W roku 2017 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły w KGHM Polska Miedź S.A. 2 053 mln PLN i były niższe niż w roku poprzednim o 22 proc. Nakłady wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 057 mln PLN.
Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne KGHM Polska Miedź S.A. (w mln PLN)

2017
2016
Zmiana (proc.)
IVQ’17
IIIQ’17
IIQ’17
IQ’17
Górnictwo
1 286
1 164
+10,5

486
353
244
203
Hutnictwo
735
1 435
(48,8)
248
165
167
155
Pozostała działalność
32
25
+28,0

21
3
4
4
Prace rozwojowe - niezakończone
4
6
(33,3)


1
3


Ogółem
2 057
2 630
(21,8)
755
522
418
362
w tym koszty finansowania zewnętrznego
61
90
(32,2)
26
11
14
10

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych.

Projekty odtworzeniowe – mające na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym, stanowią 29 proc. zrealizowanych nakładów ogółem.

Projekty utrzymaniowe – mające na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych) stanowią 25 proc. zrealizowanych nakładów ogółem.

Projekty rozwojowe – mające na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań techniczno-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane z ochroną środowiska) stanowią 46 proc. zrealizowanych nakładów ogółem.

Projekty odtworzeniowe:
 • wymiana parku maszynowego w kopalniach
 • odtworzenie infrastruktury
Projekty utrzymaniowe:
 • uzbrojenie rejonów górniczych
 • zakup maszyn dla Programu VCP
 • budowa szybu SW-4
 • projekt Żelazny Most, rozbudowa OUOW zapewniająca możliwość składowania odpadów poflotacyjnych po roku 2016
Projekty utrzymaniowe:
 • program Udostępniania Złoża
 • zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo-zjazdowy
 • drążenie wyrobisk chodnikowych zespołem kombajnów
 • modernizacja układów klasyfikacji w O/ZWR
 • Program Modernizacji Pirometalurgii
 • Program Rozwoju Hutnictwa
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnych do 160 tys. Mg miedzi katodowej rocznie w Oddziale HM Legnica (HML160)

Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2017 r. wyniosły 147 mln USD, co oznacza wzrost o 39 mln USD (+36 proc.) w porównaniu do 2016 r. Blisko 80 proc. wydatków poniesionych zostało w kopalni Robinson i związane były głównie z usuwaniem nadkładu. Wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego dotyczył prac obejmujących udostępnianie złoża do dalszej eksploatacji jak również odwadniania w kopalni Robinson.

Wydatki KGHM INTERNATIONAL LTD. związane z projektami w 2017 r. wyniosły 10 mln USD, w tym 5 mln USD dotyczyło projektu Victoria (prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury), 3 mln USD poniesionych zostało na projekt Ajax oraz 2 mln USD dotyczyło projektu Sierra Gorda Oxide. W drugim oraz czwartym kwartale KGHM INTERNATIONAL LTD. dofinansował kopalnię Sierra Gorda w łącznej kwocie 127 mln USD w celu pokrycia spłaty kredytu zaciągniętego na budowę kopalni.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz