Koncepcja i Model Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w KGHM Polska Miedź S.A. została opracowana przez specjalnie powołany w strukturze firmy zespół fachowców składający się z osób reprezentujących kluczowe obszary funkcjonowania organizacji. Punktem wyjścia dla prac była Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030, przyjęta przez ONZ w roku 2015 identyfikująca 17 celów zrównoważonego rozwoju. Ważnym elementem przygotowywania Koncepcji stał się także opublikowany przez International Council of Mining and Metals (ICMM) raport badań z w latach 2007-2017 wskazujący na największe wyzwania dla przedsiębiorstw górniczych wg opinii akcjonariuszy.

Największe wyzwania dla przedsiębiorstw górniczych wg ICMM

* Dla historycznej porównywalności. Dane z 2014 i 2017 r. Dotyczące „kwestii środowiskowych” obejmują zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia, różnorodność biologiczną. Podobnie, wzmianki o konflikcie społecznym / braku akceptacji i zaangażowaniu społeczności zawarte są w „kwestiach akceptacji społecznej”.

Wśród ONZ-towskich 17 celów zrównoważonego rozwoju, trzy – środowisko, ekonomię i społeczeństwo – uważa się za typowe dla branży wydobywczej. Wypracowana w KGHM Polska Miedź S.A. Koncepcja i Model Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem przyjmuje także inne kluczowe dla obszary. Są to bezpieczeństwo - rozumiane jako zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pracownikom i otoczeniu oraz troska o bezpieczeństwo działania samej spółki - i efektywność zasobowa, pojmowana jako zrównoważona praca ze złożem, umożliwiająca jego jak najlepsze sczerpywanie, przy zachowaniu równowagi w środowisku naturalnym.

Cele zrównoważonego rozwoju
Wpływ poszczególnych celów na przemysł górniczy

Zrównoważony rozwój w górnictwie

Społeczeństwo i wpływ ekonomiczny

Z dumą możemy podkreślić, że w regionach, w których działamy konsekwentnie redukujemy nierówności społeczne. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy jest swoistym społecznym i ekonomicznym „motorem napędowym” dla obszarów z nim sąsiadujących. Podnosimy jakość opieki zdrowotnej, zapewniamy atrakcyjną pracę i motywujemy do edukacji. Tworzymy zrównoważone miasta i społeczności.

Jesteśmy największym pracodawcą na Dolnym Śląsku. Zapewniamy bezpośrednie miejsca pracy ponad 33 tysiącom osób, a kolejne tysiące mogą rozwijać swój biznes kooperując ze spółkami KGHM. Według szacunków, na jedno stanowisko pracy w górnictwie przypada kolejne pięć miejsc pracy z nim związanych. W zasadniczy sposób wpływamy na redukcję ubóstwa, eliminację głodu i rozwój ekonomiczny obszarów, w sąsiedztwie których działamy.

Gminy Jerzmanowa i Polkowice, gdzie prowadzimy działalność wydobywczą w Polsce, znajdują się w czołówce rankingu najbogatszych gmin.

Ranking najbogatszych gmin w Polsce według Ministerstwa Finansów

l.p.
Kod gminy
Gmina
Wskaźnik G na 2018 r.
1
10 01 04 2
Kleszczów
31962,75
2
10 09 05 2
Rząśnia
8634,17
3
02 23 05 2
Kobierzyce
5808,52
4
20 10 05 2
Mielnik
5793,09
5
0 0 0 2
Jerzmanowa
5753,53
6
32 05 07 2
Rewal
5741,33
7
0 1 0 3
Polkowice
5593,17
8
14 21 05 2
Nadarzyn
5508,24
9
30 21 15 2
Suchy Las
5433,47
10
30 21 17 2
Tarnowo Podgórne
5020,31

Źródło: Samorząd.pap.pl

Zdrowie

Dbamy o zdrowie i jakość życia nie tylko swoich pracowników i ich rodzin, ale również wszystkich mieszkańców regionu. Przykładami działań może być choćby aktywność Miedziowego Centrum Zdrowia oraz realizowane programy prozdrowotne i dotacje przekazywane na placówki medyczne.

Edukacja

Atrakcyjne wynagrodzenia, zapewniane przez KGHM Polska Miedź S.A. wpływy do lokalnych budżetów oraz dotacje i sponsoring bezpośrednio wpływają na stopień zamożności regionu, w którym działamy. Dzięki temu wielu mieszkańców stać na kształcenie się i przeznaczanie środków na dalszą edukację. Współpracujemy również z wieloma uczelniami wyższymi i przedstawicielami świata nauki. Motywujemy swoich pracowników do ciągłego rozwoju, oferując atrakcyjne możliwości podnoszenia kompetencji.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Doskonalimy nasz ciąg technologiczny tak, by był możliwie najbardziej optymalny, bezpieczny i zrównoważony. Eliminujemy marnotrawstwo i potrafimy racjonalnie gospodarować zasobami, dążąc do maksymalnej eliminacji odpadów. W swych działaniach produkcyjnych stosujemy koncepcję Lean Management, która pozwala na użycie licznych metod i narzędzi lepszego korzystania zasobów. Naszą spółkę charakteryzuje unikalny, niespotykany w branży surowcowej, wysoce zintegrowany łańcuch technologiczny. Począwszy od eksploracji, poszukiwania i pozyskiwania surowców, poprzez ich wydobycie, produkcję oraz transport, na dotarciu do odbiorców i interesariuszy kończąc – wszystkie te zadania realizujemy we własnym zakresie. Zarządzanie tak złożonymi procesami o skrajnie różnej specyfice wymaga zintegrowanego i zrównoważonego podejścia.

Wskaźniki GRI:

Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.

Bezpieczeństwo i efektywność zasobowa

Zrównoważony rozwój rozumiemy, jako rozwój bezpieczny. Naturalnym priorytetem dla spółki górniczej jest fizyczne bezpieczeństwo jej pracowników – kwestia ta ma w naszych działaniach bezwzględny priorytet. W codziennych działaniach przykładamy jednak ogromną wagę również do bezpieczeństwa środowiskowego, energetycznego oraz bezpieczeństwa zasobowego. Z bezpieczeństwem surowcowym łączy się efektywność zasobowa. Z uwagi na branżę, w której działamy oraz zintegrowany ciągu technologiczny, efektywność i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami są dla nas sprawą kluczową. Zdajemy sobie sprawę, że ciągłe doskonalenie i szukanie możliwości lepszego gospodarowania dostępnymi środkami, na każdym etapie produkcji może przekładać się na szereg korzyści. Nawet najdrobniejsze innowacje potrafią przyczynić się do podniesienia wydajności, czy znalezienia oszczędności. Bliskie są nam koncepcje circular economy i program Gospodarki Obiegu Zamkniętego – rozumiemy, jak ważne we współczesnym świecie jest odchodzenie od gospodarki pojmowanej linearnej na rzecz zamykania obiegu wykorzystywanych materiałów.

Partnerstwo

Chcemy łączyć siły i intensyfikować współpracę z instytucjami, którym idea zrównoważonego rozwoju jest równie bliska, jak nam. W 2017 roku podczas konferencji Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju przedstawiciele spółki podpisali Karty partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Tym samym KGHM Polska Miedź S.A. dołączyła do grona ok. 40 sygnatariuszy - organizacji i przedsiębiorstw deklarujących chęć podążania ścieżką zrównoważonego rozwoju.

W zrównoważony rozwój angażujemy się również za granicą poprzez swoje uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych. Aktywnie uczestniczymy m.in. w pracach Europejskiego Partnerstwa Innowacji w zakresie surowców (European Innovation Partnership on Raw Materials). W 2017 r. KGHM uzyskał rownież swój mandat w High Level Steering Group EIP, dzięki czemu mamy możliwość współtworzenia strategii i polityki surowcowej UE. Działania te związane są m.in. z uczestnictwem w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 oraz inicjatywach i spotkaniach grup roboczych, pokrewnych aktywnemu kreowaniu polityki surowcowej w Europie.

Dodatkowo, od 2017 roku KGHM ma przedstawiciela w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources – ETP on SMR). Realizacja celów Platformy przyczyni się do średnio- i długoterminowego zabezpieczenia stabilnego zaopatrzenia w surowce (w tym surowce kluczowe, przemysłowe surowce mineralne i materiały drewnopochodne), które są konieczne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Platforma pełni rolę doradczą w zakresie kształtowania polityki surowcowej przy Europejskim Partnerstwie Innowacji (EIP).

Rada ds. zrównoważonego rozwoju

Nie ustajemy w swoich działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i chcemy je intensyfikować tak, aby zrealizować swoją wizję i osiągnąć pozycję lidera zrównoważonego rozwoju, nie tylko w Polsce. Organem wspierającym podejmowane wysiłki jest utworzona na początku 2018 roku Rada ds. zrównoważonego rozwoju. Kluczową przesłanką do jej powołania była wizja rozwoju przedsiębiorstwa działającego w oparciu o przyjęte normy i kanony wyznaczające przyszłość funkcjonowania spółek surowcowych na świecie oraz jedność i wewnętrzna spójność informacyjna spółki.

Głównym celem działalności Rady jest zapewnienie transparentnej komunikacji i utworzenie otwartego forum do dzielenia się wiedzą i promowania działań nacechowanych ideą zrównoważonego rozwoju. Działania Rady będą komplementarne w stosunku do wizji przyjętej w strategii biznesowej KGHM Polska Miedź S.A., a wyniki jej prac będą wspierać strategiczne kierunki rozwoju spółki. Ponadto Rada pełni funkcję swoistego inkubatora zrównoważonego rozwoju, agregując, a także promując przyjęte w kraju i na świecie standardy oraz rozwiązania stosowane w przemyśle surowcowym.

Do zadań Rady należy też walidacja oraz zasadność wykazywania poszczególnych mierników zrównoważonego rozwoju w sprawozdaniach spółki. Mierniki te zostały opracowane przez zespół przygotowujący Koncepcję i Model Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu m.in. o wielowymiarowe analizy porównawcze największych światowych firm z branży. Dzięki miernikom jesteśmy w stanie w jasny i przejrzysty sposób raportować bieżącą i przyszłą działalność spółki w każdym z przyjętych przez spółkę celów zrównoważonego rozwoju, tj. efektywność zasobowa, społeczeństwo, środowisko, bezpieczeństwo oraz ekonomia.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki KGHM Polska Miedź S.A. zidentyfikowane zgodnie z Koncepcją zrównoważonego rozwoju


2016
2017
Obszar środowisko
Wskaźnik emisji SO2/Mg Cuel na poziomie 0,008
0,006
0,002
Wskaźnik emisji Pył/Mg Cuel na poziomie 0,001
0,001
0,001
Wskaźnik emisji CO/Mg Cuel na poziomie 3,0
3,7
2,6
Obszar społeczeństwo
Utrzymanie pozycji w RESPECT Index
TAK*
TAK 1
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego
bd
TAK 2
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami
bd
TAK 3
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka]
26,6 mln PLN
25,8 mln PLN
Efektywność zasobowa
Utrzymanie daty wystarczalności zasobów na poziomie roku 2055 lub dalszym
bd
Info4
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]
2.712
2.641
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t]
29/152
29/148
Utrzymanie uzysków Cu (cel w 2017: nie niżej niż w 2016 roku) [proc.]
98,18
98,23
Bezpieczeństwo
LTIRF KGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM)
12,65
10,4

* aktywności inwestycyjna rozumiana jako inwestycje, do których spółka nie ma tytułu prawnego (np. pozwolenia na budowę)

1. Od 2009 r. KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w grupie wybranych spółek notowanych na GPW, które tworzą Respect Indeks, co potwierdza stosowanie najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności, zasad etycznych, dobrych praktyk oraz uregulowań wewnętrznych.

2. W Spółce obowiązuje zasada „licence to operate”, regulująca takie działania. Docelowo, formalnie będzie je precyzować Polityka Dialogu Społecznego. Mówiąc o aktywności inwestycyjnej w tym wypadku rozumiane inwestycje, do których Spółka nie ma tytułu prawnego, np. pozwolenia na budowę, etc.

3. W celu utrzymania dobrych, długoterminowych relacji z klientami, osiągnięcia statusu preferowanego dostawcy w roku 2017 ponad 80 proc sprzedaży miedzi oraz ponad 70 proc. sprzedaży srebra zrealizowane zostało w ramach kontraktów długo-terminowych (dłuższych niż 6 miesięcy); Sprzedaż zdywersy-fikowana geograficznie zgodnie z miejscami popytu na Cu i Ag produkowane w KGHM (struktura przychodów Spółki ze sprzedaży Cu i Ag w 2017 roku):

Kraj
Udział [proc.]
Polska
26
Chiny
13
Niemcy
13
Wielka Brytania
11
Czechy
8
Pozostałe Kraje
28
Razem
100

4. Miernik za 2017 rok będzie dostępny na koniec lutego 2018. Wcześniejsze, przy założonej metodyce, wyliczenie miernika jest niemożliwe. Termin jest narzucony ustawą PGG. Miernik będzie mógł być podany w Raporcie zintegrowanym za 2017 r.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz