Wskaźniki GRI:
KGHM to „dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspieramy lokalne społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promujemy aktywny tryb życia oraz pomagamy potrzebującym.

Fundacja KGHM Polska Miedź 

Jednym z filarów naszej społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w 2003 r. z myślą o tym, aby kontynuować tradycje wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A. oraz realizować wszelkie inicjatywy lokalne i regionalne, a także projekty o skali ogólnopolskiej i globalnej. Fundacja wspiera ważne społecznie inicjatywy i ciekawe projekty w czterech obszarach – zdrowia i bezpieczeństwa, nauki i edukacji, sportu i rekreacji oraz kultury i tradycji.

W 2017 r. Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. By to umożliwić, rozszerzono w roku 2017 zakres celów statutowych Fundacji. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę 15 622 546,95 PLN, w tym kwotę 14 641 850,96 PLN na realizację 432 projektów oraz 980 695,99 PLN dla 161 osób fizycznych.

Dodatkowo w 2017 r. Fundacja KGHM Polska Miedź sfinansowała wyjazdy na wypoczynek zimowy, letni oraz „Zielone Szkoły” dla ponad 270 dzieci z Gmin Jerzmanowa, Kotla i Żukowice oraz z miejscowości sąsiadujących z przyszłą Kwaterą Południową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Na ten cel Fundacja przeznaczyła łącznie kwotę 475 900,00 PLN.

W 2017 r. kluczowym obszarem działań Fundacji KGHM Polska Miedź było wspieranie zdrowia i bezpieczeństwa. W ramach tych działań Fundacja udzieliła wsparcia finansowego wielu instytucjom służby zdrowia oraz osobom fizycznym. Głównie środki fundacyjne zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych czy innych placówek zdrowia. Dzięki temu, jakość i skuteczność prowadzonej profilaktyki prozdrowotnej uległa znacznej poprawie.

Więcej o działaniach i projektach Fundacji KGHM Polska Miedź na stronie:
www.fundacjakghm.pl

Fundacja Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe - Revimine

Fundacja Revimine została ustanowiona w 2014 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. dla realizacji działań chroniących dziedzictwo kulturowe i tradycje górniczo - hutnicze Zagłębia Miedziowego. Fundacja wspiera przedsięwzięcia oraz inicjatywy mające na celu rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych, wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą.

28 kwietnia 2017 r. - w dniu obchodów Święta Hutnika w Zagłębiu Miedziowym, w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. dokonano symbolicznego zapoczątkowania procesu tworzenia Centrum Nauki i Kultywowania Dziedzictwa Polskiej Miedzi.

Polska Fundacja Narodowa 

Od 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. wraz z kilkunastoma innymi największymi polskimi przedsiębiorstwami z kluczowych sektorów gospodarki jest fundatorem Polskiej Fundacji Narodowej. Okresem wsparcia dla Polskiej Fundacji Narodowej są lata 2016-2026.

Więcej o działaniach i projektach Polskiej Fundacji Narodowej na stronie www.pfn.org.pl

Wskaźniki GRI:

Sponsoring

KGHM Polska Miedź S.A. jest mecenasem kultury i nauki. Wspiera inicjatywy zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Regularnie wspieramy szereg inicjatyw sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Finansujemy sport zawodowy i amatorski. W 2017 r. współpracowaliśmy m.in. z tenisistą Łukaszem Kubotem czy pływakiem Radosławem Kawęckim. KGHM Polska Miedź S.A. jest również głównym sponsorem i właścicielem Zagłębia Lubin - drużyny piłki nożnej z ekstraklasy. Wspieramy też kluby piłki ręcznej czy siatkówki (zespoły z najwyższych ligowych rozgrywek w Polsce). Od lat KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. KGHM wspiera również wydarzenia biegowe - Cross Straceńców, czy noworoczny marszobieg w Głogowie, Wilczym Tropem – „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizowane są przez Komisję Sponsoringową. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

W 2017 r. Spółka realizowała programy w ramach I celu operacyjnego Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - kształtowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami wewnętrznymi

Wskaźniki GRI:

EKO-zdrowie - program KGHM uruchomiony został ponad 4 lata temu w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Na działania prozdrowotne programu składają się m.in. cykliczne zajęcia nordic walking dla dorosłych oraz lekcje nauki pływania dla dzieci z Zagłębia Miedziowego. Projekt nordic walking dedykowany jest dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Ostatni cykl treningowy, który miał miejsce jesienią 2017 r. trwał ponad 2 miesiące i obejmował dziesięć 1,5-godzinnych zajęć, wzięło w nim udział ok. 150 osób. Uczestnicy nabywają bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom nordic walking i zasadom zdrowego odżywania. Do tej pory odbyło się 6 edycji zajęć, w których uczestniczyło ponad 1 000 osób. Program nauki pływania z kolei zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Zajęcia odbywają się na krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego (Lubin, Legnica, Głogów, Polkowice i Rudna). W 2017 r. uczestniczyło w nich 300 dzieci (po 60 dzieci z każdego z miast), które podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie nabywały pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu, posiadających licencje Polskiego Związku Pływackiego. Udział dzieci w organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. zajęciach na pływalniach, to nie tylko nauka, zabawa i oswajanie się z wodą, ale również szansa dla wielu osób wysłania swoich pociech na lekcje z doświad- czonymi fachowcami, kiedy sytuacja domowego budżetu na to nie pozwala. Do tej pory odbyło się 6 edycji zajęć nauki pływania, w których uczestniczyło 1 300 dzieci.

MIERNIKI : Zaangażowanych 150 dorosłych w 2017 r. Zaangażowanych 300 dzieci w 2017 r.

 Strefa Innowacji - sukces KGHM zależy dziś od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy pracowników, posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenia. Identyfikowanie talentów i budowanie ich indywidualnych, dopasowanych do możliwości i potrzeb organizacji ścieżek rozwoju to klucz do dalszego rozwoju całej firmy. Szczególne znaczenie ma tu Strefa Innowacji, czyli narzędzie służące do kreowania liderów, mających sprostać wyzwaniom sprawnego zarządzania spółką w warunkach międzynarodowych. Celem programu jest budowa kultury innowacji w KGHM. Skutecznie zachęcamy naszych pracowników do szukania nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu to właśnie oni są często wynalazcami, którzy determinują innowacyjny charakter firmy.

W 2017 r. w ramach Strefy Innowacji został wsparty ogólnopolski projekt „Bezpieczny Szpital Przyszłości” na rzecz zwiększenia świadomości i upowszechnienia zastosowania miedzi w powierzchniach dotykowych ze znakiem Cu+ w placówkach ochrony zdrowia.

Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź dla osób fizycznych z podziałem na obszary:

Cel darowiznyDarowiznyLiczba darowiznLokalizacja darowizn
Przyznana kwota brutto w PLNproc.Zagłębie MiedzioweWoj. Dolnośląskie (bez Zagłębia Miedziowego)Pozostałe wojwództwa (bez Zagłębia Miedziowego i Woj. Donlnośląskiego)
Ochrona zdrowia911 295,9993155972137
Pomoc społeczna64 400,0076501
Razem
980 695,99
100
161
102
21
38

Zbiorcze zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację w danym roku prezentowane jest w Sprawozdaniu Rocznym z działalności Fundacji, które dostępne jest na www.fundacjakghm.pl

Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2017 r. dla instytucji, z podziałem na obszary:

l.p.ObszaryDarowizny
Kwota brutto przyznana w PLNLiczba projektów
1Zdrowie i bezpieczeństwo5 252 605,6599
2Nauka i edukacja1 402 894,1651
3Sport i rekreacja3 390 519,00147
4Kultura i tradycja4 595 832,15135
Razem14 641 850,96432

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie www.fundacjakghm.pl

Zestawienie kwot przyznanych przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu w podziale na obszary:

ObszaryPrzyznana kwota w PLN
Sport22 299 486,00
Kultura2 428 200,00
Nauka890 151,06
Razem25 617 837,06

Kwota przyznana w Grupie Kapitałowej KGHM (z wyłączeniem KGHM Polska Miedź S.A.) w ramach Sponsoringu w 2017 r. wynosiła: 6 526 617,00 PLN.

Wartości KGHM widziane oczami najmłodszych

Święta branżowe

W KGHM z dumą pielęgnujemy tradycje górnicze. Co roku organizujemy obchody branżowego święta - Barbórki. Dzień imienin patronki górników Św. Barbary, 4 grudnia 2017, rozpoczął się od pobudek górniczych w Lubinie, Głogowie i Polkowicach. Górnicze orkiestry już od godz. 6 budziły kierownictwo Spółki oraz przypominały mieszkańcom regionu Zagłębia Miedziowego o święcie górników. Centralne obchody rozpoczęła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, szpad górniczych, wyróżnień jubileuszowych oraz górniczych kordzików – w 2017 r. otrzymało je ponad 70 pracowników Polskiej Miedzi.

DOBRA PRAKTYKA

1600 biegaczy ukończyło w 2017 r. 32. Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą – wśród nich było 360 pracowników KGHM. Biegowi głównemu na 10 km towarzyszyły m.in. bieg sztygarski na jedną milę, sztafeta międzyzakładowa 4x400 metrów i dyrektorska sztafeta 4x100 metrów. Jak co roku odbyły się także biegi młodzieżowe, w których wystartowało blisko 200 dzieci z lubińskich szkół.

Podczas Biegu Barbórkowego nie zabrakło naszych Wolontariuszy, którzy przeprowadzili w trkacie wydarzenia zbiórkę na rzecz chorego chłopca - syna pracownika z Oddziału ZG Lubin.

W ramach Barbórki w KGHM odbyło się również wiele innych uroczystości i wydarzeń. Akademie wręczenia odznaczeń i szpad górniczych w poszczególnych oddziałach firmy, msze święte, spotkania z matkami górników, zjazdy na dół kopalni oraz tradycyjne karczmy i biesiady. W ramach obchodów górniczego święta w 2017 r. odbyło się ponad 80 spotkań okolicznościowych.

DOBRA PRAKTYKA

Na kilka dni przed Barbórką uczciliśmy pamięć tragicznego wypadku z listopada 2016 r. W wyniku samoistnego tąpnięcia górotworu życie straciło wtedy 8 pracowników Spółki. W pierwszą rocznicę wypadku w kopalni Rudna w Polkowicach odsłonięto tablicę, upamiętniającą wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A., którzy zginęli w wypadkach przy pracy. Dla uczczenia ich pamięci, zarząd ustanowił 29 listopada Dniem Pamięci Ofiar Wypadków w Pracy w KGHM.

Uroczystość odbyła się w obecności rodzin pracowników, którzy zginęli w wypadkach w KGHM. Udział wzięla także kadra zarządzająca i pracownicy KGHM, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych i spółek Grupy KGHM.

Corocznie obchodzimy również Dzień Hutnika, który przypada w maju, w dzień imienin Patrona Hutników i Strażaków – Św. Floriana. Tradycyjnie ten dzień świętują Huty: Legnica, Głogów i Cedynia.

W 2017 r. gospodarzem uroczystości centralnych z okazji Dnia Hutnika była Huta Miedzi Legnica. Tradycyjnie rano tego dnia orkiestra hutnicza przywitała Zarząd, a po południu odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień jubileuszowych dla kilkudziesięciu hutników z naszych zakładów.

Obchody Dnia Hutnika to także imprezy towarzyszące, m.in. Turnieje Brydża, Festyny, Zawody Wędkarskie oraz Rajd Hutników po Górach Kaczawskich. Hutnicy zmagali się również w międzyoddziałowych zawodach w tenisie stołowym i bowlingu.

DOBRA PRAKTYKA

Od kilkunastu lat organizujemy wyjątkowe Koncerty Noworoczne. W 2017 r. dwa koncerty – w Lubinie i w Legnicy – złożyły się na kolejną zorganizowaną przez KGHM Galę Noworoczną. Zaśpiewali artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Program koncertów wypełniły najpiękniejsze polskie kolędy i pieśni patriotyczne. Zespołowi „Śląsk” towarzyszył duet wokalistów: Katarzyna Moś, utalentowana artystka młodego pokolenia, zeszłoroczna finalistka konkursu Eurowizji oraz wybitny tenor operowy Paweł Skałuba.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz