Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1* w Grupie Kapitałowej (USD/funt)

2017
2016
Zmiana (proc.)
IVQ’17
IIIQ17
IIQ’17
IQ’17
Grupa Kapitałowa
1,59
1,41
+12,8

1,79
1,65
1,43
1,53
- KGHM Polska Miedź S.A.
1,52
1,30
+16,9

1,84
1,62
1,34
1,33
- KGHM INTERNATIONAL LTD.
1,92
1,63
+17,8

1,81
1,90
1,72
2,35
- Sierra Gorda S.C.M.
1,67
1,96
(14,8)
1,44
1,62
1,66
1,94

* Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych)

W KGHM Polska Miedź S.A. koszt produkcji miedzi w koncentracie - C1 wyniósł w 2017 r. 1,52 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miało umocnienie się złotego względem dolara amerykańskiego, wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz niższa produkcja koncentratów własnych.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1 (USD/funt)

* w tym podatek od wydobycia niektórych kopalin

W KGHM INTERNATIONAL LTD. średni ważony jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi dla wszystkich operacji wyniósł w 2017 r. 1,92 USD/funt, a tym samym
był wyższy o 18 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost kosztu C1 spowodowany został przez obniżenie wolumenu sprzedaży miedzi jak również osiągnięcie niższych przychodów ze sprzedaży produktów ubocznych (które go pomniejszają).

W segmencie Sierra Gorda wzrost cen oraz zwiększenie sprzedaży molibdenu przyczyniły się do obniżenia kosztu gotówkowego produkcji miedzi (C1) o 15 proc. (przychody ze sprzedaży Mo wraz z pozostałymi metalami towarzyszącymi podlegają odliczeniu w kalkulacji C1). Pozytywny wpływ miało również zwiększenie wolumenu sprzedanej miedzi o 4 proc.

W IV kwartale 2017 r. Sierra Gorda dokonała zmian w sposobie kalkulacji kosztu C1 poprzez uwzględnienie w wyliczeniach zmiany stanu zapasów i produkcji w toku materiałów zużywanych w procesie wzbogacania koncentratu molibdenu przez zewnętrznego kontrahenta.

Koszty (przed odpisem z tytułu utraty wartości aktywów trwałych) oraz koszt jednostkowy produkcji miedzi (C1) Sierra Gorda S.C.M.


2017
2016
Zmiana (proc.)
IVQ’17
IIIQ’17
IIQ’17
IQ’17
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
mln USD
898
938
(4,3)
226
266
214
192
Koszty podstawowej działalności operacyjnej segment (udział 55%)
mln PLN
1 849
2 048
(9,7)
443
535
446
425
Koszt jednostkowy C1*
USD/funt
1,67
1,96
(14,8)
1,44
1,62
1,66
1,94

* Jednostkowy koszt produkcji miedzi C1 – gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz