszystkich naszych pracowników. Efektem stosowania Polityki jest szereg wprowadzonych regulacji oraz działań mających na celu racjonalne, zgodne z wymaganiami prawnymi, prowadzenie gospodarki energetycznej.
Są to m.in.:

 • zasady postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym,
 • przeglądy energetyczne wykonywane w Oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką.
Wskaźniki GRI:

System Zarzadzania Energią (SZE)

W 2017 r. w KGHM Polska Miedź oraz w spółce Energetyka wdrożyliśmy System Zarządzania Energią, zgodny z normą ISO 50001. Efektem wdrożenia SZE oraz stosowania Polityki Energetycznej, jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku certyfikowanego systemu zarządzania energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest największą w Polsce firmą, która uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001.

System Zarządzania Energią:

System Zarządzania Energią pozwala nam na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztu zakupu praw do emisji CO2. Poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur poprawiamy bezpieczeństwo pracy oraz podnosimy kompetencje naszych pracowników.

Woda i użytkowanie ziemi

W KGHM Polska Miedź S.A. dbamy, aby swoją działalnością nie naruszać jakości lokalnych zasobów wód. Woda to ważny składnik procesu produkcji miedzi. Jest wykorzystywana m.in. podczas wzbogacania rudy (flotacji), hydrotransportu odpadów, a także w ciągu technologicznym w hutach. Najwięcej wody wykorzystuje się podczas flotacji (proces polega na oddzielaniu minerałów kruszcowych od skały płonnej i powstawaniu koncentratu poprzez zagęszczanie). Łączne zużycie wody w samych tylko polskich spółkach Grupy Kapitałowej KGHM przekracza 20 mln m3. Właśnie dlatego woda stanowi dla nas bardzo cenny zasób wykorzystywany w procesach produkcyjnych.

Do procesu flotacji w Polsce używana jest głównie woda pochodząca z odwadniania kopalń. Krąży ona następnie w obiegu zamkniętym pomiędzy Zakładami Wzbogacania Rud a Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. W każdym z naszych zakładów prowadzimy zaawansowane technologicznie oczyszczalnie ścieków. Nie dopuszczamy również, aby woda pochodząca z procesu produkcji przedostała się do wód powierzchniowych, czy też doprowadziła do zanieczyszczenia wód gruntowych.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most jest jedynym miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. To jeden z najlepiej monitorowanych, także pod względem ochrony środowiska naturalnego, tego typu obiekt na świecie, o czym świadczy m.in. licząca aż 500 punktów badawczych, geodezyjna sieć obserwacyjna wykorzystywana do badań deformacji korony i przedpola zbiornika. Nadmiar wody w zbiorniku Żelazny Most jest zrzucany metodą hydrotechniczną (okresowo) do Odry.

Proces ten został opracowany i wdrożony we współpracy z jednostkami naukowymi oraz zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Wodne. Z prowadzonych badań wynika, że zrzut wód kopalnianotechnologicznych do Odry nie wywołuje zmian wpływających na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

Wskaźniki GRI:

Woda w procesach technologicznych w KGHM

1. Pozyskujemy

Szacunek oraz odpowiedzialna postawa KGHM Polska Miedź S.A. wobec środowiska naturalnego to kluczowy element naszej strategii bizni związanych z funkcjonowaniem jest priorytetem naszej firmy.


 Zakłady Górnicze

Wody ujmowane w ramach odwadniania Zakładów Górniczych wykorzystywane są w procesach technologicznych, w czególności:

- do wykonywania podsadzki hydraulicznej,
- do przepłuczki w urządzeniach wiertniczych,
- w sieci rurociągów przeciwpożarowych.

 Energetyka sp. z o.o.

Spółka zarządza wodą przeznaczoną do celów socjalno-bytowych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

- zarządzanie ujęciami wody,
- odbiera ścieki.


2. Wykorzystujemy

Woda bierze udział w wielu procesach technologicznych, z których najważniejszym jest wzbogacanie rud.

   Zakłady Wzbogacania Rud 

Oddział ZWR wykorzystuje wodę w procesie wzbogacania rud. Tutaj ma miejsce:

- mielenie i klasyfikowanie urobku z kopalni,
- flotacja,
- odwadnianie koncentratu (zagęszczanie, filtrowanie i suszenie)

Następnie koncentrat wysyłany jest do hut a odpady poflotacyjne są deponowane na Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych “Żelazny Most”.

 Zakład hydrotechniczny

Oddział jest odpowiedzialny za:
- zarządzanie środowiskowe,
- gospodarkę wodną technologiczną,
- gospodarkę ściekami i osadami ściekowymi,
- zrzut nadmiaru wody do Odry.

 Cuprum Sp. z o.o. - CBR

Spółka prowadzi, na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A., monitoring wód podziemnych i powierzchniowych.

   CBJ Sp. z o.o. 

Na wszystkich etapach procesu kontrolowane są jakość i skład wody. Odpowiada za to spółka Centrum Badań Jakości.

DOBRA PRAKTYKA

Opracowany przez pracowników KGHM system monitorowania poziomu chlorków i siarczanów w wodach kopalnianych zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Mistrza Techniki. System monitoringu ładunków zanieczyszczeń pobieranych z wodami wprowadzanymi do procesów technologicznych jest wykorzystywany w Oddziałach Górniczych i Zakładzie Hydrotechnicznym. Nakłady na to przedsięwzięcie nie przekroczyły 1 mln PLN. Po dwóch latach spółka nie musiała już wnosić opłat z tytułu korzystania ze środowiska za ładunek chlorków i siarczanów zrzucanych do Odry. Dzięki temu w 2017 r. zaoszczędzono ponad 28 mln PLN.

Działalność na rzecz ochrony środowiska KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. jest największym przedsiębiorstwem na Dolnym Śląsku - będąc odpowiedzialnym społecznie, nie możemy i nie chcemy uchylać się od odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy. Idee zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania środowiska naturalnego są jedną z najważniejszych naszych wartości. Wydobywanie rudy miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji jest nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. W roku 2017 spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych blisko 369 mln PLN, w tym największe wydatki, w wysokości ponad 72 mln PLN, poniesiono na Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów I.

Zgodnie z porozumieniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, zawartym w 2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Głogowskiego a Zarządem KGHM Polska Miedź S.A., w 2017 r. przeprowadzono akcję wapnowania gleb na terenie gminy Pęcław. Uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazano gminie Pęcław środki finansowe, które pozwoliły na zwapnowanie gleb użytkowanych rolniczo na powierzchni 1370 ha, tam gdzie, zgodnie z ekspertyzą gleboznawczą, było to potrzebne i konieczne. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska poniesione przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r. wyniosły 14 mln PLN. Ich wysokość była o ponad 10 mln PLN niższa niż w roku 2016. Tak znaczne zmniejszenie opłat osiągnięto dzięki funkcjonującemu w kopalniach rud miedzi systemowi monitoringu ładunku chlorków i siarczanów, który pozwala wyliczyć opłatę za zrzut wód nadosadowych z Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most, pomniejszoną o zmierzone ładunki chlorków i siarczanów w pobranej wodzie. W roku ubiegłym, w strukturze opłat, największym wydatkiem była opłata za składowanie odpadów - 7 mln PLN. Kolejną pozycją kosztową, ponad 4 mln PLN, jest opłata za emisję pyłowo – gazową do powietrza.

W KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowanych jest dziesięć instalacji, na których prowadzenie zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego. W związku z wejściem w życie decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej najlepsze możliwe techniki w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych, wykonaliśmy przeglądy posiadanych pozwoleń zintegrowanych pod kątem zgodności z obowiązującym prawem i złożyliśmy wnioski o zmianę tych decyzji.

Nasz Zakład Hydrotechniczny posiada zezwolenie na prowadzenie OUOW Żelazny Most i wymagane prawem zezwolenia sektorowe. W grudniu 2017 r. Wójt Gminy Rudna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kwatery południowej OUOW. Pozostałe Oddziały spółki posiadają sektorowe decyzje administracyjne zezwalające na korzystanie ze środowiska. Instalacje HM Głogów i HM Legnica oraz bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie posiadają także zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami CO2, ponieważ od roku 2013 KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w obligatoryjnym Systemie Handlu Emisjami Unii Europejskiej (EU ETS).

W 2017 r. emisja poprzedniego roku w ilości 767 tys. Mg CO2 r. rozliczona została bezpłatnymi uprawnieniami (597 tys. Mg CO2) uzupełnionymi zakupami uprawnień (EUA – uprawnienia do emisji Unii Europejskiej i CER – jednostki poświadczonej redukcji emisji). Przewiduje się, że emisje 2017 r. na poziomie około 1,1 mld Mg COrozliczone zostaną dzięki bezpłatnym uprawnieniom dla HM Głogów, HM Legnica oraz uzyskanym dodatkowo uprawnieniom dla BGP Głogów za 2016 i 2017 r. (sumarycznie 580 tys. Mg CO2) oraz dokonanym zakupom uprawnień (EUA i CER) na kwotę ponad 15 mln PLN. Do najistotniejszych przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, należą:

 • budowa instalacji prażenia koncentratów w Hucie Miedzi Głogów,
 • aktualizacja pozwolenia zintegrowanego dla plano-wanej budowy pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica,
 • nadzorowanie systemu handlu emisjami CO2,
 • prace związane z bezpieczeństwem OUOW Żelazny Most, m.in. dociążenia zapór składowiska,
 • kontynuacja programu promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym, skierowanego do ludności zamieszkującej najbliżej naszych instalacji hutniczych,
 • budowa kwatery południowej OUOW Żelazny Most.

KGHM Polska Miedź S.A. jest członkiem sześciu międzynarodowych konsorcjów utworzonych dla spełnienia wymogów tzw. Rozporządzenia REACH. W 2017 r. współpraca z konsorcjami wiązała się z dostosowywaniem się firm do zmieniających się wymogów REACH odnośnie dokumentacji rejestracyjnych, klasyfikacji substancji, oceny i autoryzacji. 

Wskaźniki GRI:

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

1Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowcaKGHM Polska Miedź S.A.
2017
Wartości (MWh)
Wartości (GJ)
NieodnawialneWęgiel--
Gaz ziemny1 998 376,06-
Olej opałowy--
Olej napędowy--
SumaSuma zużycia1 998 376,06-
2Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotność w podziale na rodzaj surowcaKGHM Polska Miedź S.A.
2017
Wartości (MWh)
Wartości (GJ)
OdnawialneBiomasa--
Biopaliwa--
Energia wiatrowa--
Energia słoneczna--
Energia geotermalna--
Energia wodna--
Inne (t)--
SumaSuma zyżycia--
3Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotnośćKGHM Polska Miedź S.A.
2017
Wartości (MWh)
Wartości (GJ)
 Energia słoneczna2 843 054,84-
Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej)-1 196 842
SumaZużycie energii2 843 054,841 196 842
4Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotnościKGHM Polska Miedź S.A.
2017
Wartości (MWh)
Wartości (GJ)
 Całkowita sprzedaż energii elektrycznej177 661,40-
Całkowita sprzedaż energii cieplnej (netto)-104 781
Całkowita sprzedaż energii chłodniczej--
Całkowita sprzedaż pary--
SumaSprzedaż177 661,40104 781
5Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru4 663 769,54 460 884
Wskaźniki GRI:

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

Emisje pośrednie według źródła pochodzeniaEmisja gazów cieplarnianych (tCO2e)
KGHM Polska Miedź S.A.
2017
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej1 879 943
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej195 132
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary-
Suma emisji pośrednich2 075 075
Wskaźniki GRI:

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

l.p.Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych wedug metody postępowaniaWaga odpadów w 2017 r. (Mg)
KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady inne niż niebezpieczne
Odpady niebezpieczne
1Powtórne wykorzystanie odpadu1 990,020,00
2Recykling (w tym recykling organiczny, np. kompostowanie)1 617,5911,60
3Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)20 319 920,93
43 257,71
4Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)0,000,00
5Składowanie na składowiskach odpadów10 721 329,78142 211,81
6Wprowadzanie do głębokich studni0,00
0,00
7Przechowywanie na terenie zakładu227 981,0063 981,45
8Inne145,3441,069,95
 Suma31 272 984,66
380 255,71
Wskaźniki GRI:

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska
 KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]8 204,00 PLN
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji/konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.-
Wskaźniki GRI:

Relacje ze związkami zawodowymi

W KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 związków zawodowych, które tworzą 48 zakładowych organizacji związkowych. Do związków zawodowych należy 88,6 proc. pracowników. Wzajemne prawa i obowiązki pracowników i naszej Grupy, w tym przede wszystkim warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia związane z pracą określa układ zbiorowy KGHM Polska Miedź S.A.

W 2017 r. miejsce miały następujące główne zdarzenia w ramach relacji ze związkami zawodowymi:
DataZdarzenie
21 lutego 2017 r.
Podpisano Protokół Dodatkowy Nr 20 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. zmieniający załącznik Nr 2, tj. tabelę miesięcznych stawek płac zasadniczych.
11 kwietnia 2017 r.
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego wszczął spór zbiorowy w zakresie dotyczącym zagadnień płacowo – socjalnych oraz poprawy warunków BHP. W wyniku prowadzonych, w ramach sporu zbiorowego negocjacji i mediacji, w dniu 17 sierpnia 2017 r. podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy.
10 sierpnia 2017 r.
Podpisano Protokół Dodatkowy Nr 21 do ZUZP, na mocy którego zaszeregowanie wszystkich stanowisk określonych w taryfikatorze stanowiących załącznik Nr 1 do układu zbiorowego podwyższono o jedną kategorię.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz