Zarządzanie kapitałem w Grupie KGHM ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności. KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca w Grupie - zarządza zasobami finansowymi w oparciu o przyjętą Politykę Zarządzania Płynnością Finansową. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie utrzymywania ciągłości działania, poprzez zabezpieczenie dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji celów biznesowych Grupy, przy optymalizacji ponoszonych kosztów. Zarządzanie płynnością finansową polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych w postaci gotówki oraz dostępnych linii kredytowych w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym. Podmiotem wspierającym Zarząd w realizacji tej Polityki jest Komitet Płynności Finansowej.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz