Wskaźniki GRI:
W związku z budową Strategii Biznesowej Spółki, w 2017 r. została przeprowadzona rewizja Strategii CSR, zmieniony został cel główny, mierniki oraz cele operacyjne. Poszczególne cele strategii CSR zostały zdefiniowane w taki sposób, aby wspierać realizację strategii biznesowej Spółki. Celom tym oraz działaniom przypisano narzędzia zgodne ze wskaźnikami Global Reporting Initiative (G4). Wyznaczone zostały jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów.

Strategia dąży do dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pod kątem kształtowania właściwych relacji z otoczeniem. Strategia opiera się na:

Konsultacjach z najwyższą kadrą menedżerską, społecznościami lokalnymi, pracownikami oraz kluczowymi partnerami Wartościach korporacyjnych KGHM Wytycznych odnośnie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju wg Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI G4) www.globalreporting.org Najlepszych praktykach rynkowych (w zestawieniu z globalnymi przedsiębiorstwami górniczymi) Wytycznych ISO 26000 www.iso.org/iso-26000-social-resp onsibility.html w zakresie społecznej odpowiedzialności i wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali www.icmm.com Wynikach analizy działań w ramach społecznej odpowiedzialności Spółki Strategii opracowanej w oparciu o Dziesięć Zasad Inicjatywy ONZ Global Compact www.unglobalcompact.org

Strategia Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu jest integralną częścią strategii biznesowej KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do 2040 roku. Monitorowanie strategii odbywa się raz na kwartał w danym roku obrotowym.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu opiera się na pięciu kluczowych celach strategicznych:
 • Kształtowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami wewnętrznymi
  • zbudowanie zasad długofalowej współpracy w zakresie zaangażowania społecznego,
  • ustalenie zasad dialogu ze społecznościami lokalnymi i zyskanie społecznego pozwolenia na prowadzenie działalności („licence to operate”) w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe,
  • wprowadzenie jednolitych i transparentnych zasad w zakresie dobroczynności i sponsoringu – budowanie pozycji globalnego lidera dbającego o dobro wspólne,
  • tworzenie programów zaangażowania społecznego na rzecz lepszego zrozumienia oczekiwań interesariuszy oraz w odpowiedzi na ich potrzeby,
  • wspieranie kluczowych procesów inwestycyjnych KGHM na wszystkich etapach ich rozwoju.
 • Ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego
  • wzmożona promocja KGHM w inicjatywach branżowych krajowych i międzynarodowych (zakres zrównoważonego rozwoju),
  • wsparcie komunikacyjne w utrzymaniu i rozwoju współpracy handlowej z długoletnimi i stabilnymi partnerami,
  • rozwój współpracy międzysektorowej,
  • uzyskanie pozycji „inwestora z wyboru”, dzięki przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowa systemu relacyjnego z dostawcami,
  • respektowanie praw człowieka i uwzględnianie oczekiwań społeczności lokalnych.
 • Utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy
  • promocja działań wolontariatu celem większego zaangażowania pracowników na poziomie Grupy Kapitałowej,
  • budowa wizerunku atrakcyjnego pracodawcy,
  • wspieranie komunikacyjne wdrożenia zasad polityki bezpieczeństwa pracy,
  • prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe standardy dialogu z pracownikami,
  • realizacja działań w celu osiągnięcia pozycji lidera w branży pod względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, jak również stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń, ciągłego dokształcania pracowników „long life learning”,
  • promocja transparentności w oparciu o zasady etyki i ładu korporacyjnego, a w szczególności poszanowanie praw człowieka,
  • wspieranie i promowanie edukacji przyszłych kadr.
 • Budowanie wizerunku Grupy KGHM przyjaznej środowisku i zdrowiu
  • realizacja Programów CSR: ECO Zdrowie, oraz inicjatywy na rzecz ochrony innowacyjności i środowiska naturalnego Strefa Innowacji, Promocja Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym,
  • wzmocnienie roli i aktywność Grupy w zakresie ochrony środowiska,
  • tworzenie programów i inicjatyw mających na celu minimalizację wpływu na środowisko, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczna, zarządzanie odpadami i rekultywacja terenów po zam- knięciu kopalń, zużycia i ochrony wód.
 • Wzrost efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy
  • standaryzacja zasad komunikowania się oraz zachowań wewnątrz i na zewnątrz Grupy Kapitałowej KGHM,
  • organizacja skoordynowanego PR Grupy Kapitałowej KGHM na szczeblu międzynarodowym,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w KGHM Polska Miedź S.A.,
  • standaryzacja i konsolidacja narzędzi sprawozdawczych w kluczowych spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM,
  • budowa międzynarodowego systemu edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasza Strategia Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu KGHM Polska Miedź S.A. jest dostępna w internetowym serwisie www.kghm.com.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz