Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej (w mln PLN)


2017
2016
Zmiana (proc.)IVQ’17IIIQ’17IIQ’17IQ’17
Przychody ze sprzedaży
20 358
19 156
+6,3
5 871
4 774
4 802
4 911
Koszty podstawowej działalności
(16 547)
(16 612)
(0,4)
(4 801)
(3 910)
(3 999)
(3 837)
Zysk netto ze sprzedaży
3 811
2 544
+49,8
1 070
864
803
1 074
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia
(155)
(4 961)
(96,9)
(180)
79
(136)
82
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne
(2 377)
(802)
x3,0
(1 315)
(204)
(432)
(426­)
Przychody i (koszty) finansowe
1 020
(582)
x
288
48
383
301
Zysk przed opodatkowaniem
2 299
(3 801)
x
(137)
787
618
1 031
Podatek dochodowy
(774)
(648)
+19,4
3
(182)
(274)
(321)
Wynik netto
1 525
(4 449)
x
(134)
605
344
710
Skorygowana EBITDA*
5 753
4 666
+23,3
1 476
1 414
1 282
1 581
Marża EBITDA**
26 proc.
23 proc.
+13,0
23 proc.
26 proc.
25 proc.
29 proc.

* Skorygowana EBITDA = EBIT + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej zgodnie z częścią 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wraz z Sierra Gorda S.C.M.

** Stosunek skorygowanej EBITDA do przychodów ze sprzedaży. Na potrzeby kalkulacjui marży EBITDA Grupy Kapitałowej skonsolidowane przychody ze sprzedaży powiększone zostały o przychody ze sprzedaży segmentu Sierra Gorda S.C.M.

Wskaźniki GRI:

Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej


Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej według produktów


Zmiana wyniku finansowego Grupy Kapitałowej w 2017 r. (w mln PLN)

W 2017 r. KGHM Polska Miedź S.A. zanotowała zysk netto w wysokości 1 323 mln PLN, na który wpłynęły między innymi odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 966 mln PLN.


Zmiana wyniku netto KGHM Polska Miedź S.A.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz