Dodatkowe wskaźniki GRI

Wskaźniki GRI G4 zamieściliśmy w rozdziałach I–X, by zobrazować nasze wyniki w obszarze odpowiedzialności społecznej. Poniżej prezentujemy wskaźniki, które uzupełniają treści przedstawione w poprzednich rozdziałach. Jeśli nie podano inaczej, dane dotyczą jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej.

Wskaźniki GRI:

Łączna liczba pracowników wg rodzaju zatrudnienia, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć

l.p.Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć:Liczba pracowników
2017
1Kobiety1 307
2Mężczyźni17 046
Suma18 353
l.p.Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu:Liczba pracownikówŁącznie
2017
KobietyMężczyźni
1Pełny etat1 30417 03918 343
2Niepełny etat3710
Suma1 30717 046 
l.p.Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia:Liczba pracownikówŁącznie
2017
KobietyMężczyźni
1Zatrudnionych na czas określony61 5471 633
2Zatrudnionych na czas nieokreślony1 22115 49916 720
Suma1 22717 046 
l.p.Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:Liczba pracownikówŁącznie
2017
KobietyMężczyźni
1zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia32161193
2zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło-22
3zatrudnionych na podstawie umowy stażowej72734
4samozatrudnionych-1616
5pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych--0
Suma39206 
Wskaźniki GRI:

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników)

Łączna liczba pracowników w podziale na:
Liczba pracowników
2017
Całkowita liczb pracowników objętych umowami zbiorowymi
18 299
Całkowita liczba zatrudnionych
18 356
Odsetek pracowników objęty układem zbiorowym
99,69
Wskaźniki GRI:

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu

1.Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)Liczba nowozatrudnionych pracownikówProcent nowozatrudnionych pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
2017
1Kobiety1 307916,96 proc.
2Mężczyźni17 0469775,73 proc.
Suma18 3531 0685,82 proc.
2.Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekoweLiczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)Liczba nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w danej grupieProcent nowozatrudnionych pracowników
2017
1<302 51262624,92 proc
230-5012 4644113,3, proc.
3>503 377310,92 proc.
Suma18 3531 0685,82 proc.
3.Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)Procent odejść pracowników
2017
1Kobiety1 307826,27 proc.
2Mężczyźni17 0468945,24 proc.
Suma18 3539765,32 proc.
4.Łączna liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w danej grupie wiekowejProcent odejść pracowników
2017
1<302 512491,95 proc.
230-5012 4644063,26 proc.
3>503 37752115,43 proc.
Suma18 3539765,32 proc.
Wskaźniki GRI:

Powrót do pracy oraz wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w odniesieniu do płci

4.Łączna liczba odejść (w przeliczeniu na osoby)
w podziale na grupy wiekowe:
KobietyMężczyźni
2017
1Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego:57796
2Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim30751
3Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim i pracowali w organizacji przez 12 kolejnych miesięcy po powrocie1749
4Wskaźnik powrotów do pracy (A) 90,00 proc.
100,00 proc.
5Wskaźnik retencji (B)97,22 proc.98,94 proc.
Wskaźniki GRI:

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji

LokalizacjaPłaca minimalna w danej lokalizacji (wartość brutto) 2017 r.KobietyMężczyźni
Średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczeblaStosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnejŚrednie wynagrodzenie pracownika najniższego szczeblaStosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej
Polska2 000 PLN4 066,77 PLN2,033 668,31 PLN1,83

Nikt z pracowników KGHM Polska Miedź S.A.nie jest wynagradzany na poziomie płacy minimalnej.

Wskaźniki GRI:

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci.


Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
2017
2016
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy
3
297
3
367
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych
-
2
-
13
Liczba wypadków ciężkich (incydentów)
-
4
-
2
Liczba wypadków lekkich (incydentów)
-
294
3
352
Całkowita  liczba osób poszkodowanych w wypadkach
300
370

Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000)

KobietyMężczyźniOgółemKobietyMężczyźniOgółem
20172016
0,1616,3216,480,1620,1820,35

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie*200000)

KobietyMężczyźniOgółemKobietyMężczyźniOgółem
20172016
5120 27820 4293923 10823 147
11401410160160

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)

KobietyMężczyźniOgółemKobietyMężczyźniOgółem
20172016
50,3368,7468,5513,0065,2364,79

Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR, liczony jako liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych/ całkowita liczba godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników w danym okresie* 200.000)

KobietyMężczyźniOgółemKobietyMężczyźniOgółem
20172016
-0,090,09-0,050,05
Wskaźniki GRI:

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy.

l.p.Zidentyfikowane zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia  Informacje, które typy stanowisk (grupy pracowników) są szczególnie narażone na podwyższone ryzyko wystąpienia określonych chorób w związku z działalnością zawodowąLiczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia/ narażonych na ryzykoInformacja dlaczego występuje szczególne narażenie na choroby zawodoweOpis jakie działania mitygujące podejmuje organizacja (m.in. programy prozdrowotne, programy BHP etc.) Proc. pracowników zatrudnionych na stanowiskach narażonych na wysokie ryzyko choroby zawodowej, wobec których podejmowane były działania profilaktyczne – w tym, ocena ryzyka zawodowego
1Pyły przemysłowe zwłókniająceGórnicy1 120Technologie i systemy pracyŚrodki ochrony indywidualnej100 proc.
2Substancje chemiczne rakotwórczeHutnicy812Skład przerabianych koncentratów  Proces pirometalurgicznyModernizacja technologii Środki ochrony indywidualnej Monitoring biologiczny Rotacja na stanowiskach pracy Działania edukacyjne100 proc.
3HałasGórnicy5200UrządzeniaDziałania techniczne i organizacyjne w tym środki ochrony indywidualnej100 proc.
4WibracjeHutnicy602Maszyny i urządzeniaDziałania techniczne i organizacyjne, w tym nowe, innowacyjne maszyny i urządzenia100 proc.
5Mikroklimat gorącyPracownicy zakładów przeróbki rud3255Duża głębokość eksploatacjiKlimatyzacja centralna, przodkowa i stanowiskowa, wentylacja, organizacja pracy100 proc.
6Nadmierne obciążenie fizyczneGórnicy1982Proces technologicznyMechanizacja czynności, modernizacja procesu i organizacja pracy100 proc.
Wskaźniki GRI:

Łączna ilość gruntów ( własnych lub dzierżawionych, wykorzystywanych pod działalność produkcyjną lub wydobywczą) naruszonych (zdegradowanych) lub odnowionych - przywróconych do stanu poprzedniego)

KGHM Polska Miedź S.A.
l.p.GruntyIlość (ha)
2017
1Łączna suma gruntów naruszonych (zdegradowanych) i jeszcze nie przywróconych do stanu poprzededniego (A : bilans otwarcia)6 715,0873 ha
2Łączna ilość gruntów naruszonych (zdegradowanych) w trakcie okresu raportowania (B)3,7774 ha
3Całkowita ilość gruntów przywróconych do stanu poprzedniego w trakcie okresu raportowania do ustalonego użytku końcowego (agreed end use) ( C )20,0657 ha
4Suma gruntów naruszonych (zdegradowanych) i jeszcze nie przywróconych do stanu poprzedniego  (D: stan na koniec okresu)6 725,5634 ha
KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.
l.p.GruntyIlość (ha)
2017
1
Całkowita suma gruntów
43 024 ha
2
Łączna ilość gruntów naruszonych (zdegradowanych) przed 2017
4 751 ha
3
Łączna ilość gruntów naruszonych (zdegradowanych) w 2017
136 ha
4
Łączna ilość gruntów odnowionych w 2017
0 ha
5
Łączna ilość gruntów odnowionych przed 2017
227 ha
4
Suma gruntów nienaruszonych
38 136 ha
Wskaźniki GRI:

Całkowite ilości nadmiernych nadkładów, skał, kopalin, hałd, osadów i związane z nimi ryzyka.

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.
Całkowite ilości nadmiernych nadkładów, skał, kopalin, hałd, osadówIlość (t)
20172016
Nadkłady00
Skały
187 230 033
167 097 565
Kopaliny
0
4 266 505
Hałdy
52 297 646
51 428 080
Osady
0
27
Wskaźniki GRI:

W raportowanym okresie nie odnotowano strajków, ani lokautów, których czas trwania przekroczył tydzień.

Wskaźniki GRI:

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.
Surowce nieodnawialnejednostkawartość
Gaz ziemnym33 015 143
Benzynal470 285
Olejl14 123
Olej opałowyl0
Diesell173 465 933
Butanm30
Propanl1 268 194
Etanm30
Surowce odnawialnejednostkawartość
Biopaliwal0
Etanoll0
Wodórl0
Inne
0
Elektrycznośćjednostkawartość
ZakupionakWh1 450 334 889
Samodzielnie wygenerowanakWh0
SprzedanakWh0
Wskaźniki GRI:

Energochłonność

EnergochłonnośćWartościJednostka
2017
Dzielna - całkowite zużycie energii
(GJ, MWh)
3 654 608
MWh
Dzielnik - do wyboru
522 022
Mg
Wskaźnik energochłonności
7,000 869 695
MWh/Mg Cu elektrolitycznej
Wskaźniki GRI:

Ograniczenia zużycia energii

Nr.
Prowadzona działalność na rzecz oszczędności energii
Ilość zaoszczędzonej energii
w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań (Gj/MWh)
2017
2016
Inicjatywa/projekt 1
Przeprojektowanie i usprawnianie procesów

- Wymiana lub modernizacjia sprzętu
- Zmiany nawyków i zachowań pracowników
- Zmiany w systemach / procedurach
77 568
64 279
Inicjatywa/projekt 2
Przeprojektowanie i usprawnianie procesów

- Wymiana lub modernizacjia sprzętu
- Zmiany nawyków i zachowań pracowników
- Zmiany w systemach / procedurach
45 264
44 148
Inicjatywa/projekt 3
Przeprojektowanie i usprawnianie procesów

- Wymiana lub modernizacjia sprzętu
- Zmiany nawyków i zachowań pracowników
- Zmiany w systemach / procedurach
1 525
1 525
Suma
124 357
104 835
Wskaźniki GRI:

Łączny pobór wody według źródła

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.
Całkowity pobór wody według źródłaIlość (m3)
2017
Woda powierzchniowa1 463 163
Woda podziemna23 776 119
Deszczówka1 081 259
Woda wodociągowa132 101
Woda morska26 055 768
Suma52 508 410
Wskaźniki GRI:
Funkcjonowanie instalacji KGHM Polska Miedź S.A. nie ma istotnego negatywnego wpływu na cenne przyrodniczo gatunki i tereny, w tym objęte programem Natura 2000.
Wskaźniki GRI:

Łączna liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji, według stopnia zagrożenia wyginięciem.

KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r.
l.p.Szczebel ryzyka wyginięcia gatunkówGatunki zidentyfikowane na obszarze oddziaływania organizacji
1Skrajnie zagrożone1
2Zagrożone0
3Narażone na wyginięcie0
4Bliskie zagrożenia0
5Narazie niezagrożone0
KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. w 2017 r.
l.p.Szczebel ryzyka wyginięcia gatunkówGatunki zidentyfikowane na obszarze oddziaływania organizacji
1Skrajnie zagrożone1
2Zagrożone6
3Narażone na wyginięcie5
4Bliskie zagrożenia1
5Narazie niezagrożone11
Wskaźniki GRI:

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

l.p.Emisje bezpośrednieEmisja gazów cieplarnianych [tCO2e]Gazy cieplarniane, które zostały uwzględnione w obliczeniach
2017Opis
1Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej192 850Gazy gardzielowe eksportowane do spółki Energetyka (w EU ETS traktowane jako emisja Energetyki)
2Emisja związana z wytwarzaniem ciepła71 642Emisja ze spalania gazu ziemnego i oleju opałowego
3Emisja z procesów chłodniczych i wytwarzania pary Brak
4Emisja z przetwarzania fizycznego i chemicznego1 091 018Emisja procesowa
5Emisje węglowodorów fluoru (HFC)34 325Czynniki chłodnicze i  elektroizolatory (SF6)
6Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów99 192Paliwa silnikowe
Suma emisji bezpośrednich1 489 027
7Emisja biogennego dwutlenku węgla w tonach metrycznych ekwiwalentu CO239 326Zawiera również transfer węgla pochodzenia biologicznego w gazie gardzielowym do elektrociepłowni spółki Energetyka
Wskaźniki GRI:

Natężenie emisji gazów cieplarnianych

l.p.Natężenie emisji gazów cieplarnianych2017Jednostka
1Wielkość całkowitej emisji GHG (w tonach ekwiwalentu CO2)3 508 747Mg
2Wybrany dzielnik522 021,959Mg
3Wskaźnik intensywności emisji CO26,721 455 673
Wskaźniki GRI:

Emisja związków Nox, Sox, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

l.p.
Emisja związków Nox, Sox, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
Waga istotnych emisji do powietrza
(w tonach)
2017
2016
1
NOx
1 499,4
1 488
2
SOx
1 054,7
3 207
3
Pyły (PM)
68,9
104
Wskaźniki GRI:

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.

l.p.Miejsce odprowadzenia ściekówObjętość (w m3)
20172016
1
Do wód podziemnych
230 000
230 000
2
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.)
20 993 571
20 196 489
3
Do przedsiębiorstw komunalnych
9 239 503
8 499 124
4
Suma całkowitej ilości ścieków
30 463 074
28 925 613
l.p.Sposób uzdatniania ścieków
Objętość (w m3)
20172016
1
Przez organizację
20 993 571
20 196 489
2
Przez zakład oczyszczania ścieków
9 239 503
8 499 124
3Suma uzdatnianych ścieków
30 233 074
28 695 613
Wskaźniki GRI:

Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

l.p.Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko
Liczba i objętość wycieków w 2017 r.
Liczba
Objętość (m3)
1
Wyciek oleju napędowego ze zbiornika samochodu ciężarowego na powierzchnię drogi asfaltowej wewnętrznej Huty I (HMG)
1
56
Wskaźniki GRI:

Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska (PLN)KGHM
powody nałożenia sankcji
2017
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]
8 204,00
Niedotrzymywanie warunków pozwolenia
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.
0


Wskaźniki GRI:

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska

l.p.
Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko
2017
1
Koszty utylizacji odpadów, oczyszczania emisji oraz rekultywacji (PLN)
14 265 500
2
Koszty i nakłady inwestycyjne w zakresie zapobiegania i zarządzania ochroną środowiska (PLN)
368 985 100
Wskaźniki GRI:

Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne obowiązujące w organizacji.

l.p.
Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko
2017
1
Łączna liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko, zgłoszonych w okresie raportowania w formalnym procesie zgłaszania skarg
24
2
Liczba zgłoszonych spraw, które zostały skierowane do rozpatrzenia
24
3
Liczba zgłoszonych spraw, które zostały rozwiązane
24
Wskaźniki GRI:

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. w 2017 r.
Składki w 2017 r.
jednostka
wartość
Pośredni wkład polityczny
CAD
3 015 143
Wskaźniki GRI:

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. w 2017 r.
Grzywny w 2017 r.
jednostka
wartość
SumaUSD
109 041
Wskaźniki GRI:
Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta

W roku 2017, podobnie jak w poprzednim, nie wystąpiły w KGHM Polska Miedź S.A. niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu. W 2017 r. nie podjęto wobec Spółki kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych.

Wskaźniki GRI:
l.p.

Grupa interesariuszy
Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy (np. ankiety, badania satysfakcji, sesje dialogowe, etc.)
Częstotliwość zaangażowania wg typu
Kluczowe kwestie
i problemy poruszane przez interesariuszy
1
Inwestorzy instytucjonalni
Udział w konferencjach inwestorskich oraz non-deal Roadshow (spotkania z zarzadzającymi funduszami inwestycyjnymi)
14 konferencji inwestorskich oraz 1 Roadshow w roku (ok. 250 spotkań)
Finansowe aspekty funkcjonowania Spółki i Grupy, zakładane poziomy produkcji metali, wielkość nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, status realizowanych projektów, projekty rozwojowe, pogląd na rynek metali, polityka dywidendowa, podatek od wydobycia niektórych kopalin
2
Inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, analitycy giełdowi, społeczność lokalna, jednostki samorządu terytorialnego, pracownicy
Publikacja Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040
1 raz w roku
Założenia Strategii i perspektywy rozwoju Spółki
3
Inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, analitycy giełdowi, dziennikarze finansowi, regulator rynku
Konferencje wynikowe po publikacji sprawozdań finansowych Spółki i Grupy (transmitowane online)
4 razy w roku
Wyniki ekonomiczne Spółki i Grupy, otoczenie makroekonomiczne, kluczowe projekty krajowe, kluczowe projekty zagraniczne
4
Inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, analitycy giełdowi, regulator rynku, dziennikarze finansowi
Wypełnianie obowiązków informacyjnych: publikacja raportów bieżących, publikacja raportów finansowych
34 raporty bieżące i 5 raportów finansowych
Wyniki ekonomiczne Spółki i Grupy, otoczenie makroekonomiczne, kluczowe projekty krajowe, kluczowe projekty zagraniczne
5
Inwestorzy instytucjonalni, analitycy giełdowi
Spotkania bezpośrednie w siedzibie i przedstawicielstwie Spółki
W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie
Wyniki ekonomiczne Spółki i Grupy, otoczenie makroekonomiczne, kluczowe projekty krajowe, kluczowe projekty zagraniczne
6
Inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, analitycy giełdowi, dziennikarze finansowi
Komunikacja drogą elektroniczną i telefoniczną (odpowiedzi na pytania z rynku)
W sposób ciągły
Wyniki ekonomiczne Spółki i Grupy, otoczenie makroekonomiczne, kluczowe projekty krajowe, kluczowe projekty zagraniczne
7
Inwestorzy indywidualni
Czat inwestorski (po publikacji wyników) dedykowany inwestorom indywidualnym
1 raz w roku
Podsumowanie wyników produkcyjnych i ekonomiczych w I półroczu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, prognoza cen miedzi, rozwój Sierra Gorda, nakłady inwestycyjne w Polsce, projekt Victoria, koszt C1
8
Inwestorzy indywidualni
Konferencja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych "WallStreet 21"
1 raz w roku
Działalność KGHM Polska Miedź S.A., kluczowe aktywa produkcyjne w Polsce, kluczowe aktywa zagraniczne, strategia KGHM na lata 2017-2021, wyzwania stojace przed KGHM w latach 2017-2021
9
Instytucje rynku kapitałowego
Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich
1 raz w roku
Jakość komunikacji z inwestorami
10
Instytucje rynku kapitałowego, inne spółki giełdowe
Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
1 raz w roku
Jakość komunikacji z inwestorami

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz