Ogólne zadłużenie Grupy KGHM z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wyniosło 7 156 mln PLN i spadło w stosunku do końca 2016 r. o 942 mln PLN (11,6 proc.) przede wszystkim z powodu spadku kursu walutowego USD/PLN. Środki finansowe Grupy mają charakter krótkoterminowy, w 2017 r. utrzymywane były w pierwszej kolejności na rachunkach bieżących powiązanych w ramach usługi Cash Pool, co pozwala na optymalizację przychodów i kosztów odsetkowych w Grupie.

W ramach zawartych z bankami umów bilateralnych, Grupa wykorzystuje kredyty obrotowe oraz w rachunku bieżącym z okresami zapadalności do 2 lat. W związku z sukcesywnym przedłużaniem na kolejne okresy dostępności finansowania w ramach umów bilateralnych, ryzyko płynności związane z otrzymanymi kredytami krótkoterminowymi Grupa ocenia jako niskie.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała otwarte linie kredytowe oraz pożyczki z łącznym saldem dostępnego finansowania w równowartości 15 009 mln PLN,
w ramach którego wykorzystano 7 177 mln PLN. 

Wśród źródeł finansowania należy wymienić w szczególności: 

  • Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny na kwotę 2 500 mln USD, uzyskany przez KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie umowy o finansowanie zawartej z konsorcjum banków w 2014 r. z terminem zapadalności 9 lipca 2021 r. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym kontynuację realizacji projektów inwestycyjnych.

Kwota dostępnego finansowania: 8 703 mln PLN
Kwota wykorzystana: 3 483 mln PLN

  • Pożyczki, w tym pożyczki inwestycyjne udzielone KGHM Polska Miedź S.A. przez Europejski Bank Inwestycyjny

Kwota dostępnego finansowania: 2 906 mln PLN
Kwota wykorzystana: 1 967 mln PLN

  • Kredyty bilateralne służące finansowaniu kapitału obrotowego, będące narzędziem wspierającym zarządzanie płynnością finansową oraz wspomagającym finansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy

Kwota dostępnego finansowania: 3 400 mln PLN
Kwota wykorzystana: 1 727 mln PLN

Struktura długu netto Grupy Kapitałowej (w mln PLN)

31.12.2017
31.12.2016
Zmiana (proc.)
30.09.2017
30.06.2017
31.03.2017
Zobowiązania z tytułu:
7 156
8 098
(11,6)
7 225
7 134
7 674
Kredytów bankowych*
5 179
6 391
(19,0)
5 133
5 008
6 065
Pożyczek
1 967
1 684
+16,8
2 079
2 110
1 590
Pozostałe
10
23
(56,5)
13
16
19
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty
579
836
(30,7)
400
428
618
Dług netto
6 577
7 262
(9,4)
6 825
6 706
7 056

* wykazane z uwzględnieniem zapłaconej prowizji przygotowawczej pomniejszającej zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów

Struktura długu netto KGHM Polska Miedź S.A. (w mln PLN)

31.12.2017
31.12.2016
Zmiana (proc.)
30.09.2017
30.06.2017
31.03.2017
Zobowiązania z tytułu:
7 168
7 932
(9,6)
7 242
7 211
7 521
Kredytów bankowych*
5 067
6 253
(19,0)
5 017
4 888
5 936
Pożyczek
1 941
1679
+15,6
2 065
2 096
1 585
Cash pool’a
160
-
x
160
227
-
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty
231
481
(52,0)
122
105
344
Dług netto
6 937
7451
(6,9)
7 120
7 106
7 177

* wykazane z uwzględnieniem zapłaconej prowizji przygotowawczej pomniejszającej zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz