Przychody ze sprzedaży miedzi w 2017 r. osiągnęły poziom 12 213 mln PLN i były wyższe od poziomu sprzedaży w roku ubiegłym o 10 proc. (11 064 mln PLN w 2016 r. ). Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2017 r. osiągnęły poziom 2 447 mln PLN i były niższe o 6 proc. w porównaniu z poziomem sprzedaży w 2016 r.

Przychody ze sprzedaży złota odnotowano na tym samym poziomie co w 2016 r. (556 mln PLN). Spadek przychodów ze sprzedaży srebra spowodowany był głównie spadkiem notowań tego metalu wyrażonych w polskich złotych w stosunku do 2016 r.


2017
2016
Zmiana (proc.)
IVQ’17
IIIQ’17
IIQ’17
IQ’17


2017
2016
Zmiana (proc.)
IVQ’17
IIIQ’17
IIQ’17
IQ’17
Katody
i części katod
5 541
4 937
+12,2
1 836
1 259
1 217
1 229
Walcówka miedziana
oraz drut OFE
6 276
5 293
+18,6
1 603
1 545
1 514
1 614
Płatna miedź
w koncentracie*
86
574
(85,0)
15
18
11
42
Pozostałe wyroby
z miedzi
310
260
+19,2
86
78
73
73
Ogółem miedź
i wyroby z miedzi
12 213
11 064
+10,4
3 540
2 900
2 815
2 958
Srebro metaliczne
2 447
2 596
(5,7)
720
507
660
560
Płatne srebro
w koncentracie**
(6)
202
x
-
(1)
(1)
(4)
Złoto metaliczne
556
556
-
134
134
135
153
Ołów rafinowany
273
230
+18,7
71
66
62
74
Pozostałe wyroby i usługi
356
316
+12,7
89
86
84
97
Towary i materiały
185
148
+25,0
37
40
50
58
Ogółem przychody
ze sprzedaży
16 024
15 112
+6,0
4 591
3 732
3 805
3 896

* Wartość płatnej miedzi pomniejszona o wartość premii przerobowej (TC), premii rafinacyjenj Cu (RcCu) oraz innych odliczeń wpływających na wartość koncentratu Cu (poza wartością premii rafinacyjnej Ag) ** Wartość płatnego srebra pomniejszona o wartość premii rafinacyjnej Ag (RcAg), wartości ujemne wynikające z rozliczenia kontraktów z roku poprzedniego

Warunki sprzedaży

W 2017 r., w odniesieniu do 2016 r., w KGHM Polska Miedź S.A. odnotowaliśmy zmniejszenie wolumenu sprzedaży produktów z miedzi o 53,8 tys. t (10 proc.), co powiązane było z obniżeniem produkcji miedzi elektrolitycznej. Nastąpiło zmniejszenie wolumenu sprzedaży katod o 12,9 tys. t (5 proc.) oraz walcówki miedzianej i drutu OFE o 5,2 tys. t (2 proc.). 

Sprzedaż srebra metalicznego w 2017 r. wyniosła 1 185 t i była zbliżona do poziomu sprzedaży z ubiegłego roku. Wolumen sprzedaży złota w 2017 r. wyniósł 117,1 tys. troz, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu z rokiem 2016 r. 

Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A.

j.m.
2017
2016
Zmiana (proc.)
IVQ’17
IIIQ’17
IIQ’17
IQ’17
Katody
i części katod
tys. t
233,5
246,4
(5,2)
73,9
53,2
55,4
51,0
Walcówka
miedziana
oraz drut OFE
tys. t
259,9
265,1
(2,0)
63,2
64,3
66,8
65,6
Płatna miedź
w koncentracie*
tys. t
(0,3)
35,2
x
-
-
-
(0,3)
Pozostałe wyroby z miedzi
tys. t
12,9
13,1
(1,5)
3,4
3,2
3,3
3,0
Ogółem miedź
i wyroby z miedzi
tys. t
506,0
559,8
(9,6)
140,5
120,7
125,5
119,3
Srebro metaliczne
t
1 185
1 189
(0,3)
372
258
308
247
Płatne srebro
w koncentracie
t
-
91
x
-
-
-
-
Złoto metaliczne
tys. troz
117,1
112,5
+4,1
29,2
29,2
27,8
30,9
Ołów rafinowany
tys. t
29,6
29,7
(0,3)
7,5
7,5
7,0
7,6

* Wartości ujemne wynikają z rozliczenia kontraktów z roku poprzedniego

26 proc. przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r. pochodziła z rynku polskiego. Największymi pozostałymi odbiorcami produktów, towarów i usług oferowanych przez spółkę były Chiny, Niemcy, Wielka Brytania oraz Czechy.

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. według rynków zbytu

DOBRA PRAKTYKA

Od 20 lat KGHM Polska Miedź S.A. sprzedaje katody miedziane do Chin, gdzie głównym ich odbiorcą jest China Minmetals Corporation. Wysłaliśmy do Kraju Środka już blisko 881 tys. ton tego surowca za 5 mld dolarów. Katody z KGHM to 60 proc. całego chińskiego importu z Polski. Obecna umowa ramowa, podpisana w 2016 r., przewiduje eksport od 250 tys. do 600 tys. ton katod w latach 2017-2021, o wartości (zależnie od poziomu zamówień) od 1,2 mld do 2,8 mld dolarów.

Przychody segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2017 r. wyniosły 695 mln USD, a tym samym wzrosły o 56 mln USD (+9 proc.) w porównaniu do roku 2016, głównie za sprawą korzystniejszych warunków makroekonomicznych, których pozytywny wpływ został częściowo ograniczony przez zmniejszenie wolumenów sprzedaży metali. Na skutek obniżenia wolumenu sprzedaży metali szlachetnych o 21,7 tys. troz (-23 proc.) redukcji uległy przychody z ich sprzedaży o 4 mln USD (-4 proc.).

Wolumen i przychody ze sprzedaży KGHM INTERNATIONAL LTD. (w mln USD)


j.m.
2017
2016
Zmiana (proc.)
Przychody ze sprzedaży*, w tym:
mln USD
695
639
+8,8
- Miedź
mln USD
454
381
+19,2
- Nikiel
mln USD
12
21
(42,9)
- TPM - Metale szlachetne
mln USD
99
103
(3,9)
Wolumen sprzedaży miedzi
tys. t
80,0
90,2
(11,3)
Wolumen sprzedaży niklu
tys. t
1,1
2,1
(47,6)
Wolumen sprzedaży TPM
tys. troz
72,6
94,3
(23,0)

* Z uwzględnieniem premii przerobowych

Struktura kosztów

W Grupie KGHM zarządzamy kapitałem finansowym tak, aby generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym interesariuszom. Charakteryzuje nas umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian i nieustanne inwestycje w ludzi oraz zasoby. 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólne zarządu) w 2017 r. wyniosły 12 899 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 3 proc. wyższym do analogicznego okresu roku 2016, głównie z uwagi na wyższy koszt podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz większą wartość zużytych wsadów obcych. Struktura kosztów według rodzaju w 2017 r. ukształtowała się na poziomie bardzo zbliżonym do roku 2016.

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. (w mln PLN)

2017
2016
Zmiana (proc.)
IVQ’17
IIIQ’17
IIQ’17
IQ’17
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
1 072
993
+8,0

280
261
262
269
Koszty świadczeń pracowniczych
3 210
3 023
+6,2

864
782
813
751
Zużycie materiałów
i energii, w tym:
5 831
5 482
+6,4

1 447
1 596
1 417
1 371
wsady obce
3 750
3 469
+8,1

932
1 059
906
853
energia i czynniki energetyczne
775
745
+4,0

196
222
190
167
Usługi obce
1 531
1 392
+10,0

456
362
360
353
Podatki i opłaty,
w tym:
2 154
1 725
+24,9

535
540
506
573
podatek od wydobycia niektórych kopalin
1 765
1 338
+31,9

456
438
405
466
Pozostałe koszty
126
161
(21,7)
37
29
40
20
Razem koszty rodzajowe
13 924
12 776
+9,0

3 619
3 570
3 398
3 337
Struktura kosztów według rodzaju w 2017 r.

Decydujący wpływ na poziom naszych kosztów operacyjnych mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej (przed odjęciem wartości produktów ubocznych), których udział wynosi około 94 proc. Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1* wyniósł odpowiednio w 2016 roku 1,30 USD/funt i w 2017 roku 1,52 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miało umocnienie się złotego względem dolara amerykańskiego, wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz niższa produkcja koncentratów własnych.

* Koszt produkcji miedzi w koncentracie - C1 to jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz